pl Aa

Jakość kształcenia

W latach 2016-2019 Wydziałowy System Jakości Kształcenia (WSJK) tworzyli:

Dziekan Wydziału:

Prodziekan ds. Kształcenia:

Prodziekan ds. Współpracy i Studentów:

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia:

Wydziałowy Zespół ds. Audytu Dydaktycznego:

Przewodniczący:
Członkowie:
Anna Kurowska (studentka)
Wydziałowy Administrator programu Sylabus AGH

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

Przewodniczący:
Członkowie:
Magdalena Kudła (studentka kierunek socjologia)
Paweł Mirowski (student kierunek kulturoznawstwo)
Marta Włodarczyk (studentka kierunek informatyka społeczna).

Osoba odpowiedzialna za kontakty ze studentami:

Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji:

Zadaniami realizowanymi w ramach WSZJK było:

  1. stałe monitorowanie programów studiów oraz sylabusów (WZAD),
  2. rozwój kultury jakości kształcenia:
Nauczyciele akademiccy szczególnie wyróżnieni za swą dydaktykę przez studentów, w ankietach studenckich:

w roku akademickim 2014/2015

w roku akademickim 2015/2016

Bardzo wysoko ocenione przez studentów zostały ocenione również zajęcia Michała Madury współpracującego z naszym Wydziałem.

w roku akademickim 2016/2017

Bardzo wysoko ocenione przez studentów zostały ocenione również zajęcia Damian Gałuszki współpracującego z naszym Wydziałem.

w roku akademickim 2017/18

Od roku 2018/19 nie prowadzona jest powszechna ankietyzacja prowadzących zajęcia ze względu na zmianę systemu za pomocą którego będzie realizowana ta ocena.

Akredytacje:

W trakcie swej działalności Wydział był czterokrotnie poddawany kontroli przez Państwową Komisję Akredytacyjną otrzymując pozytywne oceny.

Raport samooceny kierunku socjologia z 2021 roku.

Osiągnięcia dydaktyczne:

2014/2015

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Raporty samooceny

Roczny Raport Samooceny za rok 2018/19 nie powstał gdyż w listopadzie 2019 roku nastąpiła zmiana organizacji pracy na Uczelni pod wpływem uchwalenia nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

Jakość kształcenia była monitorowania i doskonalona dzięki stosowaniu ankiet oceny prowadzącego, badaniu warunków kształcenia wśród wykładowców i studentów oraz ocenie ankiety studenckiej oceniającej obsługę administracyjną oraz hospitacjom.

Raporty z ankietyzacji wydziału:

2015/2016

2017

Skład Rady ds. Kształcenia w dyscyplinach: nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne i nauki o zarządzaniu i jakości:

Koordynator ds. kształcenia:

Przedstawiciele kierunków:

Socjologia
Kulturoznawstwo
Informatyka społeczna

Przedstawiciel kierunku: Nowoczesne technologie w kryminalistyce w Radzie ds. Kształcenia w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja