pl Aa

Osiągnięcia

Projekt badawczy prof. Izabeli Trzcińskiej z dofinansowaniem ministerialnym „Nauka dla Społeczeństwa”

24 listopada Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło listę projektów naukowo-badawczych, którym przyznano dofinansowanie w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”. Wysokości grantów wahają się w przedziale od 200 tysięcy do prawie 2 milionów złotych. Na liście 15 zakwalifikowanych wniosków konkursowych, znalazł się także projekt kierowany przez dr hab. prof. AGH Izabelę Trzcińską, pod tytułem „Programy alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX w. do lat 70. XX w”. Gratulujemy!

Celem projektu jest zbadanie programów alternatywnej duchowości i związanych z nimi koncepcji odnowy – narodu, świata, Polski, religii i człowieka, które rozwijały się poza środowiskami oficjalnych Kościołów chrześcijańskich na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX stulecia do lat siedemdziesiątych XX wieku. Przedmiotem projektowych badań będzie również wskazanie na specyficznie polskie źródła i realizacje nowoczesnej duchowości. W projekcie dają się wyróżnić dwa etapy badań. Pierwszy wiąże się ze studiami źródłowymi. W wyniku kwerendy zostaną skopiowane, zabezpieczone przy użyciu odpowiednich programów i narzędzi, skatalogowane, opisane, a także zanalizowane podstawowe źródła związane z regionem i dotyczące problematyki związanej z tematyką grantu.

Specjalnie na potrzeby projektu zostanie przygotowana strona internetowa umieszczona na serwerze AGH. W miarę postępu prac zostaną na niej opublikowane na prawach wolnego dostępu wyniki grantu. Zbiór stanie się punktem wyjścia do przygotowania kompleksowej bibliografii alternatywnej duchowości, obejmującej katalog publikacji, a także zachowanych rękopisów oraz maszynopisów, które uda się znaleźć. Kolejnym etapem badań będzie analiza i krytyczne studium konkretnych problemów, charakterystycznych dla wyróżnionych programów odnowy. Badania drugiego etapu opierają się na interdyscyplinarnej analizie treści badanych dokumentów, dla której punktem wyjścia jest historia idei Arthura O. Lovejoya, oraz antropologia pamięci Aleidy i Johanna Assmanów.

Do przewidywanych efektów projektu należą: – przywrócenie pamięci o ważnym i specyficznie polskim fenomenie kulturowym o charakterze ponadwyznaniowym, który pozostawał w związku z koncepcjami patriotycznymi i niepodległościowymi poprzez publikacje naukowe i popularnonaukowe w języku polskim, czeskim i angielskim; – wprowadzenie do obiegu kulturowego istotnego regionalnego archiwum, potwierdzającego polskie tradycje tolerancji i otwartości, a także upowszechnienie wiedzy o jego zawartości przez stronę internetową, na której zostaną zamieszczone zdigitalizowane dokumenty, a także materiały popularnonaukowe (np. podcast); – nawiązanie stałej współpracy z regionalnymi ośrodkami kultury i nauki.