Przedmioty obieralne dla studentów innych wydziałów AGH

Studia

Uprzejmie informujemy, że zapisy będą odbywać się poprzez państwa indywidualne konta na Wirtualnej Uczelni. Link do strony logowania https://dziekanat.agh.edu.pl/

Do zalogowania potrzebny będzie nr albumu
Hasło do pierwszego logowania – nr pesel


I tura zapisów - 21.02. (od godz. 8.00) - 24.02.2018 (od godz. 23:59) udostępniamy ok. 60% miejsc z całej puli, reszta w drugiej turze)
II tura zapisów – 27.02. (od godz.8.00)  – 01.03.2018 (do godz. 23.59)


Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w tygodniu od 05.03.2018r.

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/18 oferowane są wykłady:
Antropologia codzienności: rytuały narodzin i śmierci we współczesnej kulturze Polski
„Białe plamy” w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
Doradztwo filozoficzne i coaching
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
Główne zagadnienia i kierunki filozofii
Kim jest człowiek? Kontrowersje współczesne
Konflikty współczesnego świata
Od Tolkiena do Browna - literatura popularna w XX i XXI wieku
Podstawy prawa
Religie świata: człowiek a sacrum
Socjologia. Wybrane zagadnienia
Społeczeństwo 2.0. Człowiek w świecie nowych technologii


Uwaga!!! Wybrane przedmioty pojawią się u Państwa na kontach, nie ma możliwości późniejszych zmian, jeśli wybiorą Państwo więcej niż jeden lub dwa będą Państwo musieli je zaliczyć w ramach dodatkowego przedmiotu. Prosimy o przemyślany wybór.
Poniżej znajduje się lista przedmiotów humanistycznych / społecznych do wyboru wraz z terminami, godzinami i salami.
Wszystkie poniższe przedmioty są prowadzone w wymiarze 30 godzin wykładów i mają przypisane 2 ECTS-y.
Przejdź do graficznej prezentacji harmonogramu.

Lp.WykładowcaTytułMiejsceTermin
1dr Magdalena MachowskaAntropologia codzienności: rytuały  narodzin i śmierci we współczesnej kulturze PolskiB-3 217cz. 17:00-18:30
2dr hab. Julian Kwiek, prof. AGHBiałe plamy w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersjeD-13 424wt. 18:50 -20:20
3dr hab. Wacław BranickiDoradztwo filozoficzne i coachingB-3 217śr. 18:30-20:00
4dr Lucyna KulińskaGlobalizacja. Nowe wyzwanie współczesnego świataD-13 424pon. 17:10-18:40
5dr Lucyna KulińskaGlobalizacja. Nowe wyzwanie współczesnego świataD-13 424pon. 18:40-20:20
6dr Katarzyna StarkGłówne zagadnienia i kierunki filozofiiD-13 424czw. 18:50-20:20
7prof. dr hab. Ignacy FiutGłówne zagadnienia i kierunki filozofiiD-13 122czw. 18:50-20:20
8prof. dr hab. Tadeusz GadaczKim jest człowiek? Kontrowersje współczesneH-B1B2 140wt. 18:30-20:00
9dr hab. Julian Kwiek, prof. AGHKonflikty współczesnego świataD-13 424wt. 17:10-18:40
10dr Jowita GujaOd Tolkiena do Browna - literatura popularna w XX i XXI wiekuC-2 29pon. 17:10-18:40
11dr Jerzy PałoszPodstawy prawaD-13 432wt. 17:10-18:40
12dr Bogusław ZmudzińskiPolski film dokumentalny - mistrzowie i uczniowieB-2 100czw. 17:00-18:30
13dr Katarzyna StarkReligie świata: człowiek a sacrumD-13 424śr. 17:10-18:40
14dr Katarzyna StarkReligie świata: człowiek a sacrumD-13 424śr. 18:50-20:20
15dr Katarzyna StarkReligie świata: człowiek a sacrumD-13 424czw. 17:10-18:40
16dr Krzysztof MatuszekSocjologia. Wybrane zagadnieniaC-2 29wt. 18:50-20:20
17dr hab. Leszek PorębskiSpołeczeństwo 2.0. Człowiek w świecie nowych technologiiD-14 Aulapon. 17:15-18:45Za zapisy od strony Wydziału Humanistycznego odpowiada Jolanta Gapys – kontakt jgapys@agh.edu.pl, wsparcie informatyczne Pani Ela Listwan UCI.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt na wyżej podany adres mailowy.


Wybór przedmiotów oferowanych w ostatnich latach:
* sale mogą jeszcze ulec zmianie proszę o sprawdzenie przed rozpoczęciem się zajęć

 1. Konflikty współczesnego świata. Terroryzm

 2. Globalizacja - nowe wyzwania nowego świata.

 3. Główne zagadnienia i kierunki filozofii

 4. Filozofia i psychologia miłości

 5. Etyka - konflikty moralne współczesnego świata

 6. Wiedza o nauce

 7. Religie świata

 8. Podstawy negocjacji

 9. Podstawy psychologii i socjologii zarządzania

 10. Podstawy psychologii i socjologii

 11. Socjologia i psychologia pracy

 12. Dziedzictwo kulturowe Europy

 13. Mniejszości narodowe w Polsce

 14. Między przeszłością a przeszłością.

 15. Społeczeństwo globalne przełomu tysiącleci.

 16. Podstawy socjologii


KONFLIKTY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA. TERRORYZM

Tematyka zajęć obejmuje:

 • kwantum wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem źródeł, charakteru i konsekwencji konfliktów zbrojnych. Ze względu na ekstremalny charakter oraz aktualność problemu wiele uwagi na zajęciach poświęcone będzie zagadnieniom terroryzmu (genezie, głównym nurtom, kontekstowi politycznemu, społecznemu i ekonomicznemu, religijnemu i narodowościowemu, ale także strategii, taktyce i metodom terrorystycznych ugrupowań);

 • źródła, rodzaje i przejawy współczesnego nacjonalizmu oraz konflikty (wojny) na tle narodowościowym. W zależności od zainteresowania studentów zajęcia obejmą również kwestie związane z głównymi zagrożeniami współczesnego świata (dysproporcje gospodarcze, ekologia, broń masowej zagłady, międzynarodowa przestępczość zorganizowana), działaniami podejmowanymi dla ich zapobieżenia, a także wpływu nauki i techniki (szczególnie militarnej) na obecny i przyszły charakter stosunków międzynarodowych.


GLOBALIZACJA - NOWE WYZWANIA NOWEGO ŚWIATA.

Zajęcia z przedmiotu:

 • umożliwią zrozumienia głównych tendencji rozwojowych współczesnego świata, wyjaśnią determinanty procesów globalizacyjnych oraz wpływ postępu technicznego na globalizacje procesów gospodarczych, światowy i regionalny system równowagi politycznej;

 • objaśnią zmiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach wywołane rozwojem i upowszechnieniem informatyki, technologii cyfrowych i multimedialnego komunikowania się z uwzględnieniem kultury masowej;

 • program zajęć obejmuje także zagadnienia funkcjonowania państwa i społeczeństwa w dobie rewolucji informacyjnej


 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA i KIERUNKI FILOZOFII

Celem przedmiotu jest:

 • zapoznanie słuchaczy z dorobkiem filozofii od starożytności do czasów najnowszych;

 • przedstawienie najbardziej znaczących odpowiedzi na pytania nurtujące ludzi od zarania dziejów: o naturę świata i człowieka, o istotę prawdy, szczęścia, piękna itp.;

 • ukazanie stanowiska najwybitniejszych filozofów starożytności, m.in. Sokratesa, Platona, Arystotelesa, twórców stoicyzmu, epikureizmu, sceptycyzmu i neoplatonizmu, następnie początki i rozwój filozofii chrześcijańskiej, głównie poglądy św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu;

 • w ramach filozofii nowożytnej zaprezentowana zostanie myśl Kartezjusza, Pascala, Spinozy, Leibniza, Locke\"a, Berkeley\"a, Kanta i Hegl;

 • w obrębie filozofii współczesnej zaprezentowane zostaną najbardziej reprezentatywne jej kierunki i przedstawiciele.


Znajomość systemów najwybitniejszych filozofów pozwoli na lepsze zrozumienie i uczestnictwo w problemach kultury europejskiej.

FILOZOFIA I PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI

Wykład jest oparty na przekonaniu, że życie udane i szczęśliwe zależy w dużym stopniu od mądrego przeżywania oraz urzeczywistniania miłości. Celem kursu jest:

 • przedstawienie najważniejszych i najciekawszych psychologicznych i filozoficznych teorii miłości (m.in. Platona i Arystotelesa, św. Augustyna i mistyków chrześcijańskich, Z. Freuda, C. G. Junga i E. Fromma, M. Schelera, K. Jaspersa i K. Wojtyły);

 • analiza różnych aspektów miłości, m.in.: Czy miłość jest lekarstwem na samotność? Czy miłowanie siebie i egoizm to to samo? Czy należy kochać drugiego bardziej niż siebie samego? Jaki związek zachodzi między miłością a szczęściem? Czy jest możliwa miłość doskonała? ;

 • udzielenie odpowiedzi na jedną z podstawowych potrzeb osób wchodzących w dorosłe życie - pragnienie zrozumienia miłości między kobietą a mężczyzną i erotyki;


ETYKA - KONFLIKTY MORALNE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

 • Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami moralności oraz etyki z systemami wartości (dobra i zła) i różnymi stanowiskami w tej kwestii. Czym jest dobre i wartościowe życie? Jakie warunki trzeba spełnić, aby osiągnąć szczęście? W jakim sensie dobro człowieka zależy od dobra innych ludzi? Jaka jest wartość życia, pracy i rozrywki? Jakie obowiązki moralne ma człowiek? To tylko nieliczne pytania, które stawia sobie człowiek, a etyka daje różne odpowiedzi i uzasadnia je.

 • W ramach zajęć zostaną rozważone stanowiska intelektualizmu etycznego (Sokrates), hedonizmu, epikureizmu, stoicyzmu, rygoryzmu moralnego, utylitaryzmu, etyki chrześcijańskiej i inne. Przedyskutowane zostaną kontrowersje między relatywizmem a absolutyzmem, egoizmem i altruizmem, zagadnienia winy i kary, przeznaczenia i wolności człowieka, sumienia, miłości itp., jak również trudne i sporne kwestie moralne (np. aborcja, kara śmierci, eutanazja) oraz zjawiska patologiczne (np. narkomania). Podjęte zostaną problemy każdego człowieka i pozwala na refleksje nad sobą i swoim otoczeniem z punktu widzenia wartości życia.


WIEDZA O NAUCE

Program zajęć:

 • wprowadza w podstawy metodologii nauk przyrodniczych i w specyfikę metodologiczną różnych dyscyplin naukowych. Wyjaśni pojęcia: teorii naukowej, eksperymentu, danych empirycznych, prawa nauki, modelu teoretycznego i innych;

 • obejmuje także zagadnienia etyki nauki, związków rozwoju nauki z procesami globalizacji, kształtowania się tzw. społeczeństwa informacyjnego;

 • skieruje uwagę studentów na rozwój nauki jako procesu historycznego, pomagając wyjść poza wąską perspektywę specjalistycznego wykształcenia inżyniera. Zostaną także podjęte problemy związane z filozofią ochrony środowiska i futurologicznymi wizjami miejsca człowieka w kosmosie.


RELIGIE ŚWIATA

Celem zajęć z przedmiotu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy o najważniejszych religiach świata i jego modelach kulturowych.
Program zajęć obejmuje:

 • podstawowe pojęcia (sacrum, profanum, homo religiosus, mit, rytuał, itd.);

 • kierunki i stanowiska w religioznawstwie;

 • główne konfesje: judaizm, chrześcijaństwo (katolicyzm, protestantyzm, prawosławie), islam, hinduizm, buddyzm i inne;

 • zajęcia obejmą zarówno materiał opisowo-historyczny, jak i - zawsze ważne i aktualne - religijne problemy człowieka;

 • udział w zajęciach umożliwi słuchaczom zetknięcie się z najważniejszymi doświadczeniami, wartościami i wyzwaniami duchowymi, a także ich głębsze zrozumienie. Pozwoli zrozumieć specyfikę i wartości podstawowych kręgów kultury duchowej człowieka.


PODSTAWY NEGOCJACJI

Zajęcia obejmują zagadnienia komunikowania się stron w celu osiągnięcia wspólnego celu (kompromisu).
Głównie zagadnienia:

 • przygotowanie procesu negocjacji;

 • zasady efektywnych negocjacji;

 • budowania kontaktu i porozumienia;

 • stosowanie presji i manipulacji;

 • podstawowe techniki negocjacyjne, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, stylów prowadzenia negocjacji i zawarcia kontraktu końcowego.


PODSTAWY PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII ZARZĄDZANIA

Przedmiot obejmuje zagadnienia:

 • psychologiczne i socjologiczne koncepcje w zarządzaniu;

 • charakterystykę osobowości menadżerów;

 • współczesne koncepcje motywacji;

 • przywództwo i efektywność zarządzania;

 • klasyczne i współczesne podejście do kierowania;

 • porównanie polskiego, amerykańskiego i japońskiego stylu kierowania;

 • metody doskonalenia menadżerów i psychologiczne testy selekcyjnego doboru kadr kierowniczych;

 • rola informacji w podejmowaniu decyzji;

 • konflikty a zamiany w organizacji i zarządzaniu.


PODSTAWY PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII

Przedmiot obejmuje zagadnienia:

 • osobowości, postaw ludzkich i ich kształtowania;

 • potrzeb i motywacji, roli emocji w działaniu człowieka, inteligencji i zdolności;

 • oddziaływania ludzi na siebie;

 • grup formalnych i nieformalnych, przywództwa nieformalnego, sprzeczności i konfliktów społecznych.


SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA PRACY

Przedmiot ma na celu objaśnienie relacji człowiek - praca.
Przedstawia problemy:

 • hierarchii potrzeb pracownika i ich wpływ na jego motywacje;

 • współczesnych koncepcji motywacji;

 • struktury i funkcji grupy, skutecznego oddziaływania na grupę;

 • przywództwa i stylów kierowania;

 • adaptacji do zawodu i środowiska pracy;

 • rozwiązywania konfliktów w grupie i w organizacji;.

 • naturalizowania oporu wobec zmian.


DZIEDZICTWO KULTUROWE EUROPY

Przedmiot prezentuje:

 • szeroko pojętą problematykę tożsamości europejskiej w ujęciu historycznym i ogólnohumanistycznym, nakierowanym szczególnie na jej materialne wyrazy: zabytki architektury, urbanistyki, sztuk plastycznych , ich znaczenia dla form życia i myślenia typowych dla tradycji europejskiej;

 • pomaga w zrozumieniu dynamiki cywilizacji oraz płynach z niej potrzeb duchowych;

 • ma znaczenie praktyczne dla specjalistów od najszerzej pojmowanej ekologii oraz pomaga w zrozumieniu aktualnych procesów i problemów integracji. europejskiej.


MNIEJSZOŚCI NARODOWE W POLSCE
(polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych w XX w.)

Polska aż do 1939 roku była państwem wielonarodowym, gdzie obok siebie mieszkali Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Słowacy i inni. Łącznie mniejszości stanowiły ok. 30% obywateli państwa polskiego. Tematyka wykładu obejmuje podstawowe informacje i mniejszościach narodowych w Polsce. Problematyka wykładu koncentruje się głównie na wieku XX. Każda z tych mniejszości – choć w różnym zakresie – wniosła wkład w historie i kulturę Polski. Wykład obejmować będzie nie tylko dzieje poszczególnych narodowości, ale także ma na celu ukazanie wzajemnych relacji: Polacy wobec mniejszości i mniejszości wobec Polski i Polaków z uwzględnieniem wzajemnych zależności i często skomplikowanych stosunków, wzajemnych uprzedzeń, stereotypów i mitów, nierzadko funkcjonujących do dnia dzisiejszego.
Inne zagadnienia to:

 • Polityka państwa polskiego wobec mniejszości w okresie międzywojennym

 • Mniejszości narodowe wobec państwa polskiego,

 • stosunki narodowościowe: Polacy – Żydzi, Ukraińcy – Polacy.

 • antysemityzm,

 • Holocaust,

 • mniejszości narodowe w PRL (historia i polityka państwa wobec mniejszości)

 • stereotypy funkcjonujące w relacjach Polacy a mniejszości narodowe (np. żydokomuna)

 • mniejszości narodowe dzisiaj


MNIEJSZOŚCI NARODOWE W POLSCE 

Przedmiot prezentuje m.in. następujące zagadnienia:

 • osobowość jednostki

 • uwarunkowania procesu skutecznego komunikowania i autokreacji

 • jednostka jako członek grupy społecznej

 • atrakcyjność interpersonalna

 • konformizm , kontrola społeczna i dewiacje

 • dylematy i pułapki społeczne

 • wybrane procesy we współczesnym społeczeństwie (zmediatyzowanym  i konsumpcyjnym)