pl Aa

Praktyki

Opiekun praktyk - Socjologia

Opiekun praktyk - Kulturoznawstwo

Opiekun praktyk - Informatyka społeczna

Wydział Humanistyczny AGH prowadzi stałą współpracę w zakresie praktyk studenckich z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami. Staże te mają ścisły związek z profilem studiów. Władze Dziekańskie oraz Opiekunowie praktyk zalecają odbywanie praktyk w instytucjach z przedstawionej poniżej listy wydziałowej.

Wybór instytucji spoza listy wydziałowej wymaga pisemnego uzasadnienia z podaniem dokładnego opisu zakresu prac, jakie będą przez Państwa wykonywane w ramach praktyk. Propozycja taka musi uzyskać akceptację Opiekuna Praktyk oraz Dziekana PRZED skierowaniem na praktykę.

Osobą, do której należy kierować podanie dotyczące zgody na odbycie praktyki w instytucji spoza listy rekomendowanych oraz osobą wskazaną na porozumieniu dot. praktyk jest Prodziekan ds. kształcenia prof. Ewa Migaczewska. Prof. Migaczewska będzie podpisywała porozumienia na dwa tygodnie PRZED rozpoczęciem praktyk. Uzyskanie podpisu po odbyciu praktyk nie będzie możliwe. Wymagany jest wcześniejszy podpis Opiekunów Praktyk (w przypadku instytucji rekomendowanej lub zaakceptowanej przez Dziekana w odpowiedzi na podanie) .

W roku akademickim 2020/2021 w wyniku przejścia AGH na nauczanie zdalne oraz problemów z możliwością realizacji praktyk stacjonarnych wywołanych przez pandemię COVID-19 WH uruchomia praktyki zdalne. Są one oferowane jako opcja, którą studenci mogą wybierać obok praktyk w dotychczasowym trybie. Praktyki tego typu będą opierały się na pracy zespołowej, część zadań realizowana będzie indywidualnie. Zadania badawcze realizowane w trakcie takiej praktyki są dopasowane do efektów uczenia się w module praktyka.

Załączniki: