Dane pracownika | Wydział Humanistyczny AGH

Avatar
Dane pracownika

dr Ewa Augustyniak

Konsultacje:

Dyżury w semestrze letnim 2019/2020
Wtorek 11:00 – 12:00
Piątek 10:30 – 11:30


Pokój: 112
Email: ewaa@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 42 56

1985 – 1990     Studia magisterskie z zakresu Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej (Tytuł pracy magisterskiej:” Reklama Muzeum Historii Fotografii”, promotor  Prof. dr hab. Jan Samek), Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego

1992-1997       Studia doktoranckie: Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

1997                 Doktor Nauk Humanistycznych  w zakresie pedagogiki (Tytuł rozprawy: „Charakter i funkcje kulturotwórcze polskich czasopism fotograficznych okresu dwudziestolecia międzywojennego”, promotor  Prof. dr hab. Jan Samek) Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

2004-2010       Kierownik Studium Doskonalenia Dydaktycznego AGH.

od 2012            Kierownik Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego AGH.

 Przynależność do organizacji akademickich:

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne- zarząd  (oddział krakowski).

Organizacja ogólnopolskich konferencji:

2008                 „Istota Kultury Szkoły jako miejsca nauczania i oddziaływań wychowawczych”, WH AGH.

2010                 „Istota Kultury Szkoły jako miejsca nauczania i oddziaływań wychowawczych. Kultura szkoły rozwijającej się”, WH AGH.

 

 

 

Zainteresowania naukowe:
Kulturoznawstwo, Zarządzanie w kulturze, Public Relations, Kultura organizacji szkół, Andragogika, Dydaktyka Szkoły Wyższej, Fotografia, Zarządzanie i marketing.

 

Książka autorska:

Kultura organizacyjna szkół podstawowych południowo-wschodniej Polski w opinii ich nauczycieli, Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2012,  str. 168,

 

Książki redagowane

 

Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2011,  str.  334,

 

Kultura Organizacyjna szkoły, Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2009, str. 264,

 

Artykuły w czasopismach (wybrane)

Mission and social impact of the multidisciplinary school of engineering in biomedicine[w:] Yuri Dekhtyar, Alexei Katashev, Linda Lancere (red.) International symposium on Biomedical engineering and medical physics, Springer vol. 38  2013,  s. 11-14, współautorzy: Marta Wasilewska-Radwańska, Piotr Augustyniak,

Zarządzanie Międzywydziałową Szkołą Inżynierii Biomedycznej AGH, Management of the Multidisciplinary School of Engineering in Biomedicine of the AGH University of Science and Technology,  Acta Bio-Optica et Informatica Medica – Inżynieria Biomedyczna, nr 2 vol. 18 2012, s. 107–110,

Komunikacja zapośredniczona przez technologię a rozwój relacji interpersonalnych w czasie kryzysu adolescencyjnego, Kultura i Edukacja, nr 2 2011, str. 39-60, współautor: Wacław Branicki,

Olimpiada wiedzy o inżynierii biomedycznej – projekt i analiza warunków realizacji, Acta Bio-Optica et Informatica Medica – Inżynieria Biomedyczna, vol. 16 nr 2 2010, str. 23–25, współautor: Piotr Augustyniak,

Studium Doskonalenia Dydaktycznego dla Asystentów AGH- strategiczne działania profesjonalnej uczelni, Pedagogika Szkoły Wyższej nr 32, Szczecin 2010, str. 255-260,

Przyszłość edukacji a współczesne technologie, Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 2, 2010, str. 24–28,

Zmiany w kulturach organizacyjnych szkół wyższych w Polsce, Pedagogika Szkoły Wyższej nr 31, Szczecin 2009, str. 77-82,

Badania nad kulturą organizacji szkoły wiejskiej, Studia Humanistyczne AGH, t. 5, Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007, str. 131-137,

Kreatywna transmisja wiedzy, Zeszyty Naukowe nr 6, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2007, str. 12-20,

Sieci w kulturze nowoczesne metody wymiany informacji, Teraźniejszość, człowiek edukacja, nr 1 (17) 2002, str.  113-119,

Nowe kierunki studiów – Podyplomowe Studia Zarządzanie Kulturą, Nauka Polska jej potrzeby organizacja i rozwój, nr X (XXXV) 2001, str. 181-194,

Edukacja Dorosłych – Podyplomowe Studia Zarządzanie Kulturą, Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 3/30 2000, str. 78-84,

Reklama w Instytucjach Kultury, Marketing i Rynek, nr 10/2000, str. 28-31,

 

 

Rozdziały w pracach zbiorowych (wybrane)

 

Educational opportunities in BME specialization – tradition, culture and perspectives, [w:] Dhanjoo N. Ghista (red.) Biomedical science, engineering and technology, InTech, Croatia 2012, str. 559–584, współautorzy: Marta Wasilewska-Radwańska, Ryszard Tadeusiewicz, Piotr Augustyniak,

Komunikacja częścią kultury organizacyjnej szkoły, [w:] Kazimierz Czerwiński, Anna Knocińska, Marzena Okrasa (red.) Szkoła komunikacja i edukacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, str. 13-21,

Social capital of organization importance of corporat culture, [w:] Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński, (red.) People and the value of an organization, Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, str. 160-165,

Kultura organizacyjna szkoły jako organizacji uczącej się, [w:] Ewa Augustyniak (red.) Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2011, str. 159-175,

Wstęp, [w:] Ewa Augustyniak (red.) Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się, Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2011, str. 11-13,

From the Foundation Act to the Corporate Culture of a BME Teaching Institute, [w:] 32nd Annual International Conference of the Institute of Electrical and Electronic Engineers – Engineering in Medicine and Biology Society, wyd. IEEE-EMBS 2010, ISSN 1557-170X. — ISBN 978-1-4244-4124-2, str. 319-322, współautor: Piotr Augustyniak,

Współczesne zarządzanie w szkole, [w:] Marek Pawlak (red.) Nowe tendencje w zarządzaniu, Wydawnictwo KUL, Lublin  2010, str. 147-162,

Edukacja dorosłych-potrzeba czy konieczność, [w:] Tadeusz Aleksander (red.) Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, t. 2, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji BIP, Radom 2010, str. 152-157,

Wstęp, [w:] Ewa Augustyniak (red.) Kultura Organizacyjna szkoły,  Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, str. 11-13,

Kultura szkoły-aksjologiczna codzienność studiowania, [w:] Janina Kostkiewicz (red.) Aksjologia w kształceniu pedagogów, Impuls Kraków 2009, str. 195-200,

Jak uczą się dorośli?, [w:] Iwona Maciejowska (red.) Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego, Wydział Chemii UJ, Kraków 2008, str. 159-165,

Kultura organizacyjna szkoły – wartości i postawy organizacji, [w:] Sławomir Partycki (red.) Kultura a rynek, t. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, str. 431-435,

Kultura uczelni wyższych w Polsce okresu postransformacyjnego, [w:] Jacek Kochanowski (red.) Społeczeństwo, wiedza, demokracja, Wyd. Wschód-Zachód, Łódź 2008, str. 27-34,

Społeczność akademicka a kultura wyższej uczelni, [w:] Danuta Skulicz 9red.) Studenci we wspólnopcie akademickiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, str. 39-44,

Wiedza, mądrość, kultura organizacji szkoły, [w:] Andrzej J. Sowiński (red.) Wiedza i mądrość, w edukacji akademickiej, Szczecin 2007, str. 385-393,

Kultura organizacji współczesnej szkoły wiejskiej – normy [w:] Sławomir Patrycki (red.) Nowoczesność, Ponowoczesność Społeczeństwo Obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, str. 412-417,

Rozwój lokalny a kultura organizacji szkół, [w:] Marek Lisiecki (red.) Organizacje, przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, str. 127-138,

Nowe sposoby komunikacji i współpracy, [w:] Lesław H. Haber, Marian Niezgoda (red.) Społeczeństwo informacyjne aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006. str. 317-323,

Socjologiczne funkcje sztuki,  [w:] Stanisław Hryń (red.) Społeczne funkcje sztuki, Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2005, str. 9-18,

Etos akademicki a kultura Wyższej Uczelni, [w:] Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka (red.) Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Fundacja promocji i akredytacji kierunków ekonomicznych, Warszawa 2004, str. 47-54,

Edukacyjne funkcje fotografii, [w:] Jan Samek (red.) Sztuka i Pedagogika, Instytut Pedagogiki UJ, Kraków 1997, str. 39-44,

Socjologiczne aspekty fotografii, [w:] Jan Samek (red.) Sztuka i Pedagogika, Instytut Pedagogiki UJ, Kraków 1997, str. 110-113,

Lwowska Wystawa Krajowa, Zdarzenia Muzealne X 1993, str. 25-27,

Historia Fotografii – Muzeum Historii Fotografii, Spotkania z Zabytkami, V 1993, str. 44-46.