pl Aa

Projekty badawcze

Projekt badawczy realizowany w ramach programu „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: prof. dr hab. Janusz Mucha (laureat programu), dr Katarzyna Leszczyńska, dr Jacek Gądecki, mgr Radosław Tyrała (stypendyści). Projekt został zrealizowany w latach 2006-2009.

Projekt badawczy będący drugim etapem badań (pierwszy etap 2001 rok) warunków życia i nauki studentów niepełnosprawnych AGH realizowany w ramach GUZ/21.10.430.130 pod kierunkiem prof. Barbary Gąciarz przez zespół badaczy w składzie: mgr Łukasz Krzyżowski, mgr Anna Kulpa, dr Katarzyna Leszczyńska, lic. Maciej Myśliwiec, mgr Tomasz Piróg. Zespół powstał w ramach Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej. Projekt został zrealizowany przy aktywnym udziale studentów Wydziału Humanistycznego.

Jest to temat zadania realizowanego przez dr Łucję Kapralską i dr Marzenę Mamak-Zdanecką w ramach ogólnouczelnianego projektu „Fabryka Inżynierów”, finansowanego przez unijny Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”. Projekt został zrealizowany w latach 2009-2013.

Stara część dzielnicy Nowa Huta w Krakowie reprezentuje przykład przestrzeni dzielnicy poprzemysłowej części miasta, która w nowych, postindustrialnych warunkach, po okresie stagnacji, poddawana jest obecnie zarówno odgórnym jak i spontanicznym procesom odnowy. Projekt identyfikuje i śledzi przejawy procesu gentryfikacji. Bada czy i na ile dzielnica zmienia swoją strukturę społeczną dzięki działaniom powodującym napływ nowych mieszkańców.
Celem projektu realizowanego przez zespół kierowany przez dra Jacka Gądeckiego było opracowanie w ciągu 2 lat studium przypadku materialnych oraz społeczno kulturowych przejawów gentryfikacji starej części dzielnicy Nowa Huta. Grant został zrealizowany w latach 2010-2012 ze środków na badania własne MNiSW.

Grant otrzymany przez profesora Leszka Porębskiego, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowany będzie w latach 2010-2012. Była to próba diagnozy sposobu i stopnia wykorzystania sieci przez polskie samorządy – konkretnie powiaty ziemskie – w kategoriach ilościowej analizy zawartości oficjalnych witryn władz powiatowych. Badania były prowadzone w latach 2005-2009. Celem projektu finansowanego przez grant była synteza uzyskanych wyników i prezentacja „lokalnego wymiaru polskiej demokracji elektronicznej” w formie monografii książkowej.

Kierownik projektu: Profesor Janusz Mucha
Główny wykonawca: mgr Łukasz Krzyżowski
Kwota dofinansowania: 40 000 zł.

Kierownik projektu: Profesor Maria Szmeja
Główny wykonawca: Agata Anacik
Kwota dofinansowania: 30 000 zł

Projekt badawczy finansowany przez MNiSzW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Głównym celem jest analiza polskiej kultury (i związanych z nią strategii) przechodzenia na emeryturę oraz tożsamości „młodych emerytów”. Badania realizowane były przez zespół młodych naukowców z czterech ośrodków naukowych w Polsce. Projekt uzyskał wsparcie zagranicznych partnerów: Wydziału Filozoficznego na Martin-Luther Universität w Halle oraz Friedrich-Alexander Universität w Norymbergii.

Kierownik projektu: mgr Łukasz Krzyżowski
Wykonawcy: mgr Wojciech Kowalik (AGH), mgr Katarzyna Suwada (IFiS PAN), mgr Anna Pawlina (Uek), mgr Zuzanna Drożdżak (UJ)
Kwota dofinansowania: 143 000 zł

Kierownik projektu: dr Katarzyna Leszczyńska
Grant realizowany w latach 2011-2014, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
Celem projektu było odkrycie wzorów działań/praktyk społecznych podejmowanych przez świeckie osoby, kobiety i mężczyzn, w organizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.
Koncepcja działań społecznych jest inspirowana teorią nowego instytucjonalizmu. Metodologia badań jest jakościowa i obejmuje analizę treści oraz indywidualne wywiady pogłębione.
Kwota dofinansowania: 116 500 zł

Celem projektu było zdiagnozowanie sytuacji osób z niepełnosprawnych w Polsce w wymiarze instytucjonalnym, zawodowym, edukacyjnym, oraz genderowym a także zidentyfikowanie stopnia i form wykorzystania przez te osoby nowych mediów. Diagnoza oparta zostanie na analizie wiedzy odnoszącej się do sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce, która została wytworzona w ostatnich latach w wyniku realizacji szeregu przedsięwzięć badawczych oraz realizacji badań własnych pozwalających uzupełnić istniejące już analizy o aspekty, które nie zostały do chwili obecnej wystarczająco zbadane. Takie podejście pozwoli na stworzenie w miarę pełnego opisu położenia osób niepełnosprawnych oraz na określenie sposobów rozwiązania utrzymujących się problemów związanych z ich włączeniem społecznym. Szczególna uwaga będzie zwrócona na instytucjonalne aspekty rozwiązywania problemu niepełnosprawności, gdyż polityka publiczna w tej sferze wymaga istotnego wzmocnienia dla zapewnienia jej odpowiedniego poziomu skuteczności.

Badania w ramach grantu finansowanego przez PFRON, którego kierownikiem jest prof. Barbara Gąciarz, realizowali pracownicy Wydziału Humanistycznego AGH, Instytutu Socjologii UJ oraz Instytutu Społecznych Nauk Stosowanych UW. Grant był realizowany w latach 2012-2013.

Staż podoktorski finansowany w ramach programu FUGA 2 ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem naukowym projektu jest próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób neoliberalizm, rozumiany nie w terminach systemu lub struktury ekonomiczno-politycznej, lecz jako globalna, mobilna technologia rządzenia jest negocjowany i wdrażany w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt był realizowany w latach 2013-2016.

Kierownik projektu: dr Marta Songin-Mokrzan
Opiekun naukowy: dr hab. Maria Nawojczyk
Kwota dofinansowania: 457 600 zł

Celem projektu była rekonstrukcja ateistycznej soteriologii właściwej alienacyjnemu i racjonalistycznemu nurtowi krytyki religii, oraz dziewiętnastowiecznemu ateizmowi rosyjskiemu. Projekt starał się dowieść, że po pierwsze możemy w ogóle mówić o spójnej wizji zbawienia właściwej każdemu z tych nurtów, po drugie, że mimo wielu różnic pomiędzy poszczególnymi nurtami, wątki soteriologiczne pojawiające się w nich, są bardzo podobne. Badania przeprowadzone w jego ramach wpisują się w szerszy problem badawczy – problem duchowości pozareligijnej.

Kierownik projektu: dr Jowita Guja
Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki. Kwota finansowania: 115190 zł.
Czas trwania: 2014- luty 2017.

Celem projektu było przeprowadzenie 30-miesięcznych badań etnograficznych dotyczących wpływu telepracy na praktyki mieszkaniowe i godzenie życia zawodowego i prywatnego w codziennym życiu we współczesnym polskim domu. Główne pytania badawcze dotyczą wpływu telepracy na rozwój praktyk życia zawodowego o rodzinnego. Projekt wykorzystywał metody jakościowe, etnograficzne. Metody te pozwalają na zbadanie sposobów, w jakie kształtują się codzienne praktyki pracy domowej prowadzonej na zasadzie telepracy i życia prywatnego, wpływając na rzeczywistość materialną i społeczną domu. Badanie opierały się m.in. na wywiadach pogłębionych, foto-esejach, etnografii blogów i wywiadach w parze.

Kierownik projektu: dr Jacek Gądecki (WH AGH)
Wykonawcy projektu: dr Marcin Jewdokimow (WNH UKSW) dr Magdalena Żadkowska (WNS UG)
Kwota dofinansowania: 157 740 zł.
Czas realizacji: 30 m-cy (2014-2016).

Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (program SONATA BIS).
Kierownik projektu: dr Katarzyna Leszczyńska (WH AGH)
Kwota dofinansowania: 434 044,00 zł.
Planowany czas realizacji: 36 m-cy (2015-2018).

Grant finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki.
Kierownik projektu: dr hab. Maria Nawojczyk – prof. nadzw (WH AGH)
Kwota dofinansowania: 23 379 EUR.
Planowany czas realizacji: 24 m-cy (2016-2018).

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kierownik projektu: dr Dorota Żuchowska-Skiba
Kwota dofinansowania: 15 000 zł
Planowany okres realizacji: 01.09.2018 – 31.12.2018.

Kierownik dr Rafał Olszowski
Kwota dofinansowania 336 000 zł
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Planowany czas realizacji 36 miesięcy.

Kierownik: dr Seweryn Rudnicki
Źródło finansowania Narodowe Centrum Nauki
Kwota dofinansowania: 33660 zł
Okres realizacji: 12 miesięcy

Kierownik: dr Łukasz Krzyżowski
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Okres realizacji: 2018-2019.

Kierownik projektu: dr Seweryn Rudnicki
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (program Opus 15).
Kwota dofinansowania: 205130 zł
Planowany czas realizacji: 36 m-cy (2019-2021)

Kierownik projektu: dr Radosław Tyrała
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (Miniatura 4)
Cel: celem projektu jest przeprowadzenie badania wstępnego dotyczącego opinii przedstawicieli dominującego podejścia eksperckiego na temat zasadności wprowadzenia modyfikacji w zakresie zniesienia obowiązkowości szczepień w Programie Szczepień Ochronnych w Polsce.
Dofinansowanie: 11 550 zl

Grupa badawcza ds. zastosowań ICT w sferze publicznej

OBSZARY ZAINTERESOWANIA:

SKŁAD GRUPY BADAWCZEJ:

GRANTY ZEWNĘTRZNE REALIZOWANE W GRUPIE BADAWCZEJ:

„Kolektywna inteligencja w Internecie: zastosowania w sferze publicznej, metody badania i modele partycypacji obywatelskiej”, Narodowe Centrum Nauki, konkurs Sonatina 2, UMO-2018/28/C/HS5/00543.

 

Grupa badawcza ds. intersekcjonalności w kontekście następstw COVID-19

W ramach zespołu za wybrane zagadnienia związane z intersekcjonalnością odpowiadają:

Wstępne analizy badaczy zaangażowanych w projekt ujawniają wzmocnienie różnych form wykluczenia jako reakcję na społeczne, polityczne i gospodarcze konsekwencje COVID-19. Międzynarodowe badania nad wykluczeniem koncentrują się na intersekcjonalności: współwystępowaniu i wzajemnym wzmacnianiu się różnych form wykluczenia. Badania te koncentrują się na wykluczeniach z uwagi na płeć kulturową. Nasze analizy uwzględniające kontekst zagrożenia pandemicznego wskazują, że ważniejszą rolę zaczynają odgrywać inne formy wykluczenia, a intersekcjonalność może zachodzić między wykluczeniami nie odnoszącymi się do płci kulturowych: ekonomicznymi, terytorialnymi, niepełnosprawnością oraz z wykluczeniem cyfrowym.

Potwierdzenie tych cząstkowych wyników w szerzej zakrojonym badaniu będzie istotnym wkładem w badania nad wykluczeniem (korekta dotychczasowego podejścia do intersekcjonalności). Gdyby te hipotezy się nie potwierdziły, badanie i tak pozwoli na pogłębione analizy reakcji systemu służby zdrowia, opieki społecznej, sektora MiŚP w warunkach kryzysu z uwagi na wykluczenia, które są doceniane w czasopismach naukowych, do których adresujemy nasze publikacje.

Inne zespoły w Polsce w ramach fali badań nad COVID-19 skupiają się raczej na tym, co dzieje się w ramach pandemii, a nie na tym, co wydarzy się po niej, a wykluczenia w ujęciu przez nas proponowanym nie są podejmowane w ich projektach.

Polska jest interesującym przypadkiem z perspektywy międzynarodowej jako duży kraj post-transformacyjny o relatywnie dobrze rozwiniętym systemie zdrowia publicznego. Ważne jest członkostwo w UE, dające możliwość rozszerzenia tych badań w ramach projektów europejskich i tworzenia rekomendacji dla polityk wspólnotowych. W Polsce w dłuższej perspektywie czasowej można się spodziewać wzrostu problemu wykluczenia społecznego jako kluczowego wyzwania dla spójności społecznej związanej ze zrównoważonym rozwojem. Wiąże się to z przede wszystkim z zagrożeniami klimatycznymi. Należy zwrócić również uwagę na ścisły związek zjawiska wyłaniających się i powracających chorób zakaźnych a zmianą klimatyczną. Zmiana klimatyczna sprzyja powrotowi i pojawianiu się nowych epidemii oraz epidemii chorób zakaźnych. Polska, jak i inne kraje rozwinięte, doznawać będzie kolejnych fal zachorowań. Pandemia COVID-19 nie jest zjawiskiem wyjątkowym. Badania ujawnią podstawowe mechanizmy wykluczeń społecznych w warunkach zagrożenia (jakim jest pandemia). Wyniki badań mogą mieć więc zastosowanie dla unikalnego projektowania społecznych urządzeń radzenia sobie ze społecznymi skutkami zagrożeń naturalnych.

Metaforą opisującą intersekcjonalność różnych form wykluczenia społecznego ujawnionych lub zainicjowanych sytuacją epidemiczną w Polsce, jest helisa, w naukach społecznych wykorzystywana do opisu wzajemnych relacji między nauką, gospodarką i sferą publiczną. W efekcie prowadzonych badań skonstruowanych będzie kilka „helis”, ujętych jako wiązki współwystępujących i wzajemnie oddziałujących form wykluczenia społecznego (sieci wykluczeń) z uwzględnieniem ich dynamiki wewnętrznej (w jakie relacje wchodzą z sobą formy wykluczenia) i dynamiki zewnętrznej (w jakie relacje helisy wykluczeń wchodzą z otoczeniem). Koncepcja ta rozwija wątek badań nad „dyskryminacją wielokrotną” unikając ograniczeń praktykowanego w tym podejściu badania grup już zidentyfikowanych jako wykluczone.