pl Aa

WAŻNE informacje nt. COVID-19 a nowy Rok Akademicki 2021/2022

Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem uczelni w świetle panującej pandemii COVID-19 są publikowane na bieżąco na stronie: https://www.agh.edu.pl/covid-19-informacje/

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo siebie oraz innych, bardzo ważnym jest aby się z nimi dokładnie zapoznać i stosować do ustalonych zasad i wytycznych.

Zarządzenie JMR Nr 56/2021 w sprawie działalności Uczelni od 1 października 2021 roku daje prawo kierownikowi jednostki określić szczegółowy sposób stosowania decyzji dotyczących ograniczeń w działalności Uczelni. Biorąc pod uwagę lokalne specyficzne warunki techniczne budynku D-13 dotyczące niedostatecznej wentylacji pomieszczeń dydaktycznych, Pani Dziekan Barbara Gąciarz podjęła decyzję, że do czasu zakończenie stanu epidemii, w budynku D-13 obowiązuje noszenie maseczek ochronnych w na terenie całego budynku także w trakcie zajęć dydaktycznych. Z używania maseczki jest zwolniony JEDYNIE prowadzący zajęcia, pod warunkiem, że jest zaszczepiony oraz zachowuje dystans 1,5 m.

Szczególnie ważne jest zapoznanie się z procedurami w przypadku zachorowania lub podejrzenia choroby: https://www.agh.edu.pl/covid-19-informacje/procedury-w-przypadku-podejrzenia-choroby/

W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na podejrzenie zakażenia koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku), student ma obowiązek bezzwłocznie zawiadomić mailowo dziekanat o stanie swojego zdrowia, ze wskazaniem osób, z którymi był bliski kontakt w okresie 5 dni przed wystąpieniem objawów.