Dane pracownika | Wydział Humanistyczny AGH

Leszczyńska prof. AGH
Dane pracownika

dr hab. Katarzyna Leszczyńska prof. AGH

Konsultacje:

Dyżury w semestrze letnim 2019/2020:
poniedziałek: 13:40 – 14:40
wtorek: 10:30 – 11:30


Pokój: 208
Email: leszczynska.katarzyna@gmail.com
Telefon: +48 12 617 43 40

Monografie autorskie

Katarzyna Leszczyńska, 2016, Płeć w instytucje uwikłana. Reprodukowanie wzorców kobiecości i męskości przez świeckie kobiety i świeckich mężczyzn w organizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, ss. 342.

Katarzyna Leszczyńska, 2009, Cztery wizje Europy. Analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Kraków: NOMOS, ss. 303.

Katarzyna Leszczyńska, 2002, Imprimatur dla Unii? Kościół rzymskokatolicki w Polsce i Czechach wobec Europy i procesów zjednoczeniowych, Kraków: NOMOS, ss. 261.

 

Redakcje naukowe monografii:

2012, Performatywne wymiary kultury, red. Katarzyna Skowronek, Katarzyna Leszczyńska, Kraków: Libron, ss. 465.

2011, Socjologia języka. Wokół teorii i empirii, red. Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Skowronek, Kraków: Wydawnictwo AGH, ss. 214.

2010, Society, culture and technology at the dawn of the 21st century, red. Janusz Mucha, Katarzyna Leszczyńska, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ss. 202.

2008, Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, red. Katarzyna Leszczyńska, Zbigniew Pasek, Kraków: NOMOS, ss. 220.

2007, Wokół tożsamości: teorie, wymiary, red. Irena Borowik, Katarzyna Leszczyńska, Kraków: NOMOS, ss. 448

2006, Kobiety i religie, red. Katarzyna Leszczyńska, Agnieszka Kościańska, Kraków: NOMOS, ss. 574.

2004, Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, red. Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska, Kraków: NOMOS, ss. 496.

 

Redakcje czasopism:

2016, „Studia Humanistyczne AGH”, tom 15, nr 3, red. Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Zielińska, numer poświęcony badaniom nad gender i religią w społeczeństwie polskim.

2012, „Studia Humanistyczne AGH”, tom 11, nr 2, red. Katarzyna Leszczyńska, Agata Dziuban, numer poświęcony teoriom socjologicznym płci społeczno-kulturowej.

2012, „Studia Humanistyczne AGH”, tom 14, nr 4, red. Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, numer poświęcony problemom społecznym w Małopolsce.

2008, „Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies” tom 4, Londyn, red. Katarzyna Leszczyńska, Zbigniew Pasek, numer poświęcony nowej duchowości i religijności w Europie Środkowo-Wschodniej.

2002, „HA!art” nr 4(13), redakcja działu recenzji publikacji religioznawczych i socjologicznych w magazynie (część: Baldachim nad baldachimem), s. 60-94.

 

Artykuły w czasopismach:

 

Katarzyna Leszczyńska, 2016, (Self)exclusion of women in Roman Catholic Church’s organizations in Poland. Discursive practices as mechanisms of reproducing femininity patterns in Church organization, „Polish Sociological Review” nr 4 (196), s. 459-476.

Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Zielińska, 2016, Gender in religion? Religion in gender? Commentary on theory and research on gender and religion, „Studia Humanistyczne AGH”, tom 15, nr 3, s. 7-17

Katarzyna Leszczyńska, 2014, Ograniczenia i bariery w pracy kobiet w instytucji religijnej. Doświadczenia świeckich kobiet w organizacjach administracyjnych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce, „Societas/Communitas” tom 17, nr 1, s. 165–194

Katarzyna Leszczyńska, 2014, New institutionalism at the heuristic frames – historical roots, social theories, research methods, [Esej recenzyjny na podstawie Homo agens: instytucjonalizm w naukach społecznych / Piotr Chmielewski, Warszawa, 2011], „Studia Humanistyczne AGH”, tom 13, nr 4, s. 225–229

Katarzyna Leszczyńska, 2014, Świeccy mężczyźni i kobiety w instytucji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Segregacja wertykalna i horyzontalna w kościelnych organizacjach administracyjnych, „Studia Socjologiczne” nr 1 (212), s. 45–76

Katarzyna Leszczyńska, 2013, O gender jako kategorii teoretycznej socjologii. Praktyki, struktury i procesy płciowe z perspektywy socjologii płci Raewyn Connell [Esej recenzyjny na podstawie Socjologia płci, Raewyn Connell, Warszawa: PWN, 2011], „Studia Humanistyczne AGH” tom 12, nr 4, s. 99–109

Katarzyna Leszczyńska, Agata Dziuban, 2012, Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem. Płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd koncepcji, „Studia Humanistyczne AGH” tom 11, nr 2, s. 13-33

Katarzyna Leszczyńska, Agata Dziuban, 2012, Od redakcji: płeć kulturowa a teorie socjologiczne, „Studia Humanistyczne AGH” tom 11, nr 2, s. 7-10

Katarzyna Leszczyńska, 2012, Construction of femininity and masculinity in the discourse to popularize a science. The analysis of discursive strategies, „Kultura i Edukacja” nr 6 (92), s. 183-212.

Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Skowronek, 2011, Socjologia języka / socjolingwistyka a społeczna analiza dyskursu. Perspektywa socjologa i językoznawcy, „Socjolingwistyka” nr XXIV, s. 7-28.

Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, 2012, Problemy społeczne w teorii i praktyce: od redakcji, „Studia Humanistyczne AGH”, tom 14, nr 4, s. 9-12

Katarzyna Leszczyńska, 2010, Strategie budowania wiarygodności Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w obliczu transformacji kulturowo-politycznej po 1989 roku, „Studia Humanistyczne AGH” tom 8, nr 1, s. 103–115

Katarzyna Leszczyńska, Zbigniew Pasek, 2008, Polish New Age [esej recenzyjny na podstawie książki Doroty Hall, New Age. Lokalny wymiar globalnego zjawiska, Warszawa: WAiP] „Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies” tom 4, Londyn, s. 83-87.

Katarzyna Leszczyńska, Zbigniew Pasek, 2008, Guest editorial, „Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies”, Londyn, nr 4, tom 4, s. 1–2.

Katarzyna Leszczyńska, 2006, Научная жизнь. Новая духовность в монокультурных и плюралистических обществах, „Восточноевропейские Исследования. Международный журнал по социальным и гуманитарным наукам” nr 4, s. 149-153.

Katarzyna Leszczyńska, 2005, Prawodawstwo europejskie a nowe ruchy religijne, „Studia Laurentiana” 1, Rocznik 5, s. 12-26.

Katarzyna Leszczyńska, 2002, Kościół nadzieją dla Europy? Wizja roli Kościoła katolickiego w Polsce i Czechach w procesie zjednoczeniowym Europy, „Forum Europejskie” nr 4, s. 7-36.

Katarzyna Leszczyńska, 2002, Husytyzm, reformacja, Kościół, „Barbarzyńca” nr 7, s. 21-28.

Katarzyna Leszczyńska, 2002, Recenzja: „Chrześcijaństwo i Europa”, Andrzej Flis NOMOS, Kraków 2001, „HA!art” nr 4(13), s. 92-94.

Katarzyna Leszczyńska, 2000, Masowa histeria w Salem w czasie procesów o czary 1692/1693 z punktu widzenia teorii behawioralnej, „Barbarzyńca” nr 6, s. 8-11.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 

Katarzyna Leszczyńska, 2017, The Roman Catholic Church in Poland vis-à-vis Europe and the Processes of European Integration. Three Pictures of Europe, w: Religion, Politics, And Values In Poland, red. Sabrina Petra Ramet, Irena Borowik, London, New York: Palgrave Macmillan, s. 61-84.

Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Skowronek, 2012, Wolność i wierność. O roli zwrotów w humanistyce i naukach społecznych, w: Performatywne wymiary kultury, red. Katarzyna Skowronek, Katarzyna Leszczyńska, Kraków: Libron, s. 9-25.

Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Skowronek, 2011, Wokół teorii i empirii socjologii języka. Kilka (nie)potrzebnych refleksji?, w: Socjologia języka. Wokół teorii i empirii, red. Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Skowronek, Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 5-25.

Katarzyna Leszczyńska, 2011, Kobiecość i męskość z punktu widzenia socjologii. Gender w kontekście przemian społeczeństwa informacyjnego, w: Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego, red. Łucja Kapralska, Łódź: PRINTPAP, s. 79-109.

Katarzyna Leszczyńska, Łukasz Zych, 2011, Wzory kobiecości w dyskursie Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, w: Kalejdoskop genderowy, red. Krystyna Slany, Beata Kowalska, Magdalena Ślusarczyk, Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 201-216.

Janusz Mucha, Katarzyna Leszczyńska, 2010, Society, culture and technology at the dawn of the 21st century, w: Society, culture and technology at the dawn of the 21st century, red. Janusz Mucha, Katarzyna Leszczyńska, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. VII–XXIII.

Katarzyna Leszczyńska, 2010, Tożsamość i stygmatyzacja w narracjach niepełnosprawnych studentów, w: Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i porażek integracji społecznej i aktywności zawodowej, red. Barbara Gąciarz, Warszawa: IFiS PAN, s. 35–55.

Katarzyna Leszczyńska, 2009, Wyobrażenia metaforyczne przeszłości Europy w wypowiedziach duchownych katolickich w Polsce, w: Oblicza socjologii krakowskiej, red. Grzegorz Bryda, Wojciech Pawnik, Kraków: NOMOS, s. 52-70.

Katarzyna Leszczyńska, 2009, Wizje Unii Europejskiej na łamach wybranych tytułów prasy katolickiej w debacie nad Kartą Praw Podstawowych, w: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej, red. Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, s. 162-176.

Katarzyna Leszczyńska, 2009, Visions of the European Union in the selected Catholic press titles in the debate on the Charter of Fundamental Rights, w: 5 years of Poland’s membership of the European Union context, red. Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, Warsaw: The Office of the Committee for European Integration, s. 226-247.

Katarzyna Leszczyńska, Radosław Tyrała, 2008, Procesy sekularyzacji w społeczeństwie polskim po roku 1989 w świetle wybranych perspektyw teoretycznych, w: Od robotnika do internauty, red. Lesław H. Haber, Anna Siwik, Kraków: Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, s. 409–422.

Katarzyna Leszczyńska, 2008, Mitologizacja Europy w wypowiedziach duchownych Kościoła katolickiego w Polsce. Analiza nurtu totalnego, w: Oblicza religii i religijności, red. Irena Borowik, Jan Doktór, Maria Libiszowska-Żółtkowska, Kraków: NOMOS, s. 250-258.

Katarzyna Leszczyńska, Zbigniew Pasek, 2008, Nowa duchowość w badaniach społecznych, w: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, red. Katarzyna Leszczyńska, Zbigniew Pasek, Kraków: NOMOS, s. 9-20.

Katarzyna Leszczyńska, 2007, Metafory personifikujące Europę w wypowiedziach papieża Jana Pawła II z lat 1990-2004, w: Język religijny dawniej i dziś, red. Paweł Bortkiewicz, Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, s. 63-72.

Irena Borowik, Katarzyna Leszczyńska, 2007, Wstęp. Tożsamość jako przedmiot interdyscyplinarnej refleksji, w: Wokół tożsamości: teorie, wymiary, red. Irena Borowik, Katarzyna Leszczyńska, Kraków: NOMOS, s. 7-11.

Katarzyna Leszczyńska, 2006, Autonomia sacrum i profanum we współczesnym świecie Zachodu? Małżeństwo, rozwód i aborcja w wypowiedziach duchownych katolickich z Krakowa, w: Kobiety i religie, red. Katarzyna Leszczyńska, Agnieszka Kościańska, Kraków: NOMOS, s. 229-244.

Katarzyna Leszczyńska, 2006, Unia Europejska a sekularyzacja. Problematyka religijna w dokumentach Wspólnot Europejskich, w: Socjologia Religii, tom 4, red. Józef Baniak, Poznań: Wyd. UAM, s. 99-111.

Katarzyna Leszczyńska, 2004, The standpoint of the Roman Catholic Church in Poland and Czech Republic towards European Union and the European integration process, w: Religion and Patterns of Social Transformation, red. Dinka Marinovic Jerolimov, Sinisa Zrinšćak, Irena Borowik, Zagreb: Institute for Social Research, s. 253-277.

Katarzyna Leszczyńska, 2004, Techniki perswazyjne w wypowiedziach duchownych katolickich w Polsce podczas dyskusji o Invocatio Dei w Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej. (Na podstawie analizy tygodnika katolickiego „Niedziela” I – VI 2003), w: Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Kraków: NOMOS, red. Rafał Garpiel, Katarzyna Leszczyńska, s. 171-182.

2004, Opracowanie haseł encyklopedycznych do Leksykonu Socjologii Religii, red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Janusz Mariański, Warszawa: Verbinum.

Hasła encyklopedyczne: „Sakralizacja”, „Sociology of Religion”, „Journal of Contemporary Religion”, „Social Compas”, „Journal for the Scientific Study of Religion”.