Dane pracownika | Wydział Humanistyczny AGH

Maria Grzegorzewska
Dane pracownika

dr Maria Grzegorzewska

Konsultacje:

Dyżury w semestrze letnim 2019/20:
wt 13.50 – 14.50 D13 p 112
czw 16.00 – 17.30 D13 p 112


Pokój: 112
Email: mkgrzegorzewska3@gmail.com
Telefon komórkowy: 502 077 644
Telefon: +48 12 617 42 56

biogram 

Maria Katarzyna Grzegorzewska – psycholog, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie psychologii klinicznej , psychologii pracy i zarządzania oraz pedagogiki i animacji kulturą. Stypendystka programu TEMPUS, staż naukowy odbyła na uniwersytetach w Dublinie (Trinity College, Department of Psychology) oraz w Londynie (University College London, Institute of Education.) Autorka książek na temat stresu. Prywatnie entuzjastka podróży po bliższych i dalszych zakątkach świata, odkrywania nowych kolorów i klimatów, które próbuje uwiecznić poprzez obrazy namalowane i sfotografowane.

CV – 2019 NA STRONĘ

 

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania poza-naukowe:

 • Historia sztuki,
 • muzyka,
 • fotografika,
 • rysunek,
 • numizmatyka,
 • filatelistyka,
 • malarstwo (wernisaże w kraju i za granicą),
 • film,
 • podróże,
 • sport: pływanie, jazda na nartach, żeglarstwo, motolotnia, jazda konna i inne.

 

Udział w plenerach, warsztatach, szkoleniach i spotkaniach z artystami-fotografikami. Od lat związana z Krakowskim Klubem Fotograficznym, Fabryką Fotografii w Krakowie oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie

Dotychczasowe wystawy:

Klub studencki Pod Przewiązką, Malarstwo, Kraków ’89,

Dom Kultury w Dworku Białoprądnickim, Fotografia, Kraków ’92,

Prywatna Szkoła Biznesu, Malarstwo, Kielce ’96,

Exhibition in Holland Park , Malarstwo, Londyn ’98

Dom Kultury Uroczysko Kielce, Malarstwo 99

Exhibition in POSK, Malarstwo, Londyn ’ 99

Exhibition in Holland Park , Malarstwo, Londyn ’2000

“Proces Twórczy – Centrum Sztuki Współczesnej- SOLVAY, Malarstwo, 2005

Malarstwo i fotografia – Centrum Sztuki Współczesnej -SOLVAY , 2006

Wybrzeże Costa Brava- Fotografia, wspólna wystawa konkursowa , Blanes , Hiszpania 2009.

Mój Świat- wspólna wystawa prac fotograficznych, pracowników Katedry Antropologii Społecznej Wydziału Humanistycznego AGH pod patronatem Prof. Janusza Muchy 2011

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • Stres i syndrom wypalenia zawodowego w zawodzie nauczyciela , edukacja
 • Modele stresu (interakcyjno- transakcyjny i inne)
 • Rola Wsparcia Społecznego (Social Support)
 • Teoria zachowana zasobów Stevana Hobfolla
 • (Conservation of Resources Theory – COR)
 • Metodologia badań (adaptacja testów)
 • Sense of coherence (SOC) – poczucie koherencji A.Antonovskieg

PUBLIKACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W BIBLIOGRAFII PRACOWNIKÓW AGH od 2005

2005
Komputeryzacja świata i jej wpływ na psychikę ludzką – [Computerization of the world and its influence on the human psyche] Academic Research. — 2005 vol. 15 no. 1 s. 1–18. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Abstr. (A)
O manipulacji w polityce — [Manipulation in politics] Media, władza, prawo / pod red. Marii Magoskiej. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. — ISBN 83-233-2009-8. — S. 165–176. — Bibliogr. s. 175–176
Pomiędzy tworzeniem i odtwarzaniem, postrzeganiem a odczuwaniem — [Between creation and reconstruction, perception and sensation] Proces twórczy : idea – kompozycja – obiekt. —

DR MARIA KATARZYNA GRZEGORZEWSKA

KSIĄŻKI AUTORSKIE:

 1. Grzegorzewska M.K. (2006), Stres w zawodzie nauczyciela: specyfika, uwarunkowania i następstwa [Stress on the teaching profession: specificity, conditioning and effects], Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 192, MNiSW=12 pkt.
 2. Grzegorzewska M.K. (2019), Psychospołeczne podłoże stresu w zawodzie nauczyciela. Podstawy diagnozy z wykorzystaniem modelu interakcyjno-transakcyjnego [Psychosocial determinants of stress in the teaching profession. Bases of diagnosis employing the interactive and transactional model], Wydawnictwo AGH, Kraków, 2019, ss. 118;Wydawnictwo AGH, ss. 118, MNiSW=100 pkt.
 3. Grzegorzewska M.K. (2019), Uwarunkowania poczucia zdrowia, stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli a praktyczne wykorzystywanie teorii zachowania zasobów autorstwa S.E. Hobfolla [Determinants of the sense of well-being, stress and professional burnout in teachers and practical use of S. E. Hobfoll’s theory of conservation of resources], Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 410, MNiSW=100 pkt. 

NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY W CZASOPISMACH: 

  1. Grzegorzewska M.K. (2014), Człowiek w świecie kłamstwa [A man in a world of lies], „Studia Sieradzana”, nr 6, s. 17-36.
  2. Grzegorzewska M.K. (2014), Relacje człowiek-praca a syndrom wypalenia się [The relations between man, work and burnout syndrome], „Zeszyty Naukowe”, nr 10, s. 61-72, WNiSW=3 pkt.
  3. Grzegorzewska M.K. (2015), Psychological analysis of the impact of work on the lifestyle of teachers [Psihologìâ. Socìal’na pedagogìka. Robota z obdarovanimi dìt’mi], „Nova Pedagogìčna Dumka”, no. 4, s. 51-55, WNiSW=4 pkt.
  4. Grzegorzewska M.K., Małecka A. (2015), The selected psychological aspects of politics, „Slov’âns’kij Vìsnik. Zbìrnik naukovih prac”. Rìvnens’kij Deržavnij Gumanìtarnij Unìversitet, Rìvnens’kij Institut Slov’ânoznavstva, Kiïvs’kogo Slavìstičnogo Unìversitetu [Serìâ “Ìstoričnì ta polìtičnì nauki”], vip. 22, s. 51-54; WNiSW=4 pkt.
  5. Grzegorzewska M.K. (1995), Zmęczenie u nauczycieli. Uwarunkowania i zapobieganie [Fatigue in teachers – conditions and prevention], „Hejnał Oświatowy”, vol. 3, s.14-18.
  6. Grzegorzewska M.K. (1996), Nauczycielu, uważaj, bo możesz się wypalić [Teacher’s burn out process], „Hejnał Oświatowy”, vol. 15, s. 5-8.
  7. Grzegorzewska M.K. (1996), Czy zawodowi nauczycielskiemu grozi syndrom wypalenia? [Are teachers at risk of burnout syndrome?], „Inspiracje”, nr 2-3, s. 15-18.
  8. Grzegorzewska M.K. (1998), Zjawisko wypalenia zawodowego nauczycieli [Phenomenon of professional burnout of teachers], „Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach i Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Warszawie”, nr 8,
  9. Grzegorzewska M.K., Dyląg A., Gałuszczyński R. (2000), Human aspects of advanced manufacturing [Agility & Hybrid Automation], „Ergonomia”, nr 23, 1-2, s. 219-222.
  10. Grzegorzewska M.K. (2000), Zjawisko syndromu wypalenia w zawodzie nauczyciela w Stanach Zjednoczonych, „Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Warszawie”, nr 11, 6. Grzegorzewska M.K. (2004), Zawód nauczyciel. Satysfakcja czy ciągły stres?, „Kurier Pedagogiczny”, Wyd. „Edu-Press”, marzec, s. 8-11.
  11. Grzegorzewska M.K. (2004), Syndrom wypalenia jako następstwo długotrwałego stresu w zawodzie nauczyciela, Kraków, „Hejnał Oświatowy”, nr 3/61,
  12. Grzegorzewska M.K. (2005), Komputeryzacja świata i jej wpływ na psychikę ludzką [Computerization of he world and its influence on the human psyche], „Academic Research”, vol. 15, no. 1, s. 1-18.
  13. Grzegorzewska M.K. (2005), Stereotypy i uprzedzenia jako czynniki wpływające na zachowania jednostek [Stereotypes and prejudices as factors influencing individuals’ behaviour], „Problemy Społeczne i Ekonomiczne”, vol. 2, s. 123-130.
  14. Grzegorzewska M.K. (2005), Relacje partnerskie: nauczyciel – uczeń, „Forum Nauczycieli. Moja Szkoła. Liceum. Edukacja Humanistyczna”, nr 9 (wersja internetowa), MAC Edukacja.
  15. Grzegorzewska M.K. (2006), Psychologiczno-socjologiczne determinanty przywództwa politycznego [The psychological and sociological determinants of political leadership], „Problemy Społeczne i Ekonomiczne”, vol. 3, s. 73-83.
  16. Grzegorzewska M.K. (2007), Różnorodność w interpretacji problematyki stresu [Variety in the interpretation of stress], „Studia Humanistyczne”, t. 5, s. 123-129.
  17. Grzegorzewska M.K. (2007), Specyfika poziomu stresu w pracy nauczyciela [The specificity of the stress level at teacher’s work], „Hejnał Oświatowy” 2007, nr 4, s. 5-7.
  18. Grzegorzewska M.K. (2008), Wpływ mass-mediów na dzieci [The impact of mass media on children], „Studia Humanistyczne”, t. 6, s. 89-101, MNiSW=4pkt.
  19. Grzegorzewska M.K. (2016), Psychological analysis of the impact of work on the lifestyle of teachers [Psihologìâ. Socìal’na Pedagogìka. Robota Z Obdarovanimi Dìt’mi], „Nova Pedagogìčna Dumka” 2015, no. 4, s. 51-55.
  20. Grzegorzewska M.K., Małecka A. (2016), The poitical image making: selected psychological determinants, „Naukovij Vìsnik Shìdnoêvropejs’kogo Nacìonal’nogo Unìversitetu ìm. Lesì Ukraïnki. Mìžnarodnì Vìdnosini”, no. 2, s. 150-155, WNiSW=4 pkt.
  21. Grzegorzewska M.K., Kuc-Stefaniuk G. (2016), The politician’s stress in terms of psychology and politics’ anthropology, „Polìtične Žittâ”, no. 4, s. 58-63, WNiSW = 4 pkt.
  22. Grzegorzewska M.K. (2016), The feeling of achieving a professional success and the teachers’ stress, „Nova Pedagogìčna Dumka”, no. 3, s. 76-80; WNiSW=4 pkt.
  23. Grzegorzewska M.K. (2016), The effectiveness of art therapy according to future teachers, „Nova Pedagogìčna Dumka”, no. 1, s. 31-35; WNiSW=4 pkt.
  24. Grzegorzewska M.K., Noga H., Nesterak T. (2017), Authority of teacher of technical and computer science based on students opinion, „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”, vol. 1, s. 329-338, WNiSW=5 pkt.
  25. Grzegorzewska M.K., Małecka A. (2017), The role of humour in cross-cultural communication, „Ukraїns’ka Kul’tura” Minule, sučasne, šlâhi rozvitku, Vyp. 25, s. 162-166, WNiSW=5 pkt.
  26. Grzegorzewska M.K. (2017), The influence or the lack of teacher’s job satisfaction on students’ attitude towards school and education – the analysis concerns future research, „Nova Pedagogìčna Dumka”, no. 2, s. 32-35, WNiSW=5 pkt.
  27. Grzegorzewska M.K., Małecka A. (2017), The threats encountered by man in the virtual reality: information distortion, illusion, aggression, „Mižnarodni Vidnosini”, no. 13, s. 1-14, WNiSW=5 pkt.
  28. Grzegorzewska M.K. (2017), Stress as one of the psychological fourth-generation warfare effects, „Aktual’ni Problemi Mižnarodnih Vidnosin”, no. 15, WNiSW=5 pkt.
  29. Grzegorzewska M.K., Małecka A. (2017), The role of cultural differences in international negotiations, „Mižnarodni Vidnosini”, no. 15, s. 1-15, WNiSW=5 pkt.
  30. Grzegorzewska M.K. (2018), Communication at school and its influence on the feeling of stress [Komunikacja w szkole i jej znaczenie dla odczuwania stresu], „Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas”, nr 18, [tytuł numeru specjalnego: Rola pedagogiki w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka], s. 83-91; MNiSW=7 pkt.
  31. Grzegorzewska M.K. (2018), Hobfoll’s resources and the teacher’s stress [Zasoby Hobfolla a stres w zawodzie nauczyciela], „Humanitas University Research Papers”, z. 17, s. 115-123, WNiSW=7pkt.
  32. Grzegorzewska M.K. (2018), Dodatkowy stres decyzyjny nauczyciela: dyscyplinować czy uczyć zasad małego człowieka-ucznia? [Additional teacher’s decision-making stress: discipline or teach the rules of a small human-student?], „Edukacja Wczesnoszkolna”, r. 2, nr 2, s. 75-77.
  33. Grzegorzewska M.K., Noga H., Migo P.P., Małodobry Z. (2018), Teaching content of technology in polish primary school, „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”, vol. 3, s. 524-533, WNiSW=15 pkt.
  34. Grzegorzewska M.K., Kapusta M., Noga H., Migo P.P. (2018), The sense of safety among children and teenagers in the light of empirical research, „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”, vol. 2, s. 148-157, WNiSW=5 pkt.
  35. Grzegorzewska M.K. (2018), Stres w zawodzie nauczyciela wynikający ze zmian w przestrzeni edukacyjnej i rzeczywistości społecznej, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, vol. 6, 2(12), s. 363-370.

Artykuły w monografii zbiorczej:

 1. Grzegorzewska M.K. (1999), Pojęcie myślenia intuicyjnego w ujęciu filozoficzno-psychologicznym, [w:] Działanie – Myślenie – Cierpienie, red. Józef Lipiec, Wyd. Katedra Psychologii Zarządzania i Ergonomii, Instytut Zarządzania UJ, Kraków,
 2. Grzegorzewska M.K. (2003), Wprowadzenie [Admission], [w:] Proces twórczy. Obszary psychologii, pedagogiki, filozofii i sztuki, red. M.K. Grzegorzewska, E. Jarmoliński, A. Mirski, Wyd. „Reprotekst”, Kraków,
 3. Grzegorzewska M.K. (2003), Rzeczywistość medialna szanse i zagrożenia, [w:] Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość?, red. L.H. Haber, Wyd AGH, Kraków, s. 98-103.
 4. Grzegorzewska M.K. (2003), Freud psychologizm i surrealizm [Freud psychologism and surrealism], [w:] Teoretyczne aspekty eksperymentu estetycznego. Proces twórczy, red. M.K.Grzegorzewska, E. Jarmoliński E., Teoretyczne aspekty eksperymentu estetycznego – proces twórczy, Wyd. „Reprotekst”, Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY, Dom Kultury „Podgórze”, Kraków, s. 104-114.
 5. Grzegorzewska M.K. (2003), Teoretyczne aspekty eksperymentu estetycznego, [w:] Teoretyczne aspekty eksperymentu estetycznego. Proces twórczy, red. M.K. Grzegorzewska, E. Jarmoliński, Teoretyczne aspekty eksperymentu estetycznego – proces twórczy, Wyd. „Reprotekst”, Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY, Dom Kultury „Podgórze”, Kraków,
 6. Grzegorzewska M.K, Jarmoliński E. (2003), Słowo wstępne [Preface], [w:] Teoretyczne aspekty eksperymentu estetycznego. Proces twórczy, red. M.K. Grzegorzewska, E. Jarmoliński, Teoretyczne aspekty eksperymentu estetycznego – proces twórczy, Wyd. „Reprotekst”, Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY, Dom Kultury „Podgórze”, Kraków, s. 3-4.
 7. Grzegorzewska M.K. (2003), Elementy sztuki w reklamie, [w:] Proces twórczy. Obszary psychologii, pedagogiki, filozofii i sztuki, red. M.K. Grzegorzewska, E. Jarmoliński, A. Mirski, Wyd. „Reprotekst”, Kraków, s. 71-79.
 8. Grzegorzewska M.K. (2005), O manipulacji w polityce [Manipulation in politics], [w:] Media, władza, prawo, red. Maria Magoska, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 175-176.
 9. Grzegorzewska M.K. (2005), Pomiędzy tworzeniem i odtwarzaniem, postrzeganiem a odczuwaniem [Between creation and reconstruction, perception and sensation], [w:] Proces twórczy. Idea – kompozycja – obiekt, red. M.K. Grzegorzewska, E. Jarmoliński, Dom Kultury „Podgórze”, Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”, s.n., Kraków, s. 18-20.
 10. Grzegorzewska M.K. (2005), Wprowadzenie [Introduction], [w:] Proces twórczy. Idea – kompozycja – obiekt, Dom Kultury „Podgórze”, Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”, s.n., Kraków, s. 3.
 11. Grzegorzewska M.K. (2005), Stres i jego następstwa w zawodzie nauczyciela [Stress and its consequences in the teaching profession], [w:] Edukacja w cywilizacji XXI wieku, red. A. Buchner-Jeziorska, M. Sroczyńska, Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce,
 12. Grzegorzewska M.K. (2006), Indywidualne i organizacyjne czynniki a poziom stresu w zawodzie nauczyciela [Individual and organisational factors and the level of stress in teachers], [w:] Aksjologiczne i psychologiczne aspekty doświadczenia indywidualnego. Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 18-20 października 2006, Wyd. Katedra Psychologii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wyd. „Jak”, Kraków, s. 138-142, MNiSW=3 pkt.
 13. Grzegorzewska M.K. (2007), Poziom koherencji a poczucie zdrowia psychosomatycznego [Level of coherence and the sense of psychosomatic health], [w:] Promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość: między teorią a praktyką. 17. Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, Kraków, 25-27 października 2007, Wyd. Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Zakład Psychologii Zdrowia. Katedra Psychologii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, Instytut Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyd. „Jak”, Kraków, s. 39 [tekst pol.], s. 130-131 [tekst ang.].
 14. Grzegorzewska M.K. (2007), Klasyczne rozumienie dobra w kontekście wychowania [The classical understanding of good as opposed in the context of upbringing], [w:] Wychowanie chrześcijańskie: między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wyd. KUL, Lublin, s. 34-352.
 15. Grzegorzewska M.K. (2008), Bariery komunikacyjne [Barriers of communications], [w:] Bariery człowieczeństwa. Wybrane aspekty teoretyczno-metodologiczne, red. M. Kardaczyńska, J. Sośnicka, s.n., Kielce, s. 95-100, MNiSW=3 pkt.
 16. Grzegorzewska M.K. (2008), Indywidualne i organizacyjne czynniki a poziom stresu w zawodzie nauczyciela [Individual and organizational factors against the level of stress in teacher profession], [w:] Zdrowie – stres – choroba w wymiarze psychologicznym, red. H. Wrona-Polańska, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków, s. 194-195.
 17. Grzegorzewska M.K. (2008), Wpływ zmian wynikających z reformy oświaty na poziom stresu w grupie zawodowej nauczycieli [Impact of changes resulting from the education reform on the stress levels among professional school teachers], [w:] Nauczyciel w świecie współczesnym, red. B. Mucha-Muchacka, M. Szymański, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków, s. 81-82, MNiSW=3 pkt.
 18. Grzegorzewska M.K. (2009), Modele wypalenia zawodowego jednostki w pracy [Occupational burnout models of human being at work], [w:] Praca i bezczynność. Szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze, red. R. Borkowski, Wyd. AGH, Kraków, s. 127-135.
 19. Grzegorzewska M.K. (2009), Kultura szkoły jako organizacji i jej wpływ na poziom stresu u nauczycieli, [w:] Kultura organizacyjna szkoły, red. E. Augustyniak, Wyd. AGH, Kraków, s. 119-126.
 20. Grzegorzewska M.K., Augustyniak E., Branicki W. (2010), Instytucje kultury w czasach kryzysu [Cultural institutions in crisis], [w:] Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, t. 2, red. S. Partycki, Wyd. KUL, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Socjologii, Wyd. KUL, Lublin, s. 644-655, MNiSW=3 pkt.
 21. Grzegorzewska M.K. (2011), Stres w pracy oraz Syndrom Wypalenia Zawodowego we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej [Work stress and professional burnout syndrome in contem-porary socioeconomic reality], [w:] Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, red. B. Gąciarz, M. Mamak-Zdanecka, Wyd. „Printpap”, Wyd. AGH, Łódź – Kraków, s. 279-280, MNiSW=4 pkt.
 22. Grzegorzewska M.K. (2011), Stres w zawodzie nauczyciela [School’s social structure and it’s impact on teachers and lecture’s behavior], [w:] Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, red. E. Augustyniak, Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 125-135, MNiSW=4 pkt.
 23. Grzegorzewska M.K. (2011), Miłość w perspektywie psychologicznej, filozoficznej i kulturowej [Love in the psychological, philosophical and cultural perspective], [w:] Troska o Innego. Szkice humanistyczne, red. J. Sośnicka, J. Dobrołowicz, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, s. 99-110, MNiSW=4 pkt.
 24. Grzegorzewska M.K., Sojka A. (2012), Manipulacje w reklamach napojów alkoholowych. Komunikat z badań [Manipulations in alcoholic beverages advertisements: a research report], [w:] Dobro w mediach. Z cienia do światła, red. A. Baczyński, M. Drożdż, [Seria: Etyka Mediów, t. 3], Wyd. Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów, s. 263-275, MNiSW=4 pkt.
 25. Grzegorzewska M.K. (2012), Kobiety – psychologiczne czynniki sukcesów w zarządzaniu [Women in management – psychological factors of success], [w:] Kobieta we współczesnym społeczeństwie, red. J. Mazur-Łuczak, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu, Gorzów Wlkp., s. 165-190, MNiSW=4 pkt.
 26. Grzegorzewska M.K. (2012), Psychosomatic health of workers in view of personality and organizational aspects, [w:] Advances in Pneumology. International conference, Wrocław, October 5-6, 2012, Wyd. Uniwersytet Medyczny. Wydział Higieny, s. 1.
 27. Grzegorzewska M.K. (2012), Wizerunek kobiety w reklamie [Image of woman in advertising], [w:] Kobieta we współczesnym społeczeństwie, red. J. Mazur-Łuczak, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu, Gorzów Wlkp., s. 95-119, WNiSW = 4 pkt.
 28. Grzegorzewska M.K. (2012), Stress and fatigue in nursing profession as a risk factor for burnout, [w:] Advances in Pneumology. International Conference, Wrocław, October 5-6, Wyd. UW, Wrocław, s. 1.
 29. Grzegorzewska M.K. (2012), Kobieta w społeczeństwie, kulturze i polityce – sytuacja kobiet we współczesnej Polsce [Woman in society, culture and politics: situation in contemporary Poland], [w:] Transformacja systemowa w Polsce. Wybrane aspekty, red. K. Łabędź, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 183-202. WNiSW = 4 pkt.
 30. Grzegorzewska M.K. (2014), Człowiek w cyberprzestrzeni: obawy, zagrożenia, nadzieje [Man in cyberspace: fears, threats, hopes], [w:] Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości. Wielość szans i dylematów [Modern society in virtual reality – the multitude of opportunities and dilemmas], red. Z. Dacko-Pikiewicz, M. Walancik, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2014, s. 97-106, WNiSW=4 pkt.
 31. Grzegorzewska M.K. (2014), Media jako jedna z przyczyn zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, powodujących barierę w komunikacji [Media as one of the causes of aggressive behavior of children and youth, causing a barrier to communication], [w:] Multimedialny wymiar edukacji, red. D. Morańska, K. Wójcik, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, s. 77-95, WNiSW=4 pkt.
 32. Grzegorzewska M.K. (2014), Stres, frustracja i rozczarowanie u absolwentów wyższych uczelni – pozostających bezrobotnymi [Stress, frustration and disappointment of unemployed graduates], [w:] Wyzwania rozwojowe społeczności lokalnych. Uczelnia – praca – pracodawca, Wyd. Tarnowskiej Szkoły Wyższej, Tarnów, s. 61-74, WNiSW= 4 pkt.
 33. Grzegorzewska M.K. (2015), Wpływ mediów na poziom agresji dzieci i młodzieży (w wieku szkolnym) a stres u nauczycieli [Media influence on the aggression level of children and the youth], [w:] Aktualne problemy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, red. nacz. B. Szołtysek, Wyd. Tarnowskiej Szkoły Wyższej, Tarnów, s. 269-281, WNiSW=4 pkt.
 34. Grzegorzewska M.K., Głębocka A. (2015), Burnout and occupational stress among polish teacher’s explained by the Hobfoll’s Resources Theory, [w:] Stress and Anxiety [Dokument elektroniczny]: resilience, coping & thriving: Annual Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR): June 30 – July 2, 2015, Tel Aviv (Israel), s. 116.
 35. Grzegorzewska M.K. (2015), Professional burnout and other consequences of organizational stress in the typologically heterogeneous occupational group of Polish teachers, [w:] Stress and anxiety: Annual Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), June 30 – July 2, 2015, Tel Aviv, s. 44.
 36. Grzegorzewska M.K. (2015), Stres nauczycielski wywołany problemami wychowawczymi z dziećmi żyjącymi „w świecie medialnej iluzji” [Teachers stress created by education problems with children living in „the virtual world”], [w:] Aktualne problemy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, red.  B. Szołtysek, Wyd. Tarnowskiej Szkoły Wyższej, Tarnów, s. 205-218, WNiSW=4 pkt.
 37. Grzegorzewska M.K., Głębocka A., Dobrowolska M. (2015), The influence of fear of death on body image, [w:] Stress and anxiety. Annual conference of the Stress and Anxiety Research Societ: June 30 – July 2, 2015, s.n., Tel Aviv.
 38. Grzegorzewska M.K. (2016), Zmiany w systemie edukacji w Polsce i ich wpływ na poziom stresu w zawodzie nauczyciela [Changes in the education system in Poland and its impact on the level of stress in the teaching profession], [w:] Ukraïna v Procesah Global’nogo Informacìjnogo Obmìnu. Materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoї konferencìї w Lvivie, 26-27 travnâ 2016 [Ukraine in the processes of global information exchange: Materials of International Academic and Research Conference: May 26-27, 2016, Lviv], Mìnìstrsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraїni [etc.], Lwów, s. 18-20.
 39. Grzegorzewska M.K. (2016), Stres zawodowy nauczycieli – polsko-angielskie badania porównawcze na podstawie Interakcyjnego Modelu Stresu Zawodowego [Work stress among teachers – Polish-English comparative studies based on the Interactive Model Of Work Stress], [w:] Z teorii i praktyki badań międzykulturowych. Dylematy metodologiczne, red. naukowa T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon-Lech, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 101-102, WNiSW=4 pkt.
 40. Grzegorzewska M.K. (2016), Stres nauczycieli uczniów niepełnosprawnych : analiza stresorów [Teacher stress of students with disabilities: an analysis of stressors], [w:] Jesteśmy rodziną. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, red. M.K. Grzegorzewska, D.P. Klimczak, Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”, Wyd. „Koncept”, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społ, Kraków – Sandomierz – Warszawa, s. 53-59, WNiSW=5 pkt.
 41. Grzegorzewska M.K. (2016), Aspekty pracy nauczycieli szkół specjalnych: raport z badań [Aspects of teacher’s work in special schools: research report], [w:] Jesteśmy rodziną: aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, red. M.K. Grzegorzewska, D.P. Klimczak, Fundacja Instytut Wyd. „Maximum”, Wyd. „Koncept”, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społ, Kraków – Sandomierz – Warszawa, s. 61-69, WNiSW=4 pkt.
 42. Grzegorzewska M.K. (2016), Stres nauczycieli uczniów niepełnosprawnych: analiza stresorów, [w:] Jesteśmy rodziną. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, red. M.K. Grzegorzewska, D.P. Klimczak, wyd. 2 popr. i uzup., Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”; Wyd. „Koncept”, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społ, Kraków – Sandomierz – Warszawa, s. 53-59; WNiSW=4 pkt.
 43. Grzegorzewska M.K. (2017), Czy nowoczesność w edukacji humanistycznej zawsze jest synonimem skuteczności? Badania opinii studentów na temat efektywności nowoczesnych metod nauczania, [w:] Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi, red. T. Graca, D. Łażewska, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów, s. 39-54, WNiSW=5 pkt.
 44. Grzegorzewska M.K. (2017), Education In Poland and Vietnam – Organization and System’s Determinants, [w:] POL-VIET 2017. International Conference Scientific-Research Cooperation Between Vietnam And Poland, 20-22 November 2017, Krakow, Poland: Book Of Abstracts, red. J. Jarzyna, Wyd. AGH, Kraków, s. 112.
 45. Grzegorzewska M.K. (2017), Edukacyjno-terapeutyczna propozycja pracy z dziećmi specjalnej troski [Educational and therapeutic proposal to work with children with special needs], [w:] Jesteśmy rodziną. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, red. M.K. Grzegorzewska, D.P. Klimczak, wyd. 2 popr. i uzup., Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”, Wyd. „Koncept”, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społ, Kraków – Sandomierz – Warszawa, s. 148-115, WNiSW=5 pkt.
 46. Grzegorzewska M.K. (2017), Oświeceniowy i preromantyczny model wychowania jednostki [Enlightenment and pre-romantic model of education of the individual], [w:] Oświecenie, red. tomu B. Szymańska, P. Mróz, A. Kuchta, Wyd. „Libron” Filip Lohner, Kraków, s. 481-498, MNiSW=5 pkt.
 47. Grzegorzewska M.K. (2017), Aspekty pracy nauczycieli szkół specjalnych: raport z badań [Aspects of teacher’s work in special schools: research report], [w:] Jesteśmy rodziną: aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, red. M.K. Grzegorzewska, D.P. Klimczak, wyd. 2 popr. i uzup., Fundacja Instytut Wyd. „Maximum”, Wyd. „Koncept”, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społ, Kraków – Sandomierz – Warszawa, s. 61-69, WNiSW=5 pkt.
 48. Grzegorzewska M.K. (2017), Stres informacyjny a globalizacja [Information stress and globalization], [w:] Globalizacja drogą ku przyszłości: 20 lat Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli 1997-2017, red. M. Kołecka, J. Zimny, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Stalowa Wola, s. 159-170, WNiSW = 5 pkt.
 49. Grzegorzewska M.K. (2017), Wpływ założeń pedagogiki F. Froebla na rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela w kontekście radzenia sobie ze stresem, [w:] Pedagogika Froebla wyzwaniem dla nauczycieli, szansą dla dzieci. Teoria i praktyka, red. nauk. M.Z. Stepulak, M. Sitarczyk, „Innovatio Press”, Wyd. Nauk. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin, s. 117-125, MNiSW = 7 pkt.
 50. Grzegorzewska M.K. (2017), Emocjonalna reakcja na stres. Próba holistycznego ujęcia problemu [Emotional reaction to stress: an attempt of a holistic analysis of the problem], [w:] Emocjonalne aspekty kultury, red. M. Bielawka, Ł. Trzciński i K. Skowronek, Wyd. AGH, Kraków 2017, s. 149-161, WNiSW=5 pkt.
 51. Grzegorzewska M.K. (2018), Źródła stresu nauczycieli w ekosystemie szkolnym, [w:] Jakość życia w pracy i codzienności. Perspektywa ekologiczna, red. A. Wontorczyk, A. Bańka, Wyd. UJ, Kraków, s. 165-181.
 52. Grzegorzewska M.K. (2018), Wpływ umiejętności zarządzania na profesjonalizm nauczyciela jutra [The management skills’ impact on professionalism of a teacher of the future], [w:] Edukacja jutra. Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka, red. A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wyd. „Humanitas”, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec,WNiSW=5 pkt.
 53. Grzegorzewska M.K., Kuc-Stefaniuk G. (2018), Crowdfunding jako zjawisko aktywizujące społeczności małych i średnich miast na przykładzie Białej Podlaskiej [Crowdfunding as the appearance of activitating small and average towns taking into account Biała Podlaska], [w:] Crowdfunding w Polsce, red. A. Pluszyńska i A. Szopa, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 27-270, WNiSW=2.5 pkt.
 54. Grzegorzewska M.K., Woźniak U. (2018), Hobfoll’s resources, social support, and stress in teaching profession, [w:] 39th Star Conference Stress Anxiety and Resilience: 10-13 July 2018, Lublin, Poland, red. A. Przepiórka, A. Błachno, Wyd. KUL, Lublin, s. 205.
 55. Grzegorzewska M.K., Kapusta M. (2018), Stres i wypalenie zawodowe – czynniki psychospołeczne a poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy [Stress and burnout at work – psychosocial factors and a sense of safety in the workplace], [w:] Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki, Agencja Wyd.-Poligr. „Art-Tekst”, Kraków.
 56. Grzegorzewska M.K., Rola nauczyciela muzyki w kształtowaniu umiejętności organizacji pracy i zarządzania czasem [The role of a music teacher in shaping the skills of work organization and time management], W: Miejsca muzyki: perspektywa interdyscyplinarna, red. Magdalena Parus-Jankowska, Szymon Nożyński. — Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2019. — ISBN: 978-83-66107-09-0. — S. 307–323.

Publikacje w języku angielskim: 

 1. Grzegorzewska M.K., Dyląg A., Gałuszczyński R., Human Aspects of Advanced Manufacturing [Agility & Hybrid Automation], współautorstwo Anna Dyląg i Robert Gałuszczyński, „Ergonomia” 2000, nr 23, 1-2, s. 219-222.
 2. Grzegorzewska M.K., An Investigation of Coping Strategies Associated With Teachers Stress in Polish Reality, „Psychology & Health” 2012, vol 27, supp 1, s. 220 (ISSN 0887-0446).
 3. Grzegorzewska M.K., Psychosomatic Health Of Workers In View Of Personality And Organizational Aspects, [w:] Advances in Pneumology. International conference, Wrocław, October 5-6, 2012, Wyd. Uniwersytet Medyczny. Wydział Higieny, Wrocław 2012, s. 1, (www.pneumology.pl/wroclaw/media /pdf/ab379_2.pdf)
 4. Grzegorzewska M.K., Stress And Fatigue In Nursing Profession As A Risk Factor For Burnout, [w:] Advances in Pneumology. International Conference, Wrocław, October 5-6, Wyd. UW, Wrocław 2012, s. 1, (http://www.pneumology.pl/wroclaw/media/pdf/ab379_1.pdf).
 5. Grzegorzewska M.K., Professional Burnout and Other Consequences of Organizational Stress in The Typologically Heterogeneous Occupational Group of Polish Teachers, [w:] Stress and anxiety: Annual Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), June 30 – July 2, Tel Aviv 2015, s. 44.
 6. Grzegorzewska M.K., Głębocka A., Burnout And Occupational Stress Among Polish Teacher’s Explained By The Hobfoll’s Resources Theory, [w:] Stress and Anxiety [Dokument elektroniczny]: resilience, coping & thriving: Annual Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR): June 30 – July 2, 2015, Tel Aviv (Israel) 2015, s. 116.
 7. Grzegorzewska M.K., Głębocka A., Dobrowolska M., The Influence Of Fear Of Death On Body Image, [w:] Stress and anxiety. Annual conference of the Stress and Anxiety Research Societ: June 30 – July 2, 2015, s.n., Tel Aviv 2015.
 8. Grzegorzewska M.K., Psychological Analysis Of The Impact Of Work On The Lifestyle Of Teachers [Psihologìâ. Socìal’na pedagogìka. Robota z obdarovanimi dìt’mi], „Nova Pedagogìčna Dumka” 2015, no. 4, s. 51-55.
 9. Grzegorzewska M.K., Małecka A., The selected psychological aspects of politics, „Slov’âns’kij Vìsnik. Zbìrnik naukovih prac”. Rìvnens’kij Deržavnij Gumanìtarnij Unìversitet, Rìvnens’kij Institut Slov’ânoznavstva, Kiïvs’kogo Slavìstičnogo Unìversitetu [Serìâ “Ìstoričnì ta polìtičnì nauki”] 2015, vip. 22, s. 51-54.
 10. Grzegorzewska M.K., Małecka A., The Political Image Making: Selected Psychological Determinants, „Naukovij Vìsnik Shìdnoêvropejs’kogo Nacìonal’nogo Unìversitetu ìm. Lesì Ukraïnki. Mìžnarodnì Vìdnosini” 2016, no. 2, s. 150-155 (ISSN 2310-130X).
 11. Grzegorzewska M.K., Kuc-Stefaniuk G., The Politician’s Stress In Terms Of Psychology And Politics’ Anthropology, „Polìtične Žittâ” 2016, no. 4, s. 58-63 (ISSN 2519-2949).
 12. Grzegorzewska M.K., The Feeling of Achieving A Professional Success and The Teachers’ Stress, „Nova Pedagogìčna Dumka” 2016, no. 3, s. 76-80.
 13. Grzegorzewska M.K., The Effectiveness of Art Therapy According to Future Teachers, „Nova Pedagogìčna Dumka” 2016, no. 1, s. 31-35.
 14. Grzegorzewska M.K., Noga H., Niesterak T., Authority Of Teacher Of Technical And Computer Science Based On Students Opinion, „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” 2017, vol. 1, s. 329-338.27. 15 pkt
 15. Grzegorzewska M.K., Małecka A., The Role Of Humour In Cross-Cultural Communication, The Role Of Cultural Differences „Ukraїns’ka Kul’tura” Minule, sučasne, šlâhi rozvitku 2017, Vyp. 25, s. 162-166 (ISSN 2518-1890).
 16. Grzegorzewska M.K., The Influence Or The Lack Of Teacher’s Job Satisfaction On Students’ Attitude Towards School And Education – The Analysis Concerns Future Research, „Nova Pedagogìčna Dumka” 2017, no. 2, s. 32-35.
 17. Grzegorzewska M.K., Małecka A., The Threats Encountered By Man In The Virtual Reality: Information Distortion, Illusion, Aggression, „Mižnarodni Vidnosini” 2017, no. 13, s. 1-14 [Seria: Politični nauki].
 18. Grzegorzewska M.K., Stress As One Of The Psychological Fourth-Generation Warfare Effects, „Mižnarodni vidnosini” 2017, no. 15 [Seria: Politični nauki]. Adres czasopisma: http://journals.iir. kiev.ua/index.php/pol_n/issue/current Adres artykułu: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/ article/view/3127 oraz http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3128/2809
 19. Grzegorzewska M.K., Małecka A., The Role Of Cultural Differences In International Negotiations., „Mižnarodni Vidnosini” 2017, no. 15, s. 1-15 [Seria: Politični nauki. 12th International Scientific Conference, Society. Integration. Education, 2017, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne].
 20. Grzegorzewska M.K., Education In Poland And Vietnam – Organization And System’s Determinants, [w:] POL-VIET 2017. International Conference Scientific-Research Cooperation Between Vietnam And Poland, 20-22 November 2017, Krakow, Poland: Book Of Abstracts, red. J. Jarzyna, Wyd. AGH, Kraków 2017, s. 112 (ISBN: 978-83-7464-752-0).
 21. Grzegorzewska M.K., Noga H., Migo P.P., Małodobry Z., Teaching Content Of Technology In Polish Primary School, „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” 2018, vol. 3, s. 524–533 (ISSN 1691-5887).
 22. Grzegorzewska M.K., Kapusta M., Noga H., Migo P.P., The Sense Of Safety Among Children And Teenagers In The Light Of Empirical Research, „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” 2018, vol. 2, s. 148-157 (ISSN 1691-5887).
 23. Grzegorzewska M.K., Woźniak U., Hobfoll’s Resources, Social Support, and Stress in Teaching Profession, [w:] 39th Star Conference Stress Anxiety and Resilience: 10-13 July 2018, Lublin, Poland, red. A. Przepiórka, A. Błachno, Wyd. KUL, Lublin 2018, s. 205 (ISBN: 978-83-8061-571-7).
 24. Grzegorzewska M.K., Communication At School And Its Influence on The Feeling of Stress [Komunikacja w szkole i jej znaczenie dla odczuwania stresu], „Pedagogika”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 2018, nr 18, [tytuł numeru specjalnego: Rola pedagogiki w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka], s. 83-91.
 25. Grzegorzewska M.K., Hobfoll’s Resources And The Teacher’s Stress [Zasoby Hobfolla a stres w zawodzie nauczyciela], „Humanitas University Research Papers” 2018, z. 17, s. 115-123 (ISSN 1896-4591, ISSN 1896-4591).
 26. Grzegorzewska M.K., Traditional communication goals in the educational strategy of shaping the student [Miejsce tradycyjnych celów komunikacji w edukacyjnej strategii kształtowania ucznia], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Humanitas University Research Papers. Pedagogika, Pedagogy ; ISSN 1896-4591. — 2019 [z.] 19, s. 77–84. — Bibliogr. s. 83, Abstr., Streszcz..