Tablica ogłoszeń

Wiadomości wydziałowe

Uwaga w celu poprawnego działania tablicy ogłoszeń prosimy o wyłączenie AddBlockera. Instrukcja

Stypendia ministra dla najlepszych studentów

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-08-07 11:14

Szanowni Państwo,

Zachęcam do zapoznania się z procedurą składania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019. Termin składania wniosków upływa 2 października 2018, ale z uwagi na termin Rady Wydziału, która opiniuje wnioski, proszę o składanie ich najpóźniej do dnia 12 września 2018. Szczegóły dotyczące tego stypendium znajdą Państwo poniżej:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Pismo Pani Rektor

Zgłoszenie kandydatury

Wniosek o stypendium ministra

Wniosek aktywny formularz

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku

W razie pytań czy wątpliwości, proszę o kontakt.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

 

Janusz Mucha — Lato 2018 r.

Artur Cybulski

2018-07-25 07:30

Informacja od Pana Profesora:

Uprzejmie informuję, że od Po 30.07 do Pi 07.09 jestem na urlopie.
Zainteresowanych posiadaczy kodów dostępu zapraszam do korzystania z nich.
Z ukłonami i pozdrowienia,
Janusz Mucha

Urlop i dyżury

Zbigniew Pasek

2018-07-11 11:23

Szanowni Państwo

informuję, że dzisiejszy dyżur jest ostatnim w lipcu. Dostępny będę, po uzgodnieniu listem elektronicznym, w pierwszych dniach sierpnia (od 1-11 VIII) a następnie po 27 VIII. |W wypadku pilnych spraw proszę pisać, postaram się w miarę możliwości odpowiadać.

Z życzeniami spokojnych wakacji

Zbigniew Pasek

Akademiki dla studentów przyjętych na 1 rok studiów I stopnia

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-07-05 08:23

Szanowni Państwo,

Studenci przyjęci na 1 rok studiów stacjonarnych I stopnia,

 

Uprzejmie informuję, że od jutra (6 lipca) mogą już Państwo rejestrować się w systemie informatycznym Miasteczka Studenckiego AGH w celu złożenia elektronicznego wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim. Ostateczny termin składania elektronicznych wniosków upływa 26 września br. (środa). Aby się zarejestrować, należy wejść na stronę https://akademik.agh.edu.pl/

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

Stypendia z Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-07-03 12:55

Szanowni Państwo rozpoczynający studia I stopnia,

Uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków o stypendium akademickie z Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia. O stypendium może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. ukończyła dzienną szkołę ponadgimnazjalną (dla młodzieży) i zdała egzamin maturalny w 2017 roku lub 2018 roku;
  2. w roku akademickim 2018/2019 została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej i po raz pierwszy podejmuje studia. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku w chwili składania wniosku;
  3. jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy;
  4. średni miesięczny dochód na jednego członka jej rodziny nie przekroczył w 2017 r. 1260 PLN netto;
  5. posiada obywatelstwo polskie;
  6. posiada rachunek bankowy bez przypisanych pełnomocników i jest jego jedynym posiadaczem;
  7. posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

Szczegółowe informacje wraz z procedurą ubiegania się o stypendium znajdują się na stronie Fundacji: www.fejj.pl

Formularz wniosków stypendialnych ma być aktywny od 09 lipca 2018r. na stronie internetowej Fundacji.

Fundacja wymaga elektronicznego potwierdzenia danych ze strony Wydziału. W upoważnieniu jako adres e-mail dziekanatu należy wpisać: loziakk@agh.edu.pl

Zaproszenie do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, projekt

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-06-15 12:06

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazuję zaproszenie do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, projekt. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie prosimy o kontakt mailowy z Dziekanatem, prześlemy wówczas niezbędne załączniki (m.in. Regulamin konkursu i oświadczenie autora).

 

——– Wiadomość oryginalna ——–
Temat: Debiut naukowy 2018 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – Zaproszenie do kolejnej edycji – prosimy przekazać studentom
Data: 2018-06-08 09:16
Od: hk@buzek.pl
Do:

Prosimy przyjąć zaproszenie do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”
Dziewiątą edycję projektu organizują:
BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
& Instytut Studiów Społecznych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Raciborzu,
& Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
& Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Termin ogłoszenia: 27 maja 2018 r.
Termin nadesłania prac: 30 listopada 2018 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2018 r.

1.    Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.
2.    Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.
3.    Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt  innowacyjny.
4.    Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word i PDF) na adres hk@buzek.pl , a także jeden egzemplarz w wersji papierowej – sygnowany tj. opatrzony na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być oprawiane.
5.    Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia oraz oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
6.    Prace pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
7.    Prace/artykuły należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 17/3, z dopiskiem „Debiut naukowy 2018” oraz na adres e-mail hk@buzek.pl .
8.    Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 listopada 2018 roku.
9.    Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
10.    Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia,  w tym: studentowi/ce będącymi jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za pracę zespołową.
11.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2018 roku, m. in. na stronie internetowej http://www.debiut.buzek.pl i www.buzek.pl
12.    Autorzy prac zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej na początku 2019 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą  mailową lub pocztą.
13.    Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
14.    Biuro organizacyjne:
Dr Henryk A. Kretek –Przewodniczący –  (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka, oraz PWSZ w Raciborzu) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,
Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych)
tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.plaleksandra.kuzior@polsl.pl,

Standardy edytorskie:
Artykuły można przysyłać w językach: polskim, angielskim  i niemieckim.
Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; Marginesy: 2,5 cm
Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.
Ponadto na stronie http://www.debiut.buzek.pl oraz na stronie www.buzek.pl w specjalnej zakładce dotyczącej konkursu [Debiut naukowy – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ], załączamy formatkę czyli standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.

 

Stypendia w roku akademickim 2018/2019

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-06-14 12:34

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że wszelkie aktualne informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej  (stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów, zapomogi itd.) w roku akademickim 2018/2019 znajdą Państwo pod adresem: http://wh.agh.edu.pl/pomoc-socjalna/ oraz na stronie Działu Spraw Studenckich http://www.dss.agh.edu.pl/

Zachęcam także do zapoznania się z pismem Pani Rektor dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. dotyczącym stypendiów:

pismo Pani Rektor ws. stypendiów

W razie wątpliwości czy pytań zapraszam do kontaktu (osobiście, telefonicznie pod nr (12)617-43-90 lub mailowo na adres: loziakk@agh.edu.pl). Proszę również śledzić regularnie wydziałową e-tablicę ogłoszeń i zakładkę Pomoc socjalna na wydziałowej stronie.

Jeszcze raz gorąco zachęcam do możliwie jak najwcześniejszego składania dokumentów, najlepiej jeszcze przed wakacjami.

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak


 

Kwaterowanie w akademikach MS AGH w okresie praktyk studenckich

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-06-14 12:32

Szanowni Państwo,

Zachęcam do zapoznania się z pismem dot. kwaterowania w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w okresie praktyk studenckich.

Kwaterowanie w domach studenckich MS AGH w okresie praktyk studenckich

Z pozdrowieniami,

KatarzynaWłodkowska-Łoziak

Terminy egzaminów kierunkowych dla 3 roku

Jolanta Gapys

2018-05-28 02:04

Szanowni Państwo,
Pani Prodziekan ustaliła terminy egzaminów kierunkowych dla Socjologii i Kulturoznawstwa
WAŻNE !!! – warunkiem zapisania się na egzamin kierunkowy jest zaliczenie ostatniego semestru (6) potwierdzone wpisami ocen do WU
ZAPISY w dziekanacie w godzinach dyżuru lub droga mailową z podanymi danymi – imię i nazwisko, promotor i termin egzaminu – data

I termin:
27.06 – zapisy do 25.06 w celu przygotowania listy
9.07 – do 4 lipca zapisy – UWAGA !!! Zmiana na 2 lipca – zapisy do 28.06
II termin:
5.09 – zapisy do 27.08
10.09 – zapisy do 6.09

z pozdrowieniami

Stypendia pomostowe

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

2018-05-09 03:03

Szanowni Państwo,

 

Na prośbę Działu Spraw Studenckich zapraszam do zapoznania się z informacją dotyczącą stypendiów pomostowych 2018/2019.

stypendia_pomostowe

 

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Włodkowska-Łoziak

Dyżury

Łukasz Trzciński

2017-06-25 10:57

Szanowni Państwo!

W dniu 26 czerwca będę na dyżurze od godziny 14.00 do 15.00. Jutro ogłoszę termin wtorkowy.

Łukasz Trzciński