Trendwatching & Future Studies

Studia podyplomoweNazwa polskojęzyczna studiów: Analiza i prognozowanie trendów

Czas trwania studiów (edycja I 2019/2020): 184h, 2 semestry, 11 zjazdów

Liczba uczestników: 30 osób na edycję

 

Kierownik i pomysłodawca studiów: dr Radosław Tyrała, e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Opiekun merytoryczny studiów: mgr Zyta Machnicka, e-mail: zyta.machnicka@gmail.com

Administracja studiów: mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec, e-mail: chromik@agh.edu.pl

Strona www studiów

 

Cel i charakterystyka studiów

Żyjemy obecnie w niepewnych czasach. Świat jest złożony i nieprzejrzysty, zaś zmiany społeczne, kulturowe, technologiczne, klimatyczne i gospodarcze nabierają coraz większego tempa. Sytuacja taka sprzyja zapotrzebowaniu na prognozowanie stanów przyszłych, bowiem istnieje potrzeba redukcji tej złożoności, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym.

Różne są motywacje leżące za dokonywaniem takich prognoz. Z jednej strony mogą to być motywacje bezinteresowne, kiedy wiedza ta służyć ma zapobieganiu negatywnym skutkom ubocznym wdrażanych zmian i minimalizowaniu związanego z nimi ryzyka. Z drugiej strony mogą to być motywacje o charakterze komercyjnym, kiedy wiedza na temat przyszłości postrzegana jest w kategoriach kapitału generującego wymierny zysk, jak to ma miejsce w marketingu. Studia podyplomowe “Trendwatching & Future Studies” kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych prognozowaniem stanów przyszłych, niezależnie od ich motywacji.

Celem tych studiów jest wyposażenie przedstawicieli różnych branż i zawodów w umiejętność analizowania, prognozowania i kreowania mega- i mikro-trendów w różnych subświatach życia społecznego. Cel ten osiągnięty zostanie przez dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy na temat metod analizy trendów oraz wiedzy na temat kluczowych trendów współczesnych. Wiedzy tej dostarczą, w formie praktycznych warsztatów, czołowi – rozpoznawani w kraju i za granicą – specjaliści w danym zakresie.

Gwarantujemy, że zdobyta wiedza i umiejętności staną się nie tylko źródłem osobistej satysfakcji, ale i faktycznej przewagi konkurencyjnej na rynku zawodowym.

 

Studia kierowane do

 • pracowników firm i korporacji odpowiedzialnych za prace badawczo-rozwojowe;

 • pracowników think tanków i organizacji trzeciego sektora odpowiedzialnych za planowanie strategiczne;

 • pracowników parków technologicznych i inkubatorów innowacji wdrażających nowe technologie;

 • pracowników administracji publicznej różnych szczebli odpowiadających za tworzenie strategii rozwoju jednostek terytorialnych;

 • pracowników działów marketingu odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług;

 • polityków szczebla krajowego i samorządowego zainteresowanych rządzeniem w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju;

 • trendsetterów i influencerów pragnących poszerzyć zakres używanych narzędzi.


 

Cele kształcenia

Absolwenci studiów zdobędą kompleksową, praktyczną i interdyscyplinarną wiedzę w następujących zakresach:

 • jak badać, analizować i antycypować trendy przy pomocy zróżnicowanych metodologii badawczych;

 • jak przeprowadzać i zarządzać badaniami foresight aplikowanymi do różnych aspektów rzeczywistości;

 • jak efektywnie wdrażać aktualne trendy we własnych instytucjach, firmach i organizacjach;

 • jak rozwijać się w sposób innowacyjny w niepewnym i złożonym otoczeniu dzięki przewagom, jakie zapewniają analiza strategiczna oraz techniki zarządzania zmianą i ryzykiem;

 • jak kreować nowe trendy na podstawie dostarczonej na studiach szerokiej wiedzy na temat aktualnie topowych trendów.


 

Program studiów

I. Moduł badawczo-metodologiczny

 1. Warsztat wyobraźni futurystycznej (Jacek Dukaj)

 2. Wprowadzenie do analizy trendów (Monika Jaskulska i Aleksandra Trapp)

 3. Badania foresight (Kacper Nosarzewski i Norbert Kołos)

 4. Service Design (Katarzyna Młynarczyk)

 5. Social Listening (Anna Miotk)

 6. Big Data (Krzysztof Rykaczewski)

 7. Partycypacyjna ocena technologii (Agata Stasik)


II. Moduł strategiczno-wdrożeniowy

 1. Ryzyko w dobie antropocenu (Radosław Tyrała)

 2. Ochrona własności intelektualnej w praktyce (Michał Kluska)

 3. Analiza strategiczna (Piotr Stankiewicz i Radosław Sojak)

 4. Inkubator innowacyjności (Wojciech Przybylski)

 5. Personal Branding  (Piotr Grządziel)

 6. Future Content (Barbara Stawarz-Garcia)

 7. Change Management (Katarzyna Sowińska)

 8. Visual Thinking (Klaudia Tolman)


III. Moduł Top Trends

 1. Consumer Trends (Jacek Kotarbiński)

 2. Sztuczna inteligencja a społeczeństwo przyszłości (Aleksandra Przegalińska-Skierkowska)

 3. Video Marketing (Magdalena Daniłoś)

 4. HRtech, Culture & Employer Branding (Zyta Machnicka)

 5. Future Gaming (Grzegorz Bobrek)

 6. Future Mobile (Konrad Olejarczyk)

 7. Virtual Reality (Magdalena Igras-Cybulska i Artur Cybulski)

 8. Smart City (Jacek Gądecki)

 9. Megatrendy środowiskowo-gospodarcze (Marcin Popkiewicz)


 

Rekrutacja na I edycję

I edycja rozpocznie się w październiku 2019. Informacja na temat rekrutacja pojawi się najpóźniej w czerwcu 2019.

Wymagane dokumenty:

 • podanie

 • kwestionariusz

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - co najmniej inżynierskich lub licencjackich) lub kopia potwierdzona notarialnie lub przez uczelnię

 • kserokopia dowodu tożsamości

 • dowód uiszczenia opłaty za I semestr lub za całość studiów


Tryb zgłoszeń: kolejność zgłoszeń i wpłat na konto.

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy: rtyrala@agh.edu.pl i chromik@agh.edu.pl (z dopiskiem "Trendwatching & Future Studies - rekrutacja na edycję I").

Opłaty

5200 zł (płatność możliwa w dwóch równych ratach po 2600 zł).

Numer konta bankowego: Pekao S.A. O/Kraków 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Tytuł wpłaty: 430.6370 Trendwatching edycja I, imię i nazwisko słuchacza