pl Aa

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Wydziału Humanistycznego AGH

Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Humanistycznego AGH.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku Wydziału (D-13) znajduje się przy ulicy Gramatyka 8a. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (15 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Przy wejściu usytuowana jest portiernia pełniąca rolę kontroli osób wchodzących do budynku.
Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z tyłu budynku, gdzie zlokalizowana jest rampa/pochylnia. Informacja o tym wejściu jest umieszczona na tablicy informacyjnej przed wejściem głównym. Na drodze wjazdowej do tyłu budynku znajduje się szlaban z domofonem w celu kontaktu z portiernią.

Lokalizacja głównego wejścia do budynku Wydziału Humanistycznego AGH (budynek D-13)
Trasa od wejścia głównego do budynku do wejścia przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach

Wejście główne do budynku
Tablica informacyjna
Pochylnia

Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku znajdują się cztery kondygnacje. Dziekanat mieści się na parterze po prawej stronie od wejścia. Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Na niektórych korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku, które mogą mieć wpływ na możliwość poruszania się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami . W budynku znajduje się winda usytuowana w pobliżu wejścia poruszając a się między poziomami 0 a 4. Wyposażona jest w poręcz oraz lustro naprzeciwko ściany z wewnętrznym panelem sterującym. Kabina jest oświetlona. Winda wyposażona jest w informację sygnałową o przyjeździe i dotarciu do celu. Kondygnacja minus 1 jest niedostępna dla osób poruszających się na wózkach. Na poziomie minus 1 zlokalizowana jest 1 sala wykładowa, która jest wyłączana z użytku od roku akademickiego 2020/21.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się parterze. Drzwi toalet są oznaczone piktogramem. 
Przed wejście z tyłu budynku, zlokalizowana jest rampa/pochylnia dla osób poruszających się na wózkach.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu wewnętrznym wyznaczono 1 miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Na parking prowadzi wjazd od ulicy Antoniego Gramatyka. Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon umożliwiający kontakt z portiernią.
Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych
Strona: bon.agh.edu.pl
E-mail: bon@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30

W budynku są oznaczenia sal dydaktycznych i biur WH w alfabecie Braille’a. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.