pl Aa

Spotkanie informacyjne online Erasmus+ i Program Edukacja dla studentów i doktorantów

Centrum Spraw Międzynarodowych zaprasza wszystkich studentów oraz doktorantów na spotkanie informacyjne online dot. Programu Erasmus+ i Programu Edukacja, które odbędzie się 7 marca 2023 o godz. 14:00

Organizatorem wydarzenia jest Koordynator Uczelniany Erasmus+ prof. Tadeusz Pająk oraz Sekcja Wymian Międzynarodowych CSM

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjc4N2E1MGMtZmFhNi00ZTU5LTg0M2UtNTNiNmFlM2I4Njcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%222775c14a-ad97-424e-bd59-8ab89937974f%22%7d