Erasmus +

Współpraca międzynarodowa

O wyjazd w ramach wymiany Erasmus + mogą ubiegać się studenci Wydziału Humanistycznego studiów I i II stopnia studiów. Rekrutacja na wyjazd odbywa się raz w roku - wiosną (chociaż w różnych terminach dostosowanych do wiążących terminów strony przyjmującej) i dotyczy całego następnego roku akademickiego.

 

WH będzie dysponuje 16 miejscami na wymianę w każdym roku akademickim (1/4 tych miejsc może dotyczyć wymiany na cały rok akademicki, pozostałe na jeden semestr - prosimy o zaznaczanie preferencji w składanych dokumentach). Jeśli chętnych i kwalifikujących się na wymianę będzie więcej stworzymy listę rezerwową.

 

Przy opisach umów jakimi dysponuje WH AGH podane są: nazwy uczelni i jednostek na tych uczelniach, z którymi mamy zawarte umowy oraz linki do ich stron internetowych. Znajdują się też tam informacje dotyczące wymogów językowych strony przyjmującej. Określona jest wielkość wymiany w osobomiesiącach. Jak odczytywać te osobomiesiące. Jeden semestr trwa - w zależności od ośrodka - 4,5 lub 5 lub 6 miesięcy. Przez którąś z tych liczb liczba osobomiesięcy powinna dać się podzielić do wielkości całkowitej wskazując liczbę osób, którą możemy zaakceptować na wymianę. Ze względu na taki zapis na umowach mamy też możliwość przyjmowania podań na wymianę nie tylko na jeden semestr ale również na cały rok akademicki. Takie podania będą rozpatrywane wówczas, gdy na danej umowie zostaną nam 'jakieś wolne osobomiesiące'.

Informacji dotyczących poszczególnych instytucji partnerskich udzielają koordynatorki umów – prof. Nawojczyk maria@list.pl i dr Parus mpj@agh.edu.pl.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd, będą rozliczani z liczby punktów ECTS w skali roku akademickiego. Oznacza to, że w roku wyjazdu są zobowiązani do zdobycia 60 punktów ECTS w obu semestrach niezależnie od miejsca studiowania.

  Wydziałowa procedura kwalifikacyjna dotyczy wszystkich studentów WH ubiegających się o wyjazd w ramach programu Erasmus +:
 1. na wymianę naukową w ramach umów zawartych przez WH,
 2. na wymianę naukową w ramach umów zawartych przez inne wydziały AGH,
 3. na praktyki w ramach programu Erasmus + .

WH oferuje możliwość wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+ z następującymi uczelniami / wydziałami (szczegóły dotyczące wymiany w pliku do pobrania):

 1. Cypr

  University of Cyprus Department of Social and Political Sciences


 2. Czechy

  Charles University in Prague Faculty of Social Science


 3. Czechy

  Masaryk University Faculty of Social Studies, Department of Social Policy and Social Work


 4. Francja

  Université de Nantes Faculty of Sociology


 5. Grecja

  Panemistimio Kritis – University of Crete The School of Social Sciences


 6. Hiszpania

  Universidad Carlos III de Madrid Department of Political Science and Sociology


 7. Hiszpania

  University of Salamanca Facultad de Ciencias Sociales


 8. Islandia

  University of Iceland Faculty of Social and Human Sciences


 9. Macedonia

  International Balkan University


 10. Macedonia

  Ss. Cyril and Methodius University Skopje Faculty of Philosophy


 11. Niemcy

  Cologne Business School


 12. Niemcy

  European University Viadrina Wydział Kulturoznawstwa


 13. Niemcy

  Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Institut für Soziologie


 14. Niemcy

  Technische Hochschule Brandenburg


 15. Niemcy

  Universität Bielefeld Fakultät für Soziologie


 16. Niemcy

  Universität Siegen Faculty of Humanities and Social Sciences


 17. Portugalia

  Univesidade de Lisboa ISCSP – School of Social and Political Sciences


 18. Portugalia

  Univesidade de Lisboa Research Centre in Economic Sociology and the Sociology of Organization (SOCIUS)


 19. Rumunia

  Alexandru Ioan Cuza University of Iasi


 20. Słowacja

  Comenius University in Bratislava Faculty of Social and Economic Sciences


 21. Słowacja

  Constantine the Philosopher University in Nitra


 22. Szwajcaria

  Universität Luzern Faculty of Humanities and Social Sciences (bez grantu Erasmus+)


 23. Turcja

  T.C. Yeditepe University Istanbul Department of Advertising Design and Communication


 24. Turcja

  T.C. Yeditepe University Istanbul Department of Anthropology


 25. Turcja

  T.C. Yeditepe University Istanbul Department of Public Relations and Publicity


 26. Turcja

  T.C. Yeditepe University Istanbul Department of Sociology


 27. Włochy

  Universita degli Studi di Roma „La Sapienza” Faculty of Political Science


 28. Włochy

  Universita di Siena Department of Political and International Sciences 1. O wyjazd na praktyki mogą się ubiegać wszyscy studenci i absolwenci (studenci lat dyplomowych, którzy wyjazd zrealizują po zakończeniu studiów) Wydziału Humanistycznego.

 2. W przypadku praktyk nie ma formalnych umów pomiędzy AGH lub Wydziałem a potencjalnym pracodawcą. Takie umowy są zawierane pomiędzy studentem a pracodawcą. Dlatego zachęcamy do indywidualnych poszukiwań miejsc na praktykę lub do skorzystania z bazy http://erasmusintern.org, http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/oferty-praktyk-zagranicznych lub http://www.praxisnetwork.eu.

 3. Praktyka w ramach programu Erasmus + musi trwać co najmniej 2 miesiące.

 4. Ubiegających się o wyjazd na praktykę dotyczy ta sama wydziałowa procedura rekrutacyjna co ubiegających się o wyjazd na wymianę naukową (termin składania dokumentów 10 kwiecień 2017).

 5. Do składanych dokumentów studenci zobowiązani są dołączyć list intencyjny o przyjęciu na praktykę i wstępny opis Training Agreement (oba dokumenty w języku angielskim).

 6. Liczba stypendiów na jakie mogą liczyć studenci naszego Wydziału jest ograniczona i zależna od liczby zgłoszeń i długości wnioskowanego pobytu.

Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach programu Erasmus + uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/.

W przypadku zainteresowania wyjazdem na studia w roku akademickim 2017/18 w terminie do 28 kwietnia godz. 09:00 należy w Dziekanacie WH złożyć:
(Uwaga! W związku z wewnętrznymi terminami wybranych Uczelni wyjazd do Islandii i Szwajcarii nie podlega przedłużonej rekrutacji - do tych krajów zapraszamy za rok.)

 1. wypełnioną i podpisaną ankietę rekrutacyjną; proszę zwrócić uwagę, że uczestnicy seminarium licencjackiego, magisterskiego i proseminarium zobowiązani są zadbać o podpis promotora jako opiekuna naukowego;

 2. podanie o zgodę na wyjazd skierowane do Prodziekan do Spraw Kształcenia


zawierające:


 1. uzasadnienie,

 2. miejsce i termin wyjazdu,

 3. średnią ze studiów (potwierdzoną w Dziekanacie),

 4. potwierdzenie wymaganej znajomości języka obcego (certyfikat lub potwierdzenie wystawione przez SJO).
 1. Listę wybranych przedmiotów w miejscu wymiany.
 1. Studenci zobowiązani są do wskazania odpowiedników przedmiotów w programie studiów ośrodka przyjmującego. Listę modułów można pobrać tutaj. Jeżeli nie znajda takich odpowiedników zobowiązani są do uzupełnienia tych przedmiotów w trybie indywidualnym.

 2. Uznanie odpowiedników modułów obowiązkowych, lub ewentualnych różnic programowych do uzupełnienia leży w gestii Prodziekana ds. Spraw Kształcenia a następuje po powrocie z wymiany.

 3. uczestnicy seminarium licencjackiego, magisterskiego i proseminarium zobowiązani są do uzgodnienia tej listy z promotorami swoich prac, czego wyrazem ma być podpis promotora na liście wybranych przedmiotów.
 1. Studenci ubiegający się o wyjazd w ramach umów innych wydziałów AGH powinni dołączyć dane dotyczące tych umów i prowadzących je koordynatorów, ze wstępną ich zgodą.


Polecamy złożenie dokumentów dot. dwóch instytucji wraz ze wskazaniem, która jest instytucją pierwszego wyboru.

W przypadku zainteresowania wyjazdem na praktyki w roku akademickim 2017/18 (dotyczy także studentów ostatniego roku studiów) w terminie 28 kwietnia godz. 10:00 w Dziekanacie WH należy złożyć:

 1. wypełnioną i podpisaną ankietę rekrutacyjną; proszę zwrócić uwagę, że uczestnicy seminarium licencjackiego, magisterskiego i proseminarium zobowiązani są zadbać o podpis promotora;

 2. podanie o zgodę na wyjazd skierowane do Prodziekan do Spraw Współpracy i Studentów zawierające:
 1. uzasadnienie,

 2. miejsce i termin wyjazdu (co najmniej 2 miesiące, wykluczone instytucje finansowane ze środków unijnych i z siedzibą w Polsce),

 3. średnią ze studiów (potwierdzoną w Dziekanacie),

 4. potwierdzenie wymaganej znajomości języka obcego (certyfikat lub potwierdzenie wystawione przez SJO).
 1. list intencyjny potwierdzający gotowość instytucji do przyjęcia na praktyki i wymieniający zadania, które w ramach praktyk wykonywać będzie praktykant/ka.


Studenci ubiegający się o wyjazd na praktyki w ramach Erasmus + składają listę przedmiotów, których w czasie praktyki nie mogliby zaliczyć w normalnym trybie studiowania na WH z prośbą możliwość ich zaliczania w trybie indywidualnym.

Zatwierdzona lista osób, które uzyskały zgodę na wyjazd będzie dostępna w Dziekanacie pod koniec maja 2017.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd w następnym roku akademickim, zobowiązani są do sprawdzenia procedury rekrutacyjnej w jednostkach do których wyjeżdżają; dotyczy to szczególnie terminów składania dokumentów.

Od tego czasu wszelkie formalności związane z wyjazdem będą załatwiane przez Dział Współpracy z Zagranicą AGH.

Pod koniec maja 2017 DWZ dokona ostatecznego zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych na wyjazd na wymianę naukową i na praktyki w przyszłym roku akademickim. Listy te będą do wglądu u Pani Katarzyny Piwowar w Dziekanacie.

Pani Katarzyna Piwowar będzie wysyłać w terminie zgodnym z podpisana umową Państwa nominacje do ośrodków przyjmujących. Będzie też pomagać Państwu wypełniać dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji w ośrodkach przyjmujących.

Jednym z takich dokumentów będzie Learning Agreement. Jego merytoryczną zawartość - a więc proponowane przez Państwa kursy do realizacji w ośrodkach przyjmujących - proszę uzgadniać z prof. Marią Nawojczyk (studenci socjologii) lub z dr Magdaleną Parus (studenci kulturoznawstwa).

Formalnościami studentów WH w DWZ zajmuje się Pani Monika Stępniowska