pl Aa

Wybory Społecznych Inspektorów Pracy w AGH

Zgodnie z Regulaminem Wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w AGH (kadencja 2023-2026 r.), uchwalonym przez organizacje związkowe naszej uczelni w oparciu o ustawę z dn. 24.03.1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35/83 poz. 63) związki zawodowe zobligowane są do zorganizowania wyborów społecznych inspektorów pracy.

Grupowego społecznego inspektora pracy wybiera ogólne zebranie pracowników danej jednostki (pkt. 4 Regulaminu).

W związku z powyższym zapraszam wszystkich Pracowników Wydziału Humanistycznego na ZEBRANIE WYBORCZE które odbędzie się we wtorek dnia 15 listopada o godz. 12:10 w sali 1.13, paw. C7

Porządek zebrania zgodnie z pkt. 7 Regulaminu.

Wyboru społecznego inspektora pracy dokonują bezpośrednio pracownicy Wydziału obecni na zebraniu wyborczym spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania.

Regulamin wyborów SIP do wglądu w Biurze Dziekana.

Anna Małecka,
Przewodnicząca Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” na Wydziale Humanistycznym