pl Aa

Rady Dyscyplin

Swoją działalność na naszym Wydziale rozpoczęły dwie Rady Dyscyplin – nowe ciała powołane do życia na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018. Przewodniczącą Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne została dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH, zaś zastępcą przewodniczącej dr hab. Jacek Gądecki. Przewodniczącym Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii został prof. Zbigniew Pasek, zaś zastępczynią przewodniczącego prof. Katarzyna Skowronek.