pl Aa

Zespoły badawcze

Grupa badawcza ds. zastosowań ICT w sferze publicznej

OBSZARY ZAINTERESOWANIA:

SKŁAD GRUPY BADAWCZEJ:

GRANTY ZEWNĘTRZNE REALIZOWANE W GRUPIE BADAWCZEJ:

„Kolektywna inteligencja w Internecie: zastosowania w sferze publicznej, metody badania i modele partycypacji obywatelskiej”, Narodowe Centrum Nauki, konkurs Sonatina 2, UMO-2018/28/C/HS5/00543.

 

Grupa badawcza ds. intersekcjonalności w kontekście następstw COVID-19

W ramach zespołu za wybrane zagadnienia związane z intersekcjonalnością odpowiadają:

Wstępne analizy badaczy zaangażowanych w projekt ujawniają wzmocnienie różnych form wykluczenia jako reakcję na społeczne, polityczne i gospodarcze konsekwencje COVID-19. Międzynarodowe badania nad wykluczeniem koncentrują się na intersekcjonalności: współwystępowaniu i wzajemnym wzmacnianiu się różnych form wykluczenia. Badania te koncentrują się na wykluczeniach z uwagi na płeć kulturową. Nasze analizy uwzględniające kontekst zagrożenia pandemicznego wskazują, że ważniejszą rolę zaczynają odgrywać inne formy wykluczenia, a intersekcjonalność może zachodzić między wykluczeniami nie odnoszącymi się do płci kulturowych: ekonomicznymi, terytorialnymi, niepełnosprawnością oraz z wykluczeniem cyfrowym.

Potwierdzenie tych cząstkowych wyników w szerzej zakrojonym badaniu będzie istotnym wkładem w badania nad wykluczeniem (korekta dotychczasowego podejścia do intersekcjonalności). Gdyby te hipotezy się nie potwierdziły, badanie i tak pozwoli na pogłębione analizy reakcji systemu służby zdrowia, opieki społecznej, sektora MiŚP w warunkach kryzysu z uwagi na wykluczenia, które są doceniane w czasopismach naukowych, do których adresujemy nasze publikacje.

Inne zespoły w Polsce w ramach fali badań nad COVID-19 skupiają się raczej na tym, co dzieje się w ramach pandemii, a nie na tym, co wydarzy się po niej, a wykluczenia w ujęciu przez nas proponowanym nie są podejmowane w ich projektach.

Polska jest interesującym przypadkiem z perspektywy międzynarodowej jako duży kraj post-transformacyjny o relatywnie dobrze rozwiniętym systemie zdrowia publicznego. Ważne jest członkostwo w UE, dające możliwość rozszerzenia tych badań w ramach projektów europejskich i tworzenia rekomendacji dla polityk wspólnotowych. W Polsce w dłuższej perspektywie czasowej można się spodziewać wzrostu problemu wykluczenia społecznego jako kluczowego wyzwania dla spójności społecznej związanej ze zrównoważonym rozwojem. Wiąże się to z przede wszystkim z zagrożeniami klimatycznymi. Należy zwrócić również uwagę na ścisły związek zjawiska wyłaniających się i powracających chorób zakaźnych a zmianą klimatyczną. Zmiana klimatyczna sprzyja powrotowi i pojawianiu się nowych epidemii oraz epidemii chorób zakaźnych. Polska, jak i inne kraje rozwinięte, doznawać będzie kolejnych fal zachorowań. Pandemia COVID-19 nie jest zjawiskiem wyjątkowym. Badania ujawnią podstawowe mechanizmy wykluczeń społecznych w warunkach zagrożenia (jakim jest pandemia). Wyniki badań mogą mieć więc zastosowanie dla unikalnego projektowania społecznych urządzeń radzenia sobie ze społecznymi skutkami zagrożeń naturalnych.

Metaforą opisującą intersekcjonalność różnych form wykluczenia społecznego ujawnionych lub zainicjowanych sytuacją epidemiczną w Polsce, jest helisa, w naukach społecznych wykorzystywana do opisu wzajemnych relacji między nauką, gospodarką i sferą publiczną. W efekcie prowadzonych badań skonstruowanych będzie kilka „helis”, ujętych jako wiązki współwystępujących i wzajemnie oddziałujących form wykluczenia społecznego (sieci wykluczeń) z uwzględnieniem ich dynamiki wewnętrznej (w jakie relacje wchodzą z sobą formy wykluczenia) i dynamiki zewnętrznej (w jakie relacje helisy wykluczeń wchodzą z otoczeniem). Koncepcja ta rozwija wątek badań nad „dyskryminacją wielokrotną” unikając ograniczeń praktykowanego w tym podejściu badania grup już zidentyfikowanych jako wykluczone.