pl Aa

Jakość kształcenia

W latach 2016-2020 Wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia (WSZJK) tworzyli:

Dziekan Wydziału:

Prodziekan ds. Kształcenia:

Prodziekan ds. Współpracy i Studentów:

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji:

Wydziałowy Koordynator ds. programu Erasmus+:

Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia (zamiennie):

Wydziałowy Zespół ds. Audytu Dydaktycznego:

Przewodniczący:
Członkowie:
p. Karolina Pach (studentka)
Wydziałowy Administrator programu Sylabus AGH

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

Przewodniczący:
Członkowie:
p. Magdalena Kudła (studentka)
p. Paweł Mirowski (student)

Zadania realizowane w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia:

  1. stałe monitorowanie programów studiów oraz sylabusów,
  2. rozwój kultury jakości kształceni, m.in. poprzez:
Nauczyciele akademiccy szczególnie wyróżnieni za swą dydaktykę przez studentów, w ankietach studenckich:

w roku akademickim 2014/2015

w roku akademickim 2015/2016

Bardzo wysoko ocenione przez studentów zostały ocenione również zajęcia Michała Madury współpracującego z naszym Wydziałem.

w roku akademickim 2016/2017

Bardzo wysoko ocenione przez studentów zostały ocenione również zajęcia Damian Gałuszki współpracującego z naszym Wydziałem.

w roku akademickim 2017/18

Od roku 2018/19 nie prowadzona jest powszechna ankietyzacja prowadzących zajęcia ze względu na zmianę systemu za pomocą którego będzie realizowana ta ocena.

w roku akademickim 2021/2022

Osoby prowadzące przedmioty najwyżej oceniane przez studentów (oceny powyżej 6,5 na 7) na I stopniu na wszystkich kierunkach Wydziału Humanistycznego w semestrze zimowym 2021/2022:

Troje pracowników WH, którzy zostali nagrodzeni listem gratulacyjnym za najwyższe wyniki z ankiet studenckich za semestr letni roku akademickiego 2021/22:

w roku akademickim 2022/2023

Troje pracowników WH, którzy uzyskali najlepsze oceny studenckie w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

Troje pracowników WH, którzy zostali nagrodzeni listem gratulacyjnym za najwyższe wyniki z ankiet studenckich za semestr letni roku akademickiego 2022/223

Akredytacje:

W trakcie swej działalności Wydział był czterokrotnie poddawany wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej (wcześniej Państwowej Komisji Akredytacyjnej) otrzymując pozytywne oceny.

Raport samooceny kierunku Socjologia z 2021 roku.

Raport samooceny kierunku Kulturoznawstwo z 2022 roku.

Raport samooceny kierunku Informatyka Społeczna z 2023 roku

Akredytacja na kierunku Socjologia

Akredytacja na kierunku Kulturoznawstwo

Akredytacja na kierunku Informatyka Społeczna

Osiągnięcia dydaktyczne:

2014/2015

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Raporty samooceny

Podstawę oceny skuteczności Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowi roczny raporty samooceny dyskutowany na posiedzeniu Rady Wydziału a następnie przedkładany Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz sprawozdania przygotowywane przez przewodniczącego WZAD i przewodniczącego UZAD.

Roczny Raport Samooceny za rok 2018/19 nie powstał gdyż w listopadzie 2019 roku nastąpiła zmiana organizacji pracy na Uczelni pod wpływem uchwalenia nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

Jakość kształcenia była monitorowania i doskonalona dzięki stosowaniu ankiet oceny prowadzącego, badaniu warunków kształcenia wśród wykładowców i studentów oraz ocenie ankiety studenckiej oceniającej obsługę administracyjną oraz hospitacjom.

Raporty z ankietyzacji wydziału:

2015/2016

2017

Skład Rady ds. kształcenia w dyscyplinach nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse:

Koordynator ds. kształcenia:

Przedstawiciele kierunku:

Socjologia
Kulturoznawstwo
Informatyka społeczna

Informatyka i Ekonometria: dr hab. Tomasz Wójtowicz, prof. AGH (Wydział Zarządzania)

Zarządzanie: dr hab. Piotr Górski, prof. AGH (Wydział Zarządzania)

Emma Hasiak (przedstawicielka studentów, Wydział Zarządzania)

Przedstawiciel kierunku: Nowoczesne technologie w kryminalistyce w Radzie ds. Kształcenia w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja (Koordynator ds. Kształcenia w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja: dr hab. inż. Renata Słota, prof. AGH)

Wydzialowy koordynator ds. Sylabusa AGH