pl Aa

Granty

Projekt badawczy realizowany w ramach programu „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: prof. dr hab. Janusz Mucha (laureat programu), dr Katarzyna Leszczyńska, dr Jacek Gądecki, mgr Radosław Tyrała (stypendyści). Projekt został zrealizowany w latach 2006-2009.

Projekt badawczy będący drugim etapem badań (pierwszy etap 2001 rok) warunków życia i nauki studentów niepełnosprawnych AGH realizowany w ramach GUZ/21.10.430.130 pod kierunkiem prof. Barbary Gąciarz przez zespół badaczy w składzie: mgr Łukasz Krzyżowski, mgr Anna Kulpa, dr Katarzyna Leszczyńska, lic. Maciej Myśliwiec, mgr Tomasz Piróg. Zespół powstał w ramach Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej. Projekt został zrealizowany przy aktywnym udziale studentów Wydziału Humanistycznego.

Jest to temat zadania realizowanego przez dr Łucję Kapralską i dr Marzenę Mamak-Zdanecką w ramach ogólnouczelnianego projektu „Fabryka Inżynierów”, finansowanego przez unijny Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”. Projekt został zrealizowany w latach 2009-2013.

Stara część dzielnicy Nowa Huta w Krakowie reprezentuje przykład przestrzeni dzielnicy poprzemysłowej części miasta, która w nowych, postindustrialnych warunkach, po okresie stagnacji, poddawana jest obecnie zarówno odgórnym jak i spontanicznym procesom odnowy. Projekt identyfikuje i śledzi przejawy procesu gentryfikacji. Bada czy i na ile dzielnica zmienia swoją strukturę społeczną dzięki działaniom powodującym napływ nowych mieszkańców.
Celem projektu realizowanego przez zespół kierowany przez dra Jacka Gądeckiego było opracowanie w ciągu 2 lat studium przypadku materialnych oraz społeczno kulturowych przejawów gentryfikacji starej części dzielnicy Nowa Huta. Grant został zrealizowany w latach 2010-2012 ze środków na badania własne MNiSW.

Grant otrzymany przez profesora Leszka Porębskiego, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowany będzie w latach 2010-2012. Była to próba diagnozy sposobu i stopnia wykorzystania sieci przez polskie samorządy – konkretnie powiaty ziemskie – w kategoriach ilościowej analizy zawartości oficjalnych witryn władz powiatowych. Badania były prowadzone w latach 2005-2009. Celem projektu finansowanego przez grant była synteza uzyskanych wyników i prezentacja „lokalnego wymiaru polskiej demokracji elektronicznej” w formie monografii książkowej.

Kierownik projektu: Profesor Janusz Mucha
Główny wykonawca: mgr Łukasz Krzyżowski
Kwota dofinansowania: 40 000 zł.

Kierownik projektu: Profesor Maria Szmeja
Główny wykonawca: Agata Anacik
Kwota dofinansowania: 30 000 zł

Projekt badawczy finansowany przez MNiSzW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Głównym celem jest analiza polskiej kultury (i związanych z nią strategii) przechodzenia na emeryturę oraz tożsamości „młodych emerytów”. Badania realizowane były przez zespół młodych naukowców z czterech ośrodków naukowych w Polsce. Projekt uzyskał wsparcie zagranicznych partnerów: Wydziału Filozoficznego na Martin-Luther Universität w Halle oraz Friedrich-Alexander Universität w Norymbergii.

Kierownik projektu: mgr Łukasz Krzyżowski
Wykonawcy: mgr Wojciech Kowalik (AGH), mgr Katarzyna Suwada (IFiS PAN), mgr Anna Pawlina (Uek), mgr Zuzanna Drożdżak (UJ)
Kwota dofinansowania: 143 000 zł

Kierownik projektu: dr Katarzyna Leszczyńska
Grant realizowany w latach 2011-2014, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
Celem projektu było odkrycie wzorów działań/praktyk społecznych podejmowanych przez świeckie osoby, kobiety i mężczyzn, w organizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.
Koncepcja działań społecznych jest inspirowana teorią nowego instytucjonalizmu. Metodologia badań jest jakościowa i obejmuje analizę treści oraz indywidualne wywiady pogłębione.
Kwota dofinansowania: 116 500 zł

Celem projektu było zdiagnozowanie sytuacji osób z niepełnosprawnych w Polsce w wymiarze instytucjonalnym, zawodowym, edukacyjnym, oraz genderowym a także zidentyfikowanie stopnia i form wykorzystania przez te osoby nowych mediów. Diagnoza oparta zostanie na analizie wiedzy odnoszącej się do sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce, która została wytworzona w ostatnich latach w wyniku realizacji szeregu przedsięwzięć badawczych oraz realizacji badań własnych pozwalających uzupełnić istniejące już analizy o aspekty, które nie zostały do chwili obecnej wystarczająco zbadane. Takie podejście pozwoli na stworzenie w miarę pełnego opisu położenia osób niepełnosprawnych oraz na określenie sposobów rozwiązania utrzymujących się problemów związanych z ich włączeniem społecznym. Szczególna uwaga będzie zwrócona na instytucjonalne aspekty rozwiązywania problemu niepełnosprawności, gdyż polityka publiczna w tej sferze wymaga istotnego wzmocnienia dla zapewnienia jej odpowiedniego poziomu skuteczności.

Badania w ramach grantu finansowanego przez PFRON, którego kierownikiem jest prof. Barbara Gąciarz, realizowali pracownicy Wydziału Humanistycznego AGH, Instytutu Socjologii UJ oraz Instytutu Społecznych Nauk Stosowanych UW. Grant był realizowany w latach 2012-2013.

Staż podoktorski finansowany w ramach programu FUGA 2 ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem naukowym projektu jest próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób neoliberalizm, rozumiany nie w terminach systemu lub struktury ekonomiczno-politycznej, lecz jako globalna, mobilna technologia rządzenia jest negocjowany i wdrażany w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt był realizowany w latach 2013-2016.

Kierownik projektu: dr Marta Songin-Mokrzan
Opiekun naukowy: dr hab. Maria Nawojczyk
Kwota dofinansowania: 457 600 zł

Celem projektu była rekonstrukcja ateistycznej soteriologii właściwej alienacyjnemu i racjonalistycznemu nurtowi krytyki religii, oraz dziewiętnastowiecznemu ateizmowi rosyjskiemu. Projekt starał się dowieść, że po pierwsze możemy w ogóle mówić o spójnej wizji zbawienia właściwej każdemu z tych nurtów, po drugie, że mimo wielu różnic pomiędzy poszczególnymi nurtami, wątki soteriologiczne pojawiające się w nich, są bardzo podobne. Badania przeprowadzone w jego ramach wpisują się w szerszy problem badawczy – problem duchowości pozareligijnej.

Kierownik projektu: dr Jowita Guja
Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki. Kwota finansowania: 115190 zł.
Czas trwania: 2014- luty 2017.

Celem projektu było przeprowadzenie 30-miesięcznych badań etnograficznych dotyczących wpływu telepracy na praktyki mieszkaniowe i godzenie życia zawodowego i prywatnego w codziennym życiu we współczesnym polskim domu. Główne pytania badawcze dotyczą wpływu telepracy na rozwój praktyk życia zawodowego o rodzinnego. Projekt wykorzystywał metody jakościowe, etnograficzne. Metody te pozwalają na zbadanie sposobów, w jakie kształtują się codzienne praktyki pracy domowej prowadzonej na zasadzie telepracy i życia prywatnego, wpływając na rzeczywistość materialną i społeczną domu. Badanie opierały się m.in. na wywiadach pogłębionych, foto-esejach, etnografii blogów i wywiadach w parze.

Kierownik projektu: dr Jacek Gądecki (WH AGH)
Wykonawcy projektu: dr Marcin Jewdokimow (WNH UKSW) dr Magdalena Żadkowska (WNS UG)
Kwota dofinansowania: 157 740 zł.
Czas realizacji: 30 m-cy (2014-2016).

Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (program SONATA BIS).
Kierownik projektu: dr Katarzyna Leszczyńska (WH AGH)
Kwota dofinansowania: 434 044,00 zł.
Planowany czas realizacji: 36 m-cy (2015-2018).

Grant finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki.
Kierownik projektu: dr hab. Maria Nawojczyk – prof. nadzw (WH AGH)
Kwota dofinansowania: 23 379 EUR.
Planowany czas realizacji: 24 m-cy (2016-2018).

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kierownik projektu: dr Dorota Żuchowska-Skiba
Kwota dofinansowania: 15 000 zł
Planowany okres realizacji: 01.09.2018 – 31.12.2018.

Kierownik dr Rafał Olszowski
Kwota dofinansowania 336 000 zł
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Planowany czas realizacji 36 miesięcy.

Kierownik: dr Seweryn Rudnicki
Źródło finansowania Narodowe Centrum Nauki
Kwota dofinansowania: 33660 zł
Okres realizacji: 12 miesięcy

Kierownik: dr Łukasz Krzyżowski
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Okres realizacji: 2018-2019.

Kierownik projektu: dr Seweryn Rudnicki
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (program Opus 15).
Kwota dofinansowania: 205130 zł
Planowany czas realizacji: 36 m-cy (2019-2021)

Kierownik projektu: dr Radosław Tyrała
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki ((Miniatura 4)
Cel: celem projektu jest przeprowadzenie badania wstępnego dotyczącego opinii przedstawicieli dominującego podejścia eksperckiego na temat zasadności wprowadzenia modyfikacji w zakresie zniesienia obowiązkowości szczepień w Programie Szczepień Ochronnych w Polsce.
Dofinansowanie: 11 550 zl