pl Aa

Konferencje, Seminaria, Wykłady

Konferencja „Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory-strategie-konteksty”

English Description of the Conference

INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA

Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory-strategie-konteksty
27-28 czerwca 2024, Kraków

CEL KONFERENCJI

Wiek XXI określany jest przez badaczki i badaczy wiekiem migracji. Jako że procesy migracyjne uchodzą za jeden z najpotężniejszych czynników zmian społecznych, dyskusja nad tym fenomenem nie traci na aktualności. Celem proponowanej konferencji jest poszerzenie zakresu teoretycznych i badawczych poszukiwań dotyczących tego zjawiska. Autorki projektu proponują wyjść poza tzw. badawczy „mainstream” oraz dobrze już ugruntowane i często podejmowane w ramach studiów migracyjnych tematy badawcze. W założeniu Autorek konferencja ma służyć refleksji nad nowymi znaczeniami i narracjami jakie składają się na obraz tego czym są migracje we współczesnym świecie i co może wchodzić w zakres tego zjawiska. W podejściu tym proponujemy spojrzeć na migracje szeroko, z różnych perspektyw, obejmując tym terminem nie tylko tradycyjne sposoby jego ujmowania. Wyrażamy przekonanie, że konferencja będzie służyć nie tylko wymianie badawczych i teoretycznych doświadczeń, ale też że podjęte w jej ramach tematy stanowić będą swoistą zapowiedź kierunków, w jakim podążać mogą przyszłe badania. Spodziewamy się, że tematyka konferencji będzie obejmowała wyliczone poniżej obszary oraz zbliżone do nich zagadnienia:

PROPONOWANE TEMATY:

  1. Migracja jako forma niezgody: proponowany temat odnosi się do takich typów migracji, które determinowane są swoistą ucieczką od obowiązujących i postulowanych norm społecznych; wiążą się z niemożnością życia w zastanym systemie, zarówno z uwagi na obowiązujące uwarunkowania polityczne, środowiskowe, jak i obyczajowe, mentalne czy świadomościowe. Ta forma migracji przejawiać się może różnymi typami (auto)wykluczenia (np. tzw. „wykluczenie na górze”, życie w zamkniętych osiedlach, enklawach (w tym subkulturowych czy etnicznych), squotowanie, ucieczka w bezdomność, nomadyczność etc.), a metaforycznie, jej sens oddają słowa, obecnego w potocznym dyskursie tekstu „rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady”. W zakres tego typu migracji włączyć można również migracje obyczajowe, ideologiczne czy grup nieheteronormatywnych.
  2. Migracje w wymiarze intrapsychicznym: celem sesji jest zwrócenie uwagi na scojopsychologiczny, bardziej afektywny wymiar migracji. Akcent położony będzie z jednej strony na umysłowy aspekt migracji wyrażający się min. w różnych formach ucieczki w wymiar duchowy, aktywności twórczej (np. pisanie, blogi, etc.) czy skoncentrowanej na rozwoju ciała (np. joga); z drugiej strony migracja potraktowana tu zostanie jako forma wyalienowania, wycofania, zamknięcia w obrębie małych, pierwotnych grup społecznych czy też ograniczenia społecznej aktywności do świata on-line. Ciekawe wydaje się porównanie dawnych (np. okresu zimno-wojennego) i współczesnych „buntów i ucieczek”.
  3. Migracja jako czynnik dyfuzji kulturowej: celem sesji jest opisanie nie tylko globalnego wymiaru migracji, ale też zwrócenie uwagi na sprawczy charakter samych migrantów, którzy są głównymi nośnikami elementów różnych kultur. Skoro dyfuzja kulturowa odbywa się poprzez migracyjne transfery i jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi kultury, to migrantów uznać należy za ważnych aktorów przemian i rozwoju. Proponowana sesja jest próbą odpowiedzi na bardzo ogólnie postawione pytania: co rzeczywiście dają nam migracje i migranci? Co dzięki migrantom zaistniało w obiegu kulturowym? Jakie przedmioty, obiekty, dzieła sztuki, nauki, muzyki, treści kultury, społeczne zachowania ulegają rozprzestrzenianiu? Jakie są kanały tych transferów? Co ulega przemianom: miejskie przestrzenie, instytucje, wzory konsumpcji, kultura dnia codziennego? Jaki jest zakres i jakie są konsekwencje tych przemian? W jakim zakresie, nawiązując do koncepcji roli kapitału kreatywnego R. Floridy, migranci sprzyjają wzmacnianiu tego typu kapitału, i co za tym idzie rozwoju określonych społeczeństw? Ideą sesji jest opis migrantów, nie z perspektywy biernych odbiorców zastanej rzeczywistości, do której się przystosowują (co często ma miejsce w dyskursie naukowym), ale z perspektywy sprawstwa, przypisania im statusu podmiotowości i roli w konstruowaniu i przekształcaniu społecznej rzeczywistości.
  4. Dywersyfikacja strumieni migracyjnych – migracja „towarzysząca”: proponowany temat dotyczy kwestii zróżnicowania strumieni migracyjnych, ich swoistego pluralizmu, różnorodności w obrębie strumienia. Celem sesji jest prezentacja badań dotyczących tych wszystkich grup, które biorą udział w procesie migracyjnym, ale są w nim często niewidoczne, niezauważalne, a przez to słabo rozpoznane i opisane. Mowa tu min. o wielokulturowych strumieniach migracyjnych i emigracji grup mniejszościowych w ramach głównej fali migracyjnej z danego kraju (np. Romach czy Ukraińcach migrujących z Polski razem z Polakami), o rodzinach migrujących specjalistów, czy rodzicach migrujących z dziećmi. Interesuje nas zarówno historyczny, współczesny, ilościowy (statystyczny) jak i jakościowy obraz zjawiska.
  5. Doświadczenie migracji jako tworzywo artystyczne: migracje od XIX wieku stanowią temat literatury, filmów, wystaw fotografii pokazujących przybyszy w przestrzeniach nowych miejsc osiedlenia. W dziełach artystycznych prezentowane są zarówno, dramatyczne często doświadczenia procesu przystosowania się do nowej rzeczywistości jak i – jakże często – rozczarowanie nią. Pan Balcer w Brazylii Konopnickiej, Emigranci Mrożka, My zdzies emigranty Gretkowskiej czy Global Nation Kopaczewskiego; liczne filmy polskie i zagraniczne a nawet piosenki Taty Kazika mówią o tym samym, ale nie tak samo. W tej sesji chcemy się przyjrzeć, jak wieloaspektowe doświadczenie migracji staje się tworzywem sztuki, narracją literacką i osnową filmów, tematem prozy o reporterskim i wspomnieniowym charakterze. Interesują nas przede wszystkim utwory współczesne i odnoszące się do współczesności, ale zostawiamy miejsce dla nowego spojrzenia na dawne migracje.
  6. Migracja jako strategia emerytalna: emigracja emerytalna jest jedną z tych form migracji, które będą zyskiwać na znaczeniu w najbliższych dekadach, co determinowane jest w znacznej mierze demograficznymi przemianami współczesnych społeczeństw, zwłaszcza świata zachodniego. W sesji tej proponujemy umiejscowienie migracji w perspektywie biegu życia i ukazanie jej jako jednej ze strategii radzenia sobie ze starością czy też szerzej: sposobem życia oraz proaktywną strategią zaradczą w okresie późnej dorosłości. Zjawisko powiększania się skali i rozmiaru migracji emerytalnej otwiera nowe perspektywy badawcze, a proponowana sesja jest okazją do ich zaprezentowania, jak również ukazania dotychczasowych analiz w tym zakresie.
  7. Nowe kierunki migracji, nowe miejsca diaspor: planowana sesja poświęcona będzie tematowi nowych kierunków migracji i nowych krajów włączonych w proces migracyjny. Choć badania nad wzorami i kierunkami migracji są dziś bardzo intensywne, nie oznacza to, że wszystkie destynacje i grupy etniczne i narodowe biorące udział w migracyjnych przepływach są szerzej znane. Sesja ma na celu prezentacje badań dotyczących właśnie tych mniej opisywanych, traktowanych niekiedy dość marginalnie kierunków migracji oraz miejsc życia członków określonej diaspory.
  8. „Nowa etniczność” w warunkach społeczeństwa migracyjnego i (re)konstrukcji tożsamości: tematem ostatniej sesji uczyniono „nową etniczność”. Ponieważ w literaturze przedmiotu bardzo często zwraca się uwagę na kontekstualny i procesualny wymiar etniczności, zasadniczym celem sesji będzie podjęcie refleksji nad wpływem zmian charakteru najnowszych procesów migracyjnych oraz intensywnych przemian społeczno-kulturowych na zjawisko etniczności. Wraz z tymi przemianami transformacji ulegają także sposoby integracji członków grup etnicznych i imigracyjnych z szerszym społeczeństwem oraz formy ich uczestnictwa we własnych społecznościach. Kontekst ten skłania do zadania pytania o nowe narracje, wyobrażenia i funkcje etniczności, nowe praktyki behawioralne, związane z konformizmem wobec norm, reguł i zwyczajów danej grupy etnicznej, nowe potrzeby i interesy grupowe; innymi słowy, używając słów H. J Gansa, o „nowe drogi bycia etnicznymi”.

Przedstawione wyżej tematy nie wykluczają pojawienia się innych, których organizatorki konferencji nie wzięły pod uwagę. Zapraszamy do prezentowania własnych nowych narracji o migracjach.

RADA NAUKOWA

Skład Rady Naukowej konferencji

Prof. dr hab. Grzegorz Babiński; Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; Uniwersytet Jagielloński (Profesor Emerytowany)
Dr hab. Jan Brzozowski, prof. UJ; Instytut Studiów Europejskich, Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych
Dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UKEN; Instytut Socjologii; Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL; Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego; Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. Janusz Mucha; Wydział Humanistyczny AGH (Profesor Emerytowany); Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku (Profesor Emerytowany)
Dr hab. Michał Nowosielski; Ośrodek Badań nad Migracjami; Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Konrad Pędziwiatr, Prof. UEK; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji
Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz; Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; Uniwersytet Jagielloński
Dr Rafał Raczyński; Muzeum Emigracji w Gdyni, Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański, Muzeum Emigracji w Gdyni
Prof. dr hab. Krystyna Slany; Instytut Socjologii; Uniwersytet Jagielloński
Dr Agnieszka Trąbka; Instytut Psychologii Stosowanej; Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Patrycja Trzeszczyńska, prof. UJ, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH; Wydział Humanistyczny; Akademia Górniczo-Hutnicza

CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w terminie 27 – 28 czerwca 2024 roku w Krakowie w kampusie Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, budynek C-7, ul. Czarnowiejska 36, 30 – 054 Kraków

ORGANIZATORZY

KONTAKT

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna wynosi 650 zł i pokrywa udział w konferencji, materiały konferencyjnie przerwy kawowe, lunch w dniach 27, 28 czerwca 2024, uroczystą kolację w dniu 27 VI, publikację pokonferencyjną. Opłata nie pokrywa kosztów noclegów. Opłata za uczestnictwo bierne (bez referatu) – 300 zł.

KONTO – 11 1240 4533 1111 0010 2978 5411, z dopiskiem: opłata za konferencję Nowe migracje – nowe narracje

Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA
11 1240 4533 1111 0010 2978 5411
SWIFT: PKOPPLPW
Tytułem: „Nowe migracje, nowe narracje, Imię i nazwisko”

TERMINARZ KONFERENCJI – WAŻNE TERMINY

Druga tura rejestracji: do 30 kwietnia 2024 r.
Informacja o przyjęciu zgłoszenia: 6 maja 2024 r.
Termin opłaty: do 26 maja 2024 r.
Przesłanie informacji o ostatecznym programie – do 20 czerwca 2024 r.

DOJAZD

Dojazd do kampusu AGH z centrum komunikacyjnego (Dworzec PKP i Autobusowy):
Z dworca PKP z przystanku przy ul. Pawiej:

NOCLEGI: HOSTELE, HOTELE

Polecamy hostele i hotele znajdujące się najbliżej miejsca obrad:

Centrum oferuje dwa obiekty:
• Hotel Krakowiak : tel. +48 12 662 64 55, krakowiak@up.krakow.pl
• DS „Za Kolumnami” : tel. +48 12 662 70 00, e-mail: zakolumnami@up.krakow.pl
Obiekty znajdują się w odległości 4 przystanków autobusowych od miejsca konferencji

Jako że termin konferencji zbiega się z początkiem sezonu wakacyjnego, sugerujemy dokonanie rezerwacji w jak najszybszym terminie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA: https://forms.office.com/e/nGzhrrwb37

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ABSTRAKTY

PROGRAM

GALERIA

PATRONAT


Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (OK PTS)


Centrum Wielokulturowe w Krakowie, którego operatorem jest Fundacja Internationaler Bund Polska.


Sekcja Socjologii Migracji Polskie Towarzystwo Socjologiczne