INFORMACJE OG粌NE

Termin i miejsce:
25-26.11.2011
Wydzia? Humanistyczny
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
ul. Gramatyka 8a


Problematyka:


Zmys?y pozwalaj? poznawa? ?wiat, porozumiewa? si?, odbiera? bod?ce z otoczenia, sprawnie funkcjonowa? w ?yciu codziennym. Pojawia si? jednak pytanie, na ile nasz odbiór ?wiata za pomoc? zmys?ów warunkowany jest biologi?, a na ile kultur?? Czy w kontek?cie bada? nad zmys?ow? sfer? cz?owieka mo?emy mówi? o wyra?nym napi?ciu mi?dzy tymi dwoma obszarami? Czy ludzie zdaj? sobie spraw?, ?e zmys?owe postrzeganie ?wiata mo?e by? determinowane kulturowo? W jakich dziedzinach ?ycia owa dychotomia jest najlepiej widoczna? Konferencja obejmuje spektrum zagadnie? zwi?zanych ze zmys?ami 
i zmys?owo?ci?. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, skierowana jest do studentów 
i doktorantów reprezentuj?cych nauki spo?eczne, humanistyczne i przyrodnicze.
Konferencja podzielona jest na dwa dni, podczas których chcieliby?my zrealizowa? nast?puj?ce zagadnienia i problemy badawcze:

 

  1. Dychotomia natura-kultura a zmys?y. Zmys?y kszta?towane kulturowo, czy naturalnie?
  2. Historia zmys?owo?ci. Zmiany w postrzeganiu zmys?owo?ci na przestrzeni wieków.
  3. Estetyzacja codzienno?ci. Kszta?towanie rzeczywisto?ci na podobie?stwo dzie?a sztuki. Przedmioty codziennego u?ytku jako obiekty prze?ycia estetycznego.
  4. Zmys?owo?? w popkulturze. Jakie zmys?y ??dz? szeroko poj?t? sfer? popkultury? Zmys?y a reklama, moda, film, muzyka.
  5. Kulturowe aspekty seksualno?ci.
  6. Zmys?owo?? w spo?ecze?stwie postindustrialnym. Wp?yw zmys?ów na odbiór przestrzeni miejskich. Badanie miasta za pomoc? w?chu, s?uchu, smaku, wzroku.
  7. Deprywacje sensoryczne i inne do?wiadczenia na zmys?ach. Przekraczanie granic zmys?owego odbioru otoczenia.
  8. Zmys?owe do?wiadczenia a wp?yw kulturowego ?rodowiska.


Informacje organizacyjne:


Termin nadsy?ania abstraktów poprzez formularz zg?oszeniowy up?ywa 30 wrze?nia 2011. Obj?to?? abstraktu nie powinna przekracza? 200 s?ów. Informacje o zatwierdzonych referatach zostan? przes?ane do 15 pa?dziernika 2011.
Op?ata konferencyjna wynosi 70 z? dla studentów i 100z? dla doktorantów. Organizatorzy zapewniaj? materia?y konferencyjne, obiady i przek?ski w ci?gu dnia i wieczora integracyjnego oraz publikacj? pokonferencyjn? dla 12-15 najlepszych referatów.