pl Aa

Prace dyplomowe

Opiekun projektu dyplomowego na studiach I stopnia oraz pracy dyplomowej na studiach II stopnia (promotor) ponosi odpowiedzialność za sformułowany temat, konstrukcję, jakość merytoryczną, a także stronę estetyczną projektu/ pracy dyplomowej. Przyjmuje się, że projekt dyplomowy na studiach I stopnia (wraz ze wstępem, zakończeniem, spisem treści i ewentualnym aneksem) powinien liczyć min. 45, a max. 60 stron, a praca magisterska – od 70 do 90 stron. Jednak ostateczną objętość projektu/ pracy określa promotor.
Standard pracy: 1800 znaków; odstęp: 1,5; Czcionka Times New Roman nr 12 z zachowaniem marginesów 2 cm ze wszystkich stron.

Wzory dokumentów:

Zagadnienia egzaminacyjne: