Trendwatching & Future Studies

Studia podyplomoweNazwa polskojęzyczna studiów: Analiza i prognozowanie trendów

Czas trwania studiów (edycja I 2019/2020): 192h, 2 semestry, 11 zjazdów

Liczba uczestników: 30 osób na edycję

 

Kierownik i pomysłodawca studiów: dr Radosław Tyrała, e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Opiekun merytoryczny studiów: mgr Zyta Machnicka, e-mail: zyta.machnicka@gmail.com

Administracja studiów: mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec, e-mail: chromik@agh.edu.pl

Strona www studiów

 

Cel i charakterystyka studiów

Żyjemy obecnie w niepewnych czasach. Świat jest złożony i nieprzejrzysty, zaś zmiany społeczne, kulturowe, technologiczne, klimatyczne i gospodarcze nabierają coraz większego tempa. Sytuacja taka sprzyja zapotrzebowaniu na prognozowanie stanów przyszłych, bowiem istnieje potrzeba redukcji tej złożoności, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym.

Różne są motywacje leżące za dokonywaniem takich prognoz. Z jednej strony mogą to być motywacje bezinteresowne, kiedy wiedza ta służyć ma zapobieganiu negatywnym skutkom ubocznym wdrażanych zmian i minimalizowaniu związanego z nimi ryzyka. Z drugiej strony mogą to być motywacje o charakterze komercyjnym, kiedy wiedza na temat przyszłości postrzegana jest w kategoriach kapitału generującego wymierny zysk, jak to ma miejsce w marketingu. Studia podyplomowe “Trendwatching & Future Studies” kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych prognozowaniem stanów przyszłych, niezależnie od ich motywacji.

Celem tych studiów jest wyposażenie przedstawicieli różnych branż i zawodów w umiejętność analizowania, prognozowania i kreowania mega- i mikro-trendów w różnych subświatach życia społecznego. Cel ten osiągnięty zostanie przez dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy na temat metod analizy trendów oraz wiedzy na temat kluczowych trendów współczesnych. Wiedzy tej dostarczą, w formie praktycznych warsztatów, czołowi – rozpoznawani w kraju i za granicą – specjaliści w danym zakresie.

Gwarantujemy, że zdobyta wiedza i umiejętności staną się nie tylko źródłem osobistej satysfakcji, ale i faktycznej przewagi konkurencyjnej na rynku zawodowym.

 

Studia kierowane do

 • pracowników firm i korporacji odpowiedzialnych za prace badawczo-rozwojowe;

 • pracowników think tanków i organizacji trzeciego sektora odpowiedzialnych za planowanie strategiczne;

 • pracowników parków technologicznych i inkubatorów innowacji wdrażających nowe technologie;

 • pracowników administracji publicznej różnych szczebli odpowiadających za tworzenie strategii rozwoju jednostek terytorialnych;

 • pracowników działów marketingu odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług;

 • polityków szczebla krajowego i samorządowego zainteresowanych rządzeniem w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju;

 • trendsetterów i influencerów pragnących poszerzyć zakres używanych narzędzi.


 

Cele kształcenia

Absolwenci studiów zdobędą kompleksową, praktyczną i interdyscyplinarną wiedzę w następujących zakresach:

 • jak badać, analizować i antycypować trendy przy pomocy zróżnicowanych metodologii badawczych;

 • jak przeprowadzać i zarządzać badaniami foresight aplikowanymi do różnych aspektów rzeczywistości;

 • jak efektywnie wdrażać aktualne trendy we własnych instytucjach, firmach i organizacjach;

 • jak rozwijać się w sposób innowacyjny w niepewnym i złożonym otoczeniu dzięki przewagom, jakie zapewniają analiza strategiczna oraz techniki zarządzania zmianą i ryzykiem;

 • jak kreować nowe trendy na podstawie dostarczonej na studiach szerokiej wiedzy na temat aktualnie topowych trendów.


 

Program studiów

I. Moduł badawczo-metodologiczny

 1. Warsztat wyobraźni futurystycznej (Jacek Dukaj)

 2. Wprowadzenie do analizy trendów (Monika Jaskulska i Aleksandra Trapp)

 3. Badania foresight (Kacper Nosarzewski i Norbert Kołos)

 4. Service Design (Katarzyna Młynarczyk)

 5. Social Listening (Anna Miotk)

 6. Big Data (Krzysztof Rykaczewski)

 7. Partycypacyjna ocena technologii (Agata Stasik)


II. Moduł strategiczno-wdrożeniowy

 1. Ryzyko w dobie antropocenu (Radosław Tyrała)

 2. Ochrona własności intelektualnej w praktyce (Michał Kluska)

 3. Analiza strategiczna (Piotr Stankiewicz i Radosław Sojak)

 4. Inkubator innowacyjności (Wojciech Przybylski)

 5. Personal Branding  (Piotr Grządziel)

 6. Future Content (Barbara Stawarz-Garcia)

 7. Change Management (Katarzyna Sowińska)

 8. Visual Thinking (Klaudia Tolman)


III. Moduł Top Trends

 1. Consumer Trends (Jacek Kotarbiński)

 2. Sztuczna inteligencja a społeczeństwo przyszłości (Aleksandra Przegalińska-Skierkowska)

 3. Kolonizowanie przyszłości w kulturze (Tomasz Szlendak)

 4. Video Marketing (Magdalena Daniłoś)

 5. HRtech, Culture & Employer Branding (Zyta Machnicka)

 6. Future Gaming (Grzegorz Bobrek)

 7. Future Mobile (Konrad Olejarczyk)

 8. Virtual Reality (Magdalena Igras-Cybulska i Artur Cybulski)

 9. Smart City (Jacek Gądecki)

 10. Megatrendy środowiskowo-gospodarcze (Marcin Popkiewicz)


 

Rekrutacja na I edycję

I edycja rozpocznie się w październiku 2019.

Okres rekrutacji: 28 czerwca - 1 września 2019.

UWAGA! Rekrutacja została przedłużona do 30 września 2019 (lub do wyczerpania limitu miejsc).

Wymagane dokumenty:

 • podanie

 • kwestionariusz

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - co najmniej inżynierskich lub licencjackich) lub kopia potwierdzona notarialnie lub przez uczelnię

 • dowód uiszczenia opłaty za I semestr lub za całość studiów


Tryb zgłoszeń: kolejność zgłoszeń i wpłat na konto.

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy: rtyrala@agh.edu.pl i chromik@agh.edu.pl (z dopiskiem "Trendwatching & Future Studies - rekrutacja na edycję I").

Opłaty

5200 zł

Dane do wpłaty czesnego:

Opłatę można wnieść w całości (5 200 zł) lub w podziale na dwie, równe raty (po 2 600 zł każda; pierwsza rata płatna na etapie naboru, druga przed rozpoczęciem II semestru).

Bardzo ważne jest odpowiednie zatytułowanie przelewu, ponieważ na podstawie tytułów wpłaty księgowane są na odpowiednich subkontach .

Odbiorca:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30,  30-059 Kraków
Wydział Humanistyczny

Tytuł: TW ed. I 430.6379 (imię i nazwisko słuchacza)
Bank: Pekao S.A. O/Kraków
Nr r-ku:  96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

 

Harmonogram zjazdów I edycji:

1) 12-13.10.2019

2) 16-17.11.2019

3) 14-15.12.2019

4) 25-26.01.2020

5) 15-16.02.2020

6) 7-8.03.2020

7) 28-29.03.2020

8) 18-19.04.2020

9) 16-17.05.2020

10) 6-7.06.2020

11) 27-28.06.2020