Dane pracownika | Wydział Humanistyczny AGH

Krzysztof M. Maj
Dane pracownika

dr Krzysztof M. Maj

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:
wtorek 9:30-10.30
czwartek 12.30-13.30


Pokój: 9
Email: kmmaj@agh.edu.pl

Adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; groznawca, teoretyk literatury i narracji; redaktor naczelny czasopisma naukowo-literackiego „Creatio Fantastica”; autor książek Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych (2015), Światotwórstwo w fantastyce. Od przedstawienia do zamieszkiwania (2019) oraz artykułów naukowych poświęconych badaniom nad światotwórstwem, grami wideo, narratologią transmedialną i fantastyką (publikowanych m. in. na łamach „Tekstów Drugich”, „Zagadnień Rodzajów Literackich”, „Ruchu Literackiego” i innych); współredaktor książek More After More (2016), Narracje fantastyczne (2017), Ksenologie (2018) oraz Dyskursy gier wideo (2019).

Sieć: Google ScholarAcademia.eduResearchGate • LinkedIn

Interesują mnie pierwszoplanowo interdyscyplinarne badania nad światotwórstwem fantastycznym, ze szczególnym uwzględnieniem allotopii, utopii i dystopii. Niezależnie specjalizuję się w zakresie groznawstwa, teorii narracji fantastycznych, narratologii transmedialnej, transfikcjonalności oraz multimodalności. Od 2018 roku wchodzę także w skład zespołu grantowego programu GameInn Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Narra – narzędzie kompleksowo wspierające proces tworzenia fabuły w grach wideo (numer projektu POIR.01.02.00-00-0156/17), przygotowującego narzędzie do prototypowania fabuły w grach wideo.

Od 2014 roku wraz z zespołem pracuję nad tworzeniem pierwszego polskiego pisma naukowego o fantastyce „Creatio Fantastica”, publikującego zarówno artykuły i recenzje naukowe, jak i długie rozmowy ze światowymi ekspertami w zakresie badań nad fantastyką oraz – w części literackiej – opowiadania fantastyczne. Numery indeksowane są w bazach CEEOL, BazHum, PBN oraz CEON, a niezależnie udostępniane na platformie Google Books i Google Play. Zainteresowanych współpracą przy redagowaniu i parametryzowaniu czasopisma zachęcam do kontaktu ze mną pod adresem redakcja@creatiofantastica.com.

Monografie

 1. Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Kraków: Universitas 2015, ISBN: 7883-242-2705-1.
 2. Światotwórstwo w fantastyce. Od przedstawienia do zamieszkiwania, Kraków: Universitas 2019, ISBN: 97883-242-3613-8.

Monografie redagowane

 1. Dyskursy gier wideo, red. Michał Kłosiński, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2018, ISBN: 978-83-942923-3-1.
 2. Ksenologie, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2018, ISBN: 978-83-948889-0-9.
 3. Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017, ISBN: 978-83-942923-2-4.
 4. More After More. Essays Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia, red. Ksenia Olkusz, Michał Kłosiński, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2016, ISBN: 978-83-942923-4-8.

Artykuły naukowe w czasopismach

 1. Introduction to Expanding Universes. Exploring Games and Transmedial Ways of World-building (współautorzy: Ksenia Olkusz, Raine Koskimaa), „International Journal of Transmedia Literacy” 2018, nr 4, ISSN: 2465-2261, DOI: 10.7358/ijtl-2018-000-intr
 2. Wymiary transfikcjonalności, „Przestrzenie Teorii” 2018, t. 30, ss. 147-166, ISSN 1644-6763; DOI: 10.14746/pt.2018.30.6.
 3. „Silmarillion” – allotopia J. R. R. Tolkiena w perspektywie ardologicznej, „Creatio Fantastica” 2017, nr 2 (57), ss. 73-91.
 4. Jeden, by wszystkimi rządzić. Świat transmedialny (transmedial world) a uniwersum Wiedźmina, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 2, ss. 11-28 (7 pkt, lista C).
 5. Słowo gra znaczy świat. Przestrzeń gry wideo w kognitywnej teorii narracji, „Teksty Drugie” 2017, nr 3, ISSN: 0867-0633, ss. 192-209 (15 pkt, lista C).
 6. „Starość Aksolotla” Jacka Dukaja: Między multimodalnością a transmedialnością, „Ruch Literacki” 2017, R. LVIII, nr 1 (340), ISSN: 0035-960, ss. 61-78 (10 pkt, lista C).
 7. Czas światoodczucia. Imersja jako nowa poetyka odbioru, „Teksty Drugie” 2015, nr 3, ISSN: 0867-0633, ss. 368-394 (15 pkt, lista C).
 8. Transmedial World-building in Fictional Narratives, „ Journal of Interdisciplinary Image Science” 2015, nr 22, ISSN: 1614-0885, ss. 83-96.
 9. Allotopia – wprowadzenie do poetyki gatunku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. 57, z. 1 (113), ISSN: 0084-4446, ss. 89-105 (10 pkt, lista C).
 10. Ksenologia i ksenotopografia Bernharda Waldenfelsa wobec podstawowych założeń światotwórczych literatury fantastycznej, „Hybris” 2014, nr 27, ISSN: 1689-4286, s. 72-95 (8 pkt, lista C).
 11. Utopia, czyli tam i z powrotem. O założeniach światotwórczych narracji eu- i dystopijnych, „Wielogłos” 2014, nr 3 (21), ISSN: 1897-1962, s. 37-49 (7 pkt, lista C).
 12. Eutopie i dystopie. Typologia narracji utopijnych z perspektywy filozoficzno-literackiej, „Ruch Literacki” 2014, r. LV, z. 2 (323), ISSN: 0035-9602, s. 153-174 (10 pkt, lista C).
 13. Ksenotopografia fikcji w świetle późnej fenomenologii Bernharda Waldenfelsa, „Polisemia” 2012, nr 2 (9), ISSN: 2082-3053, online: http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-2-2012-9
 14. Teleowitalizm mityczny czy utopijna afazja? O „Wyspie” Leopolda Staffa, „Ruch Literacki” 2012, r. LIII, z 1 (310), ISSN: 0035-9602, s. 29-46 (10 pkt, lista C).

Rozdziały w monografiach

 1. Mapując to, co obce. O potrzebie ksenologii w XXI wieku (współautor: Ksenia Olkusz), w: Ksenologie, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2018, ss. 15-44, ISBN: 978-83-948889-0-9.
 2. It’s Never About Zombies—Post-apocalyptic World-building, Interactive Storytelling, and The Walking Dead, w: The Playful Undead and Video Games. Critical Analyses of Zombies and Gameplay („Routledge Advances in Game Studies”), red. Stephen J. Webley, Peter Zackariasson, London: Routledge 2018 (zaakceptowane do druku).
 3. Ucieczka od linearności. W stronę światocentrycznego modelu narracji transmedialnych, w: Narratologia transmedialna. Teorie, praktyki, wyzwania, red. Katarzyna Kaczmarczyk, Kraków: Universitas 2017, ss. 283-308, ISBN: 978-83-242-3165-2.
 4. Światy poza światem. Od świata przedstawionego do narracji światocentrycznej, w: Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017, ss. 15-59, ISBN: 978-83-942923-2-4.
 5. La vendita del fumo. Izolacjonizm, szczęście i doskonałość w światach eutopijnych, w: 50 twarzy popkultury, red. Ksenia Olkusz, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017, ss. 131-161, ISBN: 978-83-942923-6-2.
 6. Ksenotopografia i ksenoencyklopedia. Myśl Bernharda Waldenfelsa w badaniach nad światotwórstwem, w: Wykluczenia, red. Joanna Hańderek, Natalia Kućma, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017, ss. 267-286, ISBN: 978-83-942923-5-5.
 7. Deconstructing Utopia, w: More After More. Essays Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia, red. Ksenia Olkusz, Michał Kłosiński, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta, ss. 74-88, ISBN: 978-83-942923-4-8.
 8. Groza systemowej niewiedzy. O dystopijnej rzeczywistości „Przeglądu Końca Świata” Miry Grant, w: Światy grozy, red. Ksenia Olkusz, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2016, ss. 165-184, ISBN: 978-83-942923-0-0.
 9. From Two-Worldliness to Allotopia. Towards Philosophico-Literary Approach to World-building Narratives, w: Dialectics of Space and Place across Virtual and Corporeal Topographies, red. June Jordaan, Carl Haddrell and Christine Alegria, Oxford: Inter-Disciplinary Press 2016, ss. 151-164, ISBN: 978-1-84888-510-3.
 10. Misja: epidemia. Strach przed mutacją jako podstawa światotwórcza gier z trylogii „StarCraft II”, w: Zombie w kulturze, red. Ksenia Olkusz, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2016, s. 149-167, ISBN: 978-83-942923-1-7.
 11. Światotwórstwo w perspektywie narratologicznej, w: Literatura Popularna, tom 2: Fantastyczne kreacje światów, red. Ewa Bartos, Dominik Chwolik, Paweł Majerski i Katarzyna Niesporek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, ss. 63-80, ISBN: 978-83-8012-298-7.
 12. Model postsocjalistycznej socjoinwolucji w dystopii „Limes inferior” Janusza A. Zajdla, w: Miasto (post)socjalistyczne. Przestrzeń władzy, tom 1, red. Marika Priveli, Kinga Nędza-Sikoniowska, Kraków: Nomos 2014, ss. 107-121, ISBN: 978-83-7688-190-4.
 13. Kłamstwo założycielskie. Dystopie wobec problemu mediatyzacji prawdy, w: (Nie)prawda w literaturze i sztuce, red. Claudia Słowik, Anna Dobrowolska i Maja Siedlecka, Gdańsk 2014, ISBN: 978-83-7865-172-7.
 14. Apocalypse Now. Illusion of Inclusion in Janusz A. Zajdel’s Dystopian Fiction, w: Yesterday’s Tomorrows: On Utopia and Dystopia, red. Elisabeth Russel, Pere Gallardo, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2014, ss. 153-169, ISBN: 978-1-4438-5588-4.
 15. Center of Commandments and Peripheries of Disobedience. The City and The Outlands in Janusz A. Zajdel’s Dystopian Fiction, w: Literature and Urban Space, red. Efe Duyan, Istanbul: Mimar Sinan UP 2013, ss. 69-77.
 16. Lobotomia sztuki. Estetyzm i kadaweryzmu poematu „Francis Bacon czyli Diego Velazquez na fotelu dentystycznym” Tadeusza Różewicza, w: Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, red. Józef Maria Ruszar, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2012, ISBN:

Przekłady

 1. Lisbeth Klastrup, Światowość EverQuestu: odkrywając dwudziestopierwszowieczną fikcję, „Teksty Drugie” 2017, nr 3, ss. 87-115, ISSN: 0867-0633.
 2. Sarai Mannolini-Winwood, Wokół definicji fantastyki miejskiej, „Creatio Fantastica” 2018, nr 1 (58), ss. 29-47, DOI: 10.5281/zenodo.1419521.

Hasła

 1. Robert M. Wegner, w: Indeks autorów Instytutu Książki, online: http://instytutksiazki.pl/autorzy-detal,literatura-polska,3880,wegner–robert-m–.html.
 2. Intertekstualność, w: Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia, Zbigniew Kadłubek, Beata Mytych-Forajter, Aleksander Nawarecki, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2018, ss. 243-248, ISBN: 978-83-7453-488-8.

Redakcje czasopism naukowych

 1. „Creatio Fantastica” nr 1 (58) 2018, Fantastyka miejska, ISSN: 2300-2514, ISBN: 978-83-948889-5-4
 2. „Creatio Fantastica” nr 2 (57) 2017: John Ronald Reuel Tolkien, ISSN: 2300-2514.
 3. „Teksty Drugie” 2017, nr 3: Wszystko gra?, ISSN: 0867-0633 (wspólnie z Tomaszem Z. Majkowskim).
 4. „Creatio Fantastica” nr 1 (56) 2017: Fantastyka młodzieżowa, ISSN: 2300-2514.
 5. „Creatio Fantastica” nr 3-4 (54-55) 2016: Howard Phillips Lovecraft, ISSN: 2300-2514.
 6. „Creatio Fantastica” nr 2 (53) 2016: Fantastyka i baśń, ISSN: 2300-2514.
 7. „Creatio Fantastica” nr 1 (52) 2016: Światy steampunku, ISSN: 2300-2514.
 8. „Creatio Fantastica” nr 4 (51) 2016: Fantastyka grozy, ISSN: 2300-2514.
 9. „Creatio Fantastica” nr 3 (50) 2016: Utopie i dystopie, ISSN: 2300-2514.
 10. „Wielogłos”2014, nr 3 (21): Nowe (i stare) światy. Utopie i dystopie w filozofii i literaturze, ISSN: 1897-1962.

Recenzje naukowe

 1. Siódma przechadzka po lesie fikcji. O książce „Między światami” Piotra Stasiewicza i polskich badaniach nad postmodernistyczną fantastyką, „Creatio Fantastica” 2018, nr 1 (58) 2018, ss. 191-212.
 2. Wprowadzenie do antropologii linii. O książce „Lines: A Brief History” Tima Ingolda, „Avant: Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej” 2015, nr 2-3, ss. 124-133, ISSN: 2082-6710 (rec. Tim Ingold, Lines: A Brief History).
 3. Useful Guide to Useless Wonders, „Utopian Studies” 2016, nr 2 (27), ss. 376-381 (rec. Artur Blaim, Gazing in Useless Wonder. English Utopian Fiction 1516–1800, Oxford: Peter Lang 2013).
 4. Stary i nowy wspaniały świat, „Fa-art.” 2014, nr 1-2 (95-96), ss. 131-136 (rec. Andrzej Juszczyk, Stary wspaniały świat. O utopiach pozytywnych i negatywnych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014); ISSN: 1231-0158

Artykuły popularnonaukowe

 1. Historia, która się nie wydarzyła. O tzw. fantastyce historycznej, „Tytus” 2019.
 2. W poszukiwaniu utraconego źródełka, „Creatio Fantastica” R. X, 2014, nr 4 (46)
 3. Ucieczka z Dobrze Skonstruowanego Miasta. O trylogii „Rubieży” Jeffrey’a Forda, w: „Creatio Fantastica” 2014, R. X, nr 2 (44).
 4. Pożeglować do Sarancjum. Twórczość Guy Gavriela Kay’a, „Magazyn Spectrum” 2013, nr 2-3 (6), s. 77-81.
 5. „Dlaczego piszę” Tadeusza Różewicza a antropologiczne korzenie autotematyzmu, „Topos” 2011 nr 3 (118).
 6. O antropologicznych korzeniach autotematyzmu studia wtóre: Kazimierza Wierzyńskiego „Do poetów, „Topos” 2011, nr 4 (119).

Recenzje popularnonaukowe

 1. Zepsuta księga (rec. Marcin Podlewski, Księga zepsucia), , „Creatio Fantastica” 2019, nr 1 (60).
 2. Wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja (rec. Jacek Piekara, Płomień i krzyż, t. 3), „Creatio Fantastica” 2018, nr 2 (59).
 3. Siedząc na beczce prochu (rec. Brian McClellan, Grzechy imperium), „Creatio Fantastica” 2018, nr 2 (59).
 4. I don’t want no teenage queen, I just want my M14 (rec. Marko Kloos, W ogniu walki), „Creatio Fantastica” 2018, nr 2 (59).
 5. Magiczne tango w Paryżu (rec. Zbrodnie Grindelwalda, reż. David Yates) , „Creatio Fantastica” 2018, nr 2 (59).
 6. Wiatr od morza (rec. Robert M. Wegner, Każde martwe marzenie. Opowieści z meekhańskiego pogranicza), „Creatio Fantastica” 2018, nr 2 (59).
 7. Głodne kawałki, (rec. Philip Reeve, Zabójcze maszyny), „Creatio Fantastica” 2018, nr 2 (59).
 8. Pin my medals upon my chest, tell my mum I’ve done my best (rec. Marko Kloos, Łańcuch dowodzenia), „Creatio Fantastica” 2018, nr 2 (59).
 9. Smutoradość finalności (rec. Marcin Podlewski, Głębia. Bezkres), „Creatio Fantastica” 2018, nr 2 (59).
 10. Dziedzictwo Syl Anagist (rec. N. K. Jemisin, Kamienne niebo), „Creatio Fantastica” 2018, nr 1 (58).
 11. Kiedy spoglądasz w Otchłań, budzą się demony (rec. Peter V. Brett, Otchłań. Księga II), „Creatio Fantastica” 2018, nr 1 (58).
 12. Na wschód od Otchłani (rec. Peter V. Brett, Otchłań. Księga I), „Creatio Fantastica” 2017, nr 2 (57).
 13. Chaos między światami (rec. Trudi Canavan, Obietnica następcy), „Creatio Fantastica” 2017, nr 2 (57).
 14. Mechanizm wyniszcza knowanie zegarmistrza (rec. Ian Tregillis, Wyzwolenie), „Creatio Fantastica” 2017, R. XIII, nr 2 (57).
 15. Najlepsza polska dystopia (rec. Rafał Kosik, Różaniec), „Creatio Fantastica” 2017, R. XIII, nr 2 (57).
 16. Gra w zielone (rec. Marcin Sergiusz Przybyłek, Orzeł biały) „Creatio Fantastica” 2017, R. XIII, nr 2 (57).
 17. Przedpola Elizejskie (rec. Django Wexler, Działa imperium), „Creatio Fantastica” 2017, R. XIII, nr 2 (57).
 18. To nie jest świat dla arachnofobów (rec. Adrian Tchaikovsky, Dzieci czasu), „Creatio Fantastica” 2017, R. XIII, nr 2 (57).
 19. Klucz do Ziemi (rec. N. K. Jemisin, Wrota obelisków), „Creatio Fantastica” 2017, R. XIII, nr 2 (57).
 20. Cienka czerwona linia (rec. Linda Nagata, Ciężkie próby), „Creatio Fantastica” 2017, R. XIII, nr 2 (57).
 21. Biodigital jazz (rec. Marcin Sergiusz Przybyłek, Sprzedawcy lokomotyw), „Creatio Fantastica” 2017, R. XIII, nr 1 (56).
 22. Mechanizm zamiera od epoksydowego gejzera (rec. Ian Tregillis, Powstanie), „Creatio Fantastica” 2017, R. XIII, nr 1 (56).
 23. Ojcze nasz, który jesteś zły (rec. N. K. Jemisin, Piąta pora roku), „Creatio Fantastica” 2016, R. XII, 3-4 (54-55).
 24. Wszystko czerwone (rec. Linda Nagata, Czerwień), „Creatio Fantastica” 2016, R. XII, 3-4 (54-55).
 25. If I die in the combat zone, box me up and ship me home! (rec. Marko Kloos, Pobór), „Creatio Fantastica” 2016, R. XII, 3-4 (54-55).
 26. Człowiek jest jeden, a światy są dwa (rec. Marcin Sergiusz Przybyłek, Granica rzeczywistości), „Creatio Fantastica” 2016, R. XII, 3-4 (54-55).
 27. Mechanizm porusza nawet szyszynkę Kartezjusza (rec. Ian Tregillis, Mechaniczny), „Creatio Fantastica”, R. XII, 2016, nr 2 (53).
 28. Wolność umiera w burzy oklasków (rec. Django Wexler, Cena męstwa), „Creatio Fantastica” R. XII 2016, nr 1 (52).
 29. My, pancerni, zawsze celni (rec. Christie Golden, StarCraft II: Diabelski dług), „Creatio Fantastica” R. XII 2016, nr 1 (52).
 30. Oddech Calamity (rec. Brandon Sanderson, Pożar), „Creatio Fantastica” R. XII 2016, nr 1 (52).
 31. Pożegnanie jesieni (rec. Brian McClellan, Jesienna republika), „Creatio Fantastica” R. XII 2016, nr 1 (52).
 32. Na początku był Lucas (rec. Chris Taylor, Gwiezdne wojny. Jak podbiły wszechświat?), „Creatio Fantastica” R. XI 2015, nr 4 (51).
 33. Pseudomonarchia angelorum (rec. Trudi Canavan, Anioł burz), „Creatio Fantastica” R. XI 2015, nr 4 (51).
 34. Cień Neila (rec. Neil Gaiman, Drażliwe tematy), „Creatio Fantastica” R. XI 2015, nr 3 (50).
 35. Django unchained (rec. Django Wexler, Mroczny tron), „Creatio Fantastica” R. XI 2015, nr 3 (50).
 36. Jak pozbyć się tasiemca? (rec. Adrian Tchaikovsky, Pieczęć Robaka), „Creatio Fantastica” R. XI 2015, nr 3 (50).
 37. Opowieści z tysiąca i jednej strony (rec. antologii Niebezpieczne kobiety), „Creatio Fantastica” R. XI, 2015, nr 1 (48)
 38. Dysseminacja (rec. Greg Egan, Diaspora), “Creatio Fantastica” R. XI, 2015, nr 1 (48)
 39. Rzeczy nielotne (rec. Patrick Rothfuss, Muzyka milczącego świata), „Creatio Fantastica” R. XI, 2015, nr 1 (48)
 40. Draco ex machina (rec. Robin Hobb, Wyprawa skrytobójcy), „Creatio Fantastica” R. X, 2014, nr 5 (47)
 41. Spisek koronacyjny (rec. Robin Hobb, Królewski skrytobójca), „Creatio Fantastica” R. X, 2014, nr 5 (47)
 42. Zalewanie Robaka (rec. Adrian Tchaikovsky, Wrota Mistrza Wojny), „Creatio Fantastica” R. X, 2014, nr 5 (47)
 43. Credo Asasyna (rec. Robin Hobb, Uczeń skrytobójcy), „Creatio Fantastica” R. X 2014, nr 4 (46)
 44. Nowe spojrzenie na całą prawdę o planecie Ksi (rec. Marcin Kowalczyk, Nowe spojrzenie na planetę Ksi), „Creatio Fantastica” R. X 2014, nr 4 (46)
 45. A imię jego jest Legion (rec. Django Wexler, Tysiąc imion), „Creatio Fantastica” R. X 2014, nr 4 (46).
 46. Wszystkie grzechy Lva Grossman (rec. Lev Grossman, Czarodzieje i, tegoż, Król magii), „Creatio Fantastica” R. X 2014, nr 3 (45).
 47. Hell yeah! (rec. Tad Williams, Szczęśliwa godzina w piekle), „Creatio Fantastica” R. X 2014, nr 3 (45).
 48. Wielka Rzeczpospolita kontratakuje (rec. antologii Szablą i wąsem), „Creatio Fantastica” R. X 2014, nr 3 (45).
 49. Boska komedia (rec. Tad Williams, Brudne ulice nieba), „Creatio Fantastica” R. X 2014, nr 2 (44).
 50. Remember, remember, it’s all about gender (Anthony Burgess, Rozpustne nasienie), „Magazyn Spectrum” 2014, nr 5 (8), s. 74-77.
 51. Pean o anatemie (Neal Stephenson, Peanatema), „Magazyn Spectrum” 2013, nr 4 (7), s. 90-92.
 52. Pieśni czyniących (rec. Jarosław Grzędowicz, Pan Lodowego Ogrodu, t. IV), „Magazyn Spectrum” 2013, nr 5, s. 96-98.
 53. Powieść w odcinkach (rec. Edwin Abbott Abbott, Płasklandia), „Magazyn Spectrum” 2012 nr 4, s. 43-45.
 54. Opowieść młynarza (rec. Otfried Preussler, Krabat), „Magazyn Spectrum” 2012 nr 2/3, s. 113-115.
 55. Cliffhanger w amfiteatrze (rec. Col Buchanan, Wędrowiec), „Magazyn Spectrum” 2011, nr 1, s. 70-71.
 56. Bruce, mamy dziewiętnasty wiek! (rec. Batman: Gotham by Gaslight, reż. Sam Liu), „Creatio Fantastica, nr 2 (57).
 57. W mrok (Batman vs. Superman: Świt sprawiedliwości, reż. Zack Snyder), „Creatio Fantastica” R. XII 2016, nr 1 (52).
 58. Ach, gdzieś są niegdysiejsze śniegi! (Igrzyska śmierci: Kosogłos, część druga, reż. Francis Lawrence), „Creatio Fantastica” R. XI 2015, nr 4 (51).
 59. Dawno temu w trawie (Ant-Man, reż. Peyton Reed), „Creatio Fantastica” R. XI 2015, nr 3 (50).
 60. Popkultura jako źródło cierpień (rec. Początek Imperium, reż. Noam Murro), „Creatio Fantastica” R. XI 2014, nr 3 (45)
 61. Bezbłędne koło (rec. Na skraju jutra, reż. Doug Liman), „Creatio Fantastica” R. XI 2014, nr 3 (45).
 62. Dystopia a kwestia globalnego oziębienia (Snowpiercer, reż. Joon-ho Bang), „Creatio Fantastica” R. XI 2014, nr 3 (45).
 63. Akta Batmana (rec. The Batman Files), w: Gotham w deszczu, online http://www.gothamwdeszczu.com.pl

Sprawozdania z konferencji

 1. Fictional maps, „Foundation. The International Review of Science Fiction” 2016, vol. 45.2, no 124, ss. 102-103.