Wymiana studencka

Współpraca międzynarodowa

shutterstock_236244130

WH oferuje możliwość wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+ z następującymi uczelniami / wydziałami (szczegóły dotyczące wymiany w pliku do pobrania):

 1. University of Cyprus Department of Social and Political Sciences (Cypr)
 2. Charles University in Prague Faculty of Social Science (Czechy)
 3. Masaryk University Faculty of Social Studies, Department of Social Policy and Social Work (Czechy)
 4. Université de Nantes Faculty of Sociology (Francja)
 5. Panemistimio Kritis – University of Crete The School of Social Sciences (Grecja)
 6. Universidad Carlos III de Madrid Department of Political Science and Sociology (Hiszpania)
 7. University of Salamanca Facultad de Ciencias Sociales (Hiszpania)
 8. University of Iceland Faculty of Social and Human Sciences (Islandia)
 9. Ss. Cyril and Methodius University Skopje Faculty of Philosophy (Macedonia)
 10. European University Viadrina Wydział Kulturoznawstwa (Niemcy)
 11. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Institut für Soziologie (Niemcy)
 12. Universität Bielefeld Fakultät für Soziologie (Niemcy)
 13. Universität Siegen Faculty of Humanities and Social Sciences (Niemcy)
 14. Univesidade de Lisboa Research Centre in Economic Sociology and the Sociology of Organization (SOCIUS) (Portugalia)
 15. Univesidade de Lisboa ISCSP – School of Social and Political Sciences (Portugalia)
 16. Comenius University in Bratislava Faculty of Social and Economic Sciences (Słowacja)
 17. Universität Luzern Faculty of Humanities and Social Sciences (bez grantu Erasmus+) (Szwajcaria)
 18. T.C. Yeditepe University Istanbul Department of Public Relations and Publicity (Turcja)
 19. T.C. Yeditepe University Istanbul Department of Advertising Design and Communication (Turcja)
 20. T.C. Yeditepe University Istanbul Department of Anthropology (Turcja)
 21. T.C. Yeditepe University Istanbul Department of Sociology (Turcja)
 22. Universita degli Studi di Roma „La Sapienza” Faculty of Political Science (Włochy)
 23. Universita di Siena Department of Political and International Sciences (Włochy)

Możliwa jest także wymiana studencka poza programem Erasmus+ (zainteresowanych udziałem w wymianach prosimy o kontakt z mgrem Maciejem Myśliwcem Maciej.Mysliwiec@agh.edu.pl).

1. Pryazovskyi State Technical University, Marioupol (Ukraina)
strona internetowa
przebieg dotychczasowej współpracy

2. Technische Universität Dresden, Drezno (Niemcy)
strona internetowa
przebieg dotychczasowej współpracy

3. Casper College, Casper (Wyoming, Stany Zjednoczone)
strona internetowa

 

Projekt prowadzony w przeszłości:

 


 1. O wyjazd na praktyki mogą się ubiegać wszyscy studenci i absolwenci Wydziału Humanistycznego.

 2. W przypadku praktyk nie ma formalnych umów pomiędzy AGH lub Wydziałem a potencjalnym pracodawcą. Takie umowy są zawierane pomiędzy studentem a pracodawcą. Dlatego zachęcamy do indywidualnych poszukiwań miejsc na praktykę lub do skorzystania z bazy http://erasmusintern.org, http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/oferty-praktyk-zagranicznych lub http://www.praxisnetwork.eu.

 3. Praktyka w ramach programu Erasmus Plus musi trwać 2 miesiące.

 4. Ubiegających się o wyjazd na praktykę dotyczy ta sama wydziałowa procedura rekrutacyjna co ubiegających się o wyjazd na wymianę naukową (termin składania dokumentów 5 maja 2016).

 5. Do składanych dokumentów studenci zobowiązani są dołączyć list intencyjny o przyjęciu na praktykę i wstępny opis training agreement, tak aby komisja mogła ocenić jej użyteczność.

 6. Liczba stypendiów na jakie mogą liczyć studenci naszego Wydziału jest ograniczona do 2 rocznie.

Od roku akademickiego 2014/2015 program wymiany Erasmus + działa w ramach nowych ustaleń UE.  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami zgromadzonymi na stronie http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/.

WH będzie dysponował zapewne 16 miejscami na wymianę w przyszłym roku akademickim (1/4 tych miejsc może dotyczyć wymiany na cały rok akademicki, pozostałe na jeden semestr - prosimy o zaznaczanie preferencji w składanych dokumentach). Jeśli chętnych i kwalifikujących się na wymianę będzie więcej stworzymy listę rezerwową. Ostateczna decyzja kwalifikacyjna dla tych na listach regularnych i rezerwowych będzie znana pod koniec maja 2016.

O wyjazd w ramach wymiany Erasmus Plus mogą ubiegać się studenci Wydziału Humanistycznego studiów I i II stopnia studiów. Rekrutacja na wyjazd odbywa się raz w roku - wiosną (chociaż w różnych terminach dostosowanych do wiążących terminów strony przyjmującej) i dotyczy całego następnego roku akademickiego.

Przy opisach umów jakimi dysponuje WH AGH podane są: nazwy uczelni i jednostek na tych uczelniach, z którymi mamy zawarte umowy oraz linki do ich stron internetowych. Znajdują się też tam informacje dotyczące wymogów językowych strony przyjmującej. Określona jest wielkość wymiany w osobomiesiącach. Jak odczytywać te osobomiesiące. Jeden semestr trwa - w zależności od ośrodka - 4,5 lub 5 lub 6 miesięcy. Przez którąś z tych liczb liczba osobomiesięcy powinna dać się podzielić do wielkości całkowitej wskazując liczbę osób, którą możemy zaakceptować na wymianę. Ze względu na taki zapis na umowach mamy też możliwość przyjmowania podań na wymianę nie tylko na jeden semestr ale również na cały rok akademicki. Takie podania będą rozpatrywane wówczas, gdy na danej umowie zostaną nam 'jakieś wolne osobomiesiące'.

Wydziałowa procedura kwalifikacyjna dotyczy wszystkich studentów WH ubiegających się o wyjazd w ramach programu  Erasmus Plus:

 • na wymianę naukową w ramach umów zawartych przez WH,

 • na wymianę naukową w ramach umów zawartych przez inne wydziały AGH,

 • na praktyki w ramach programu Erasmus Plus.

Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach programu Erasmus+ uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/. Wydział Humanistyczny ma zawarte umowy z 23 instytucjami partnerskimi  dot. wyjazdów na studiach. Ich zestawienie wraz ze szczegółami (w tym linkami do stron z ofertą kształcenia) znajduje się tutaj. Informacji dot. oferty kształcenia poszczególnych instytucji partnerskich udzielają koordynatorki umów – prof. Nawojczyk maria@list.pl  i dr Parus mpj@agh.edu.pl. W przypadku wyjazdów na praktyki studenckie lub absolwenckie zachęcamy do indywidualnych poszukiwań miejsc na praktykę lub do skorzystania z baz: http://erasmusintern.org, http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/oferty-praktyk-zagranicznych, http://www.praxisnetwork.eu.

W przypadku zainteresowania wyjazdem na studia w roku akademickim 2016/17 w terminie 15 kwietnia godz. 10:00 należy w Dziekanacie WH złożyć:
1) wypełnioną i podpisaną ankietę rekrutacyjną; proszę zwrócić uwagę, że uczestnicy seminarium licencjackiego, magisterskiego i proseminarium zobowiązani są zadbać o podpis promotora;
2) podanie o zgodę na wyjazd skierowane do Prodziekan do Spraw Kształcenia i Studentów zawierające:
a. uzasadnienie,
b. miejsce i termin wyjazdu,
c. średnią ze studiów (potwierdzoną w Dziekanacie),
d. potwierdzenie wymaganej znajomości języka obcego (certyfikat lub potwierdzenie wystawione przez SJO).
3) Listę wybranych przedmiotów w miejscu wymiany.
a. Studenci zakwalifikowani na wyjazd, będą rozliczani z liczby punktów ECTS w skali roku akademickiego. Oznacza to, że w roku wyjazdu są zobowiązani do zdobycia 60 punktów ECTS w obu semestrach niezależnie od miejsca studiowania.
b. Studenci zobowiązani są do wskazania odpowiedników przedmiotów w programie studiów ośrodka przyjmującego;
lista modułów obowiązkowych dla studentów znajduje się tutaj. Jeżeli program studiów ośrodka przyjmującego nie jest zgodny (lub nie jest całkowicie zgodny) z programem studiów WH AGH w odpowiednim semestrze – studenci zobowiązani są do uzupełnienia tych przedmiotów po powrocie w trybie indywidualnym.
c. Uznanie odpowiedników modułów obowiązkowych, lub ewentualnych różnic programowych do uzupełnienia leży w gestii Prodziekana ds.Spraw Kształcenia i  Studentów a następuje po powrocie z wymiany.
d. uczestnicy seminarium licencjackiego, magisterskiego i proseminarium zobowiązani są do uzgodnienia tej listy z promotorami swoich prac, czego wyrazem ma być podpis promotora na liście wybranych przedmiotów .
4) Studenci ubiegający się o wyjazd w ramach umów innych wydziałów AGH powinni dołączyć dane dotyczące tych umów i prowadzących je koordynatorów, ze wstępną ich zgodą.

Polecamy złożenie dokumentów dot. dwóch instytucji wraz ze wskazaniem, która jest instytucją pierwszego wyboru.

W przypadku zainteresowania wyjazdem na praktyki w roku akademickim 2016/17 (dotyczy także studentów ostatniego roku studiów) w terminie 5 maja godz. 10:00 w Dziekanacie WH należy złożyć:
1) wypełnioną i podpisaną ankietę rekrutacyjną; proszę zwrócić uwagę, że uczestnicy seminarium licencjackiego, magisterskiego i proseminarium zobowiązani są zadbać o podpis promotora;
2) podanie o zgodę na wyjazd skierowane do Prodziekan do Spraw Kształcenia i Studentów zawierające:
a. uzasadnienie,
b. miejsce i termin wyjazdu (co najmniej 2 miesiące, wykluczone instytucje finansowane ze środków unijnych i z siedzibą w Polsce),
c. średnią ze studiów (potwierdzoną w Dziekanacie),
d. potwierdzenie wymaganej znajomości języka obcego (certyfikat lub potwierdzenie wystawione przez SJO).
4) list intencyjny potwierdzający gotowość instytucji do przyjęcia na praktyki i wymieniający zadania, które w ramach praktyk wykonywać będzie student; szkic porozumienie o programie praktyki będzie mile widziany.

Studenci ubiegający się o wyjazd na praktyki w ramach Erasmus Plus składają listę przedmiotów, których w czasie praktyki nie mogliby zaliczyć w normalnym trybie studiowania na WH z prośbą możliwość ich zaliczania w trybie indywidualnym.

Zatwierdzona lista osób, które uzyskały zgodę na wyjazd będzie dostępna w Dziekanacie pod koniec maja 2015.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd w następnym roku akademickim, zobowiązani są do sprawdzenia procedury rekrutacyjnej w jednostkach do których wyjeżdżają; dotyczy to szczególnie terminów składania dokumentów.

Od tego czasu wszelkie formalności związane z wyjazdem będą załatwiane przez Dział Współpracy z Zagranicą AGH.
Wraz z uruchomieniem nowego schematu wymiany Erasmus + od tego roku akademickiego zmianie uległy procedury kwalifikacyjne oraz towarzyszące im dokumenty. Komisja rekrutacyjna na WH przygotowała listę podstawową i listę rezerwową do akceptacji na poziomie uczelnianym. Ta akceptacja miała nastąpić pod koniec maja br. po otrzymaniu potwierdzenia finansowania określonej puli miejsc na AGH z centrali narodowej programu Erasmus+.

Pod koniec maja obie listy będą do wglądu u Pani Anny Kulpy w p. 9 i u Pani Katarzyny Piwowar w Dziekanacie. Pani Anna Kulpa już dba i będzie dbała o wysyłanie w terminie zgodnym z podpisana umową Państwa nominacji do ośrodków przyjmujących. Będzie też pomagać Panstwu wypełniać dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji w ośrodkach przyjmujących.

Jednym z takich dokumentów będzie Learning Agreement. Jego merytoryczną zawartość - a więc proponowane przez Państwa kursy do realizacji w ośrodkach przyjmujących - proszę uzgadniać z prof. Marią Nawojczyk (studenci socjologii) lub z dr Magdaleną Parus (studenci kulturoznawstwa). O kwestie poprawności formalnej (w tym niezbędne podpisy) będzie dbać Pani Anna Kulpa.

Niestety podjęcie tych wszystkich kroków formalnych na razie - do czasu decyzji na szczeblu uczelnianym - nie jest jeszcze jednoznaczne z przyznaniem Państwu grantu na wyjazd. Jednak aby ten wyjazd był w ogóle możliwy, musimy w odpowiednim czasie (zgodnym z umowami) kontaktować się z ośrodkami przyjmującymi licząc na to, że decyzje grantowe będą pozytywne.