pl Aa

Wydarzenia wydziałowe

Informacja w sprawie systemu powiadamiania i reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych wymagających natychmiastowego działania

Szanowni Państwo,

 

Rektor zobowiązał studentów  do  niezwłocznego  powiadomienia Uczelni:
a) o stwierdzonym zakażeniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2, decyzjach co do zakresu izolacji lub objęciu leczeniem zamkniętym;
b) o objęciu kwarantanną z powodu kontaktu ich lub ich bliskich z osobą zakażoną.
Informacje powyższe należy przekazać mailowo lub telefonicznie do dziekanatu tel. 12 617 43 90, mail: loziakk@agh.edu.pl, kpiwowar@agh.edu.pl.

 

Zespół operacyjny Wydziału Humanistycznego w ramach Systemu powiadamiania i reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych wymagających natychmiastowego działania stanowią Dziekan Barbara Gąciarz, Prodziekan ds. studentów i współpracy dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH.
Dyżurnym operatorem na Wydziale Humanistycznym jest dyr. admin. Anna Kulpa, która obsługuje telefon 885 985 133 w godz. 7:00 -22:00.

 

Izolatka dla studentów WH została wyznaczona w pomieszczeniu 108 na I piętrze budynku D-13 (pomieszczenie dostępne po zgłoszeniu nagłego wystąpienie objawów chorobowych u studenta dyżurnemu operatorowi).

 

Przypominam, że Rektor wprowadził dla wszystkich członków Wspólnoty Uczelni, zakaz pojawiania się na terenie AGH z objawami chorobowymi,  bez względu na ich  przyczyny,  pod  rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

Z życzeniami zdrowia dla wszystkich,
Anna Kulpa