//Zapytanie i nazwę jeśli jest różna wyświetl

Emocje Robotów w narracjach kultury i technologii

19-20 października 2017 r.

//Koniec zapytania

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Humanistyczny, SKNF Bozon, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowane, Kulturoznawcze Koło Naukowe oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta zapraszają na konferencję „Emocje Robotów w narracjach kultury i technologii”.

 

Jeszcze kilka lat temu problematyka emocji robotów stanowiła jedynie przedmiot mitów i fantastycznych opowieści. Nie ulega wątpliwości, że w świetle tych tradycji właśnie możliwość odczuwania emocji sprawiała, że mityczne postaci golemów wkraczały w świat ludzkich relacji. Jednocześnie te przebudzone uczucia stawały się szczególnie groźne i niebezpieczne.

 

W kontekście szybkiego rozwoju współczesnej nauki i technologii, problem emocji robotów staje się realną możliwością. Pojawienie się tego bezprecedensowego zagadnienia w ramach naukowej dyskusji i w polu zainteresowań badawczych przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych stanowi zapowiedź nowego etapu w naukach humanistycznych, ścisłych oraz technicznych.

 

Elementem tej zmiany będzie zapewne wypracowanie wspólnego języka, a także metodologii, w ramach której pojawi się możliwość zmierzenia się z futurystyczną problematyką, która staje się teraźniejszością.

 

W kontekście tych przemian pojawiają się pytania, na które szukamy odpowiedzi:

 • Jak zdefiniować emocje robotów? Czy można je rozpatrywać jako analogię do emocji człowieka?
 • Czy i jakie zagrożenia niesie za sobą możliwość odczuwania emocji przez roboty? Czy mogą one odczuwać też “złe” emocje?
 • Czy jest możliwe współodczuwanie człowieka i robota?
 • Czy robot może stać się empatyczny?
 • Jakie koncepcje dotyczące emocji robotów pojawiają się w kulturze tradycyjne oraz popkulturze? Czy są one w jakiś sposób zgodne z założeniami współczesnej nauki?
 • Czy w ten sposób realizuje się pewien projekt wcześniej obecny w mitach i w fantastyce? Czy to już teraźniejszość czy w dalszym ciągu futurologia?
 • Czy możemy mówić o tym, że robot odczuwa emocje i może się nimi kierować? Czy po prostu ludzie projektują na niego własne uczucia?
 • Jakie są możliwości i ograniczenia współczesnych technologii w dziedzinie rozpoznawania i symulowania emocji? Jakie stoją przed nimi wyzwania i jakie są trendy oraz perspektywy ich rozwoju w najbliższych latach?
 • Czym charakteryzują się emocje ludzi w społeczeństwie informatycznym?
 • Czy emocje robotów przekreślą granice między kulturą, jako światem człowieka a techniką, jako światem maszyn?

 

Konferencja kierowana jest przede wszystkim do grona młodych naukowców – studentów, doktorantów i doktorów, ponieważ sądzimy, że roboty – i być może – ich emocje staną się w nadchodzącej przyszłości istotnym elementem kultury. Zapraszamy również zespoły badawcze pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych, które podejmują wspólne badania nad interesującą nas tematyką.

W ramach obrad chcemy stworzyć interdyscyplinarne forum wymiany idei kultury i technologii, dlatego liczymy na przedstawicieli rozmaitych dyscyplin, zarówno humanistycznych i społecznych (kulturoznawstwo, religioznawstwo, psychologia, socjologia), jak i ścisłych oraz inżynieryjnych (informatyka, fizyka, automatyka, inżynieria biomedyczna, biocybernetyka).

 

W trakcie konferencji przewidujemy spotkania z autorami literatury science-fiction, wystawę interaktywną, a także warsztaty coachingowe. Planujemy również konkurs literacki, o którym więcej napiszemy w kolejnych informacjach.

Program zostanie opublikowany wkrótce.

KONKURS „CZY ROBOTY NAS POLUBIĄ?”


 

Regulamin Konkursu Literackiego

Czy roboty nas polubią?

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Humanistyczny AGH.
 2. Patronat nad konkursem obejmuje Prorektor ds. Studenckich AGH dr hab. Anna Siwik, prof. AGH.
 3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 4. Dostarczenie prac na konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa poniżej, jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
 5. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i studentów.

 

II. TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH

Roboty we współczesnym świecie dysponują coraz większymi możliwościami, potrafią przewidywać i planować różne wydarzenia, a nawet im zapobiegać. Ich konstruktorzy dążą do tego, by stawały się one coraz bliższe człowiekowi, także w zakresie wielu wyższych funkcji bytowych. Oczekujemy, że w konsekwencji tych działań roboty będą dysponowały świadomością, a więc także emocjami.

Proponujemy, by prace konkursowe były związane z szeroko pojętą problematyką inteligentnej robotyki oraz z nadziejami i lękami związanymi z tym zjawiskiem. Pytamy więc o to, jak traktujemy możliwość pojawienia się emocji, a więc i świadomości robotów, a także do czego emocje te będą potrzebne i jakie uczucia budzą one w nas samych.

 

III. PRACE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Uczestnicy konkursu przedstawiają prace w formie pisemnego eseju. Objętość tekstu nie może przekraczać 3 znormalizowanych stron maszynopisu (5,400 znaków ze spacjami).
 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi, niepublikowanymi.
 3. Praca musi zostać przekazana w formie elektronicznej na adres emocje.robotow@gmail.com i zawierać nazwę szkoły lub uczelni autora oraz jego numer telefonu.
 4. Do zgłoszonego eseju należy dołączyć skan oświadczenia: „Oświadczam że prace na konkurs pt. Czy roboty nas polubią wykonałem samodzielnie” opatrzone datą i podpisem autora.
 5. Oceny prac oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu złożone z przedstawicieli Organizatora.

 

IV. HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Ogłoszenie konkursu – 1 września 2017 roku.
 2. Zgłaszanie prac – termin mija 5 października 2017 roku o godzinie 23.59.
 3. Ocena Jury – do dnia 12 października 2017 roku.
 4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w czasie obrad konferencji “Emocje robotów”, która odbędzie się w dn. 19-20 października 2017 r. w Krakowie

 

V. NAGRODY

 1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą mailową lub telefoniczną.

 

VI. UPUBLICZNIENIE PRAC

 1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie ich do zasobów Wydziału Humanistycznego AGH i możliwość korzystania z nich przez czytelników Biblioteki Wydziałowej oraz do umieszczenia ich na stronie internetowej Wydziału. Prace nagrodzone zostaną opublikowane.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla uczestników.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Jury Konkursu:

 • Przewodniczący – Prof. dr hab. Zbigniew Pasek
 • Dr hab. Izabela Trzcińska, prof. AGH
 • Dr Ksenia Olkusz
 • Dr Magdalena Parus
 • Mgr Krzysztof M. Maj

 

 

Na zgłoszenia czekamy do 20 września 2017 roku.

Listę przyjętych ogłosimy 2 października 2017 roku.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem: emocje.robotow@gmail.com.

Również w każdej sprawie dotyczącej konferencji prosimy o kontakt pod tym adresem.

Na zgłoszenia czekamy do 20 września 2017 roku.

Abstrakty (do 1000 znaków) wraz z zaznaczoną afiliacją prosimy wysyłać na adres emocje.robotow@gmail.com.

Listę przyjętych ogłosimy 2 października 2017 roku.

Opłata konferencyjna wynosi dla studentów 50,00 złotych, natomiast dla doktorantów i pracowników naukowych 100,00 złotych. Opłata ta pokrywa koszty serwisów kawowych, obiadów i materiałów konferencyjnych. Przewidywane jest wydanie referatów, które uzyskają pozytywne recenzje.