//Zapytanie i nazwę jeśli jest różna wyświetl

Rodzina w świecie “nowej gospodarki”

16 listopada 2017 r.

//Koniec zapytania

Miejsce: AGH, Kraków
Wydział Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a

Organizatorzy

 • Wydział Humanistyczny AGH
 • Sekcja Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Komitet naukowy

 • dr hab. Iwona Taranowicz, UWR
 • dr hab. Mariola Bieńko, UW
 • dr hab. Aldona Żurek, prof. UAM
 • dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH
 • dr hab. Anna Michalska, prof. UAM
 • dr hab. Stella Grotowska, AGH
 • dr Marzena Mamak-Zdanecka, AGH

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Stella Grotowska, AGH
 • dr Marzena Mamak-Zdanecka, AGH
 • dr Maria Stojkow, AGH
 • mgr Damian Gałuszka
 • lic. Mateusz Suchan
 • lic. Marta Nowak
Wprowadzenie do dyskusji
Rodzina jest najważniejszą instytucją we wszystkich społeczeństwach i nieustająco popularnym tematem opracowań naukowych. Formy życia rodzinnego, choć powszechne, są również kulturowo zróżnicowane, a socjalizacja, relacje intymne, współpraca ekonomiczna i długotrwałe, relatywnie stabilne relacje są odmiennie konstruowane i doświadczane w zależności od warunków zewnętrznych.
Podczas naszej konferencji chcielibyśmy poddać refleksji współczesną rodzinę, która funkcjonuje w świcie podporządkowanym regułom “nowej gospodarki”. Termin ten odnosi się do tych segmentów gospodarki, w których produkcja, sprzedaż i dystrybucja są coraz bardziej uzależnione od komputerów, telekomunikacji oraz internetu. W szczególności stosuje się on do tych wszystkich gałęzi przemysłu, które wytwarzają bądź użytkują innowacyjne, nowatorskie technologie.

 

Jednak “e-gospodarka” ma także negatywne konsekwencje – wzrastające nierówności dochodów, powszechność nowych, nietypowych form zatrudnienia (atypical employment) określanych jako “elastyczne formy zatrudnienia”, innowacje technologiczne, które zacierają granice między pracą a domem, a także stwarzają presję na wydłużenie czasu pracy etc. Sytuacja poszczególnych kategorii pracowników jest zróżnicowana, ale “nowa gospodarka” oznacza wzrost niepewności i ryzyka dla wszystkich. Wobec tych zjawisk ludzie mogą być zmuszeni do polegania na wsparciu ze strony trwałych sieci społecznych, co wzmacnia więzi rodzinne i zwiększa znaczenie ekonomicznej funkcji rodziny.

 

Chcielibyśmy przedyskutować, kwestię wpływu technologii na rodzinę i vice versa. Jesteśmy bowiem przekonani, że mimo ogromnego zainteresowania socjologów rodziną nasza wiedza na ten temat jest niewielka.

 

W tym obszarze mieści się kilka – interesujących naszym zdaniem – pytań:
 • W jaki sposób rodziny wykorzystują technologie (informatyczne, medyczne i inne)? Czy rozmaite wymiary funkcjonowania rodziny stanowią impuls do rozwoju nowych technologii?
 • W jaki sposób przemiany komunikacji – upowszechnienie maili, telefonów komórkowych, mediów społecznościowych etc. w sferze zawodowej i prywatnej oddziałują na instytucję rodziny?
 • Czy/w jaki sposób technologia zmienia samą instytucję rodziny, sposoby jej tworzenia, strukturę, więzi w rodzinie, systemy aksjonormatywne, relacje między tym, co prywatne a tym, co publiczne?
 • Jak wykorzystanie technologii przyczynia się do poprawy jakości życia lub jej pogorszenia w związku ze zmianami, jakie powoduje w organizacji życia rodzinnego?
Drugą grupą interesujących nas problemów są te związane z ekonomiczną funkcją rodziny, która ma podstawowe znaczenie w czasach “e-gospodarki” z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze w sytuacji rosnącego ryzyka, wzrasta rola instytucji społecznych zapewniających wsparcie, do których należy rodzina. Po drugie przedsiębiorczość rodzinna, zdominowana przez mikro-przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż dziesięciu pracowników, stanowi znaczną część wszystkich przedsięwzięć ekonomicznych. Z tych względów zapraszamy do refleksji nad następującymi problemami:
 • relacje rodzinne i rodzicielstwo w świecie prakarnej pracy
 • nietypowe formy zatrudnienia a rodzinne sieci wsparcia, więzi krewniacze w społeczeństwie ryzyka,
 • doświadczenie granicy między pracą a życiem rodzinnym,
 • konflikty między rodziną a pracą i sposoby osiągania równowagi między nimi,
 • stare i nowe problemy z podziałem władzy i obowiązków w rodzinie,
 • firmy rodzinne w “nowej gospodarce”.

16 listopada 2017 r.

9.15 Otwarcie
9.30-11.30 Sesja 1
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.30 Sesje dzielone 2 i 3
13.30-15.00 Obiad
15.00-16.30 Sesje dzielone 4, 5, 6
16.30-17.00 Przerwa kawowa
17.00-18.30 Sesje dzielone  7 i 8
19.30 Kolacja

Sesja 1


godz. 9.30-11.30, s. 21
prowadzenie – dr hab. Stella Grotowska, AGH

prof. UWr. dr hab. Iwona Taranowicz, Nowe technologie a instytucjonalizacja współczesnych form życia rodzinnego

prof. UAM dr hab. Anna Michalska, Przyjazna rodzina w dobie nieprzyjaznej gospodarki

dr hab. Mariola Bieńko, UW, „Gniazdownicy” i ich rodzice w perspektywie badawczej

prof. UAM dr hab. Aldona Żurek, Przestrzeń życia rodzinnego a technologie komunikacyjne


Przerwa kawowa, godz. 11.30-12.00


Sesje dzielone 2 i 3, godz. 12.00-13.30

Sesja 2


Technologie komunikacyjne w rodzinie (1), s. 21
prowadzenie – prof. AGH dr hab. Barbara Gąciarz,

dr Małgorzata Sikorska, UW, Uzależniacze, zagrożenie, nagrody, mali pomocnicy – o ambiwalentnym postrzeganiu przez rodziców urządzeń  elektronicznych wykorzystywanych przez dzieci

dr Agnieszka Pawlak, UM w Łodzi, Rodzicielstwo w wirtualnym świecie. Nowoczesne technologie komunikacyjne jako przestrzeń realizacji  transnarodowego rodzicielstwa

mgr Justyna Wandasiewicz, UŚ, mgr Aleksandra Wróbel-Murshid, UŚ,  Satysfakcja zawodowa i rodzinna a wykorzystywanie aplikacji mobilnych

dr Julita Czernecka, UŁ, Portal randkowy jako narzędzie realizacji marzenia  o stałym związku – portret polskiego singla internauty


Sesja 3


Work-life balance, s. 120
prowadzenie – prof. UAM dr hab. Anna Michalska

dr hab. Jacek Gądecki, AGH, dr Marcin Jewdokimow, UKSW, dr Magdalena Żadkowska, UG, Pracować czy prasować? O pracy odpłatnej prowadzonej z domu na zasadach telepracy i praktykach codzienności

dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, UR, prof. dr hab. Stanisław Kosiński UMCS Lublin, Prorodzinne i prozdrowotne aspekty telepracy

dr Ewa Kos, UŁ, Konsekwencje synchronicznego uczestnictwa kobiet w dwóch obszarach (konflikt ról) – uczestnictwo w przestrzeni pomiędzy życiem  zawodowym a rodzinnym

dr Monika Żak, UŚ, Chwiejność czy równowaga? Równowaga praca-życie w opinii policjantów i ich rodzin


Obiad, godz. 13.30-15.00


Sesje dzielone 4, 5, 6, godz. 15.00-16.30

Sesja 4


Technologie komunikacyjne w rodzinie (2), s. 128
prowadzenie – dr Marzena Mamak-Zdanecka

dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak, UŚ, Wpływ nowych technologii na amerykański model rodziny

mgr Paulina Niedopytalska, UWr., Zobaczymy się na Skype’ie”  – o wykorzystaniu nowych technologii w życiu rodzinnym

mgr Irena Sikora-Mysłek, UO, Nowe technologie w komunikacji z osobą głuchą oraz jej rodziną

dr Jerzy Widerski, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze,  Obraz współczesnej rodziny. Analiza semiotyczna reklam telewizyjnych


Sesja 5


Rodzina jako system wsparcia, s. 21
prowadzenie – dr Małgorzata Sikorska

dr Maria Stojkow, AGH, dr Dorota Żuchowska-Skiba, AGH, Rodzina jako sieć wsparcia dla osób niepełnosprawnych

dr Dorota Tomczyszyn, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Podział władzy i obowiązków w rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

mgr Monika Miszczuk-Wereszczyńska, UŚ, Nieodpłatna praca w domu opiekunów rodzinnych osób starszych.  Doświadczanie prekarności

dr Katarzyna Piątek, ATH w Bielsku-Białej, Realizacja funkcji ekonomicznej  i opiekuńczo-zabezpieczającej  rodziny w kontekście niepełnej sprawności


Sesja 6


Relacje rodzinne i ich przemiany (1), s. 129
prowadzenie – prof. UAM dr hab. Aldona Żurek

dr Mateusz Szast, UP im. KEN w Krakowie, Wpływ myślenia „zerojedynkowego” na relacje rodzinne

dr Witold Śmigielski, UŁ, mgr Elżbieta Pakos, UŁ, Tradycyjnie, nowocześnie czy mieszanie – model współczesnej rodziny polskiej

mgr Anna Knapińska, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Równowaga między życiem zawodowym i osobistym wśród młodych naukowców obojga płci

mgr Martyna Wierzba-Kubat, UJ, Nowe relacje między rodziną a gospodarstwem rolnym pod wpływem innowacji technologicznych stosowanych w rolnictwie


Przerwa kawowa, godz.  16.30-17.00


Sesje dzielone 7 i 8,  godz. 17.00-18.30

Sesja 7


Relacje rodzinne i ich przemiany (2), s. 128
prowadzenie – prof. UWr dr. hab. Iwona Taranowicz

dr hab. Jakub Isański, UAM, Bezdzietność jako element życia we współczesnym społeczeństwie polskim

dr Ewa Krzaklewska, UJ, mgr Ewelina Ciaputa, UJ, Praca na pierwszym miejscu? Przemiany modelu męskości w Polsce

dr hab. Stella Grotowska, AGH, Przeżywany świat macierzyństwa w polskich blogach parentingowych

dr Iwona Przybył, UAM, Rynek usług seksualnych i matrymonialnych a zawiązywanie małżeństwa


Sesja 8


Kapitały w rodzinie, s. 21
prowadzenie – dr Maria Stojkow

dr Justyna Tomczyk, UP im. KEN w Krakowie, Polityka gender budgeting w realizacji ekonomicznej funkcji rodziny

dr Marzena Mamak-Zdanecka, AGH, Przedsiębiorczość rodzinna a sukcesja

dr Anna Jawor, PAN, Życie rodzinne jako wymiana usług, czyli cena życia w świecie „nowej gospodarki”

dr Urszula Abłażewicz-Górnicka, Uniwesytet w Białymstoku, Kapitał społeczny a rodzina. Wybrane problemy teoretyczne i badawcze

dr Tadeusz Kowalewski, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Kulturotwórcza funkcja rodziny u progu czwartej rewolucji przemysłowej


Uroczysta kolacja wraz z zakończeniem konferencji


Pliki do pobrania:

Program (pdf)     Plakat (pdf)

Koszt uczestnictwa:
400 zł, dla członków Sekcji Socjologii Rodziny PTS – 350 zł (obejmuje: obsługę konferencji, catering, koszty druku publikacji).
Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.

 

Materiały z konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, opublikowane zostaną w następujących czasopismach:

 • „Studia Humanistyczne AGH” (wyłącznie teksty w języku angielskim – 10 pkt.),
 • “Humanizacja Pracy” (teksty w języku polskim lub angielskim – 8 pkt.),
 • “Opuscula Sociologica” (teksty w języku polskim – 7 pkt.),
 • “Roczniki Socjologii Rodziny” (teksty w języku polskim).
Decyzja o miejscu publikacji będzie uzależniona od tematyki tekstu i akceptacji redakcji czasopisma.

 

Wskazówki dojazdowe
Konferencja odbędzie się na Wydziale Humanistycznym AGH – ul. Gramatyka 8a
W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy autobusowy Miasteczko Studenckie AGH (rozkład jazdy).
W sąsiedztwie znajduje się kompleks hosteli Miasteczka Studenckiego, oferujący możliwość wynajmu pokoju (link). Nie pośredniczymy w rezerwacji noclegów, osoby zainteresowane powinny to załatwić bezpośrednio z administracją Miasteczka.

 

 • do 30 września przesyłanie zgłoszeń
 • do 6 października – informacje o przyjęciu referatu
 • do 15 października – wpłata wpisowego (w przypadku akceptacji wystąpienia o numerze konta poinformujemy w mailu)
 • 16 listopada 2017 r. konferencja