INFORMACJE OGÓLNE

Konferencja po?wi?cona b?dzie zmianom jakim w zwi?zku z rozwojem cywilizacyjnym podlega rozumienie podstawowych warto?ci.

Interesowa? nas b?d?  odpowiedzi na takie pytania jak: 

  • do jakiego stopnia rozwój techniki, zw?aszcza rewolucja informacyjna, nowe biotechnologie, procesy globalizacyjne i  zmiany legislacyjne, przekszta?caj?  nasz? przestrze?  aksjologiczn? ?
  • w jaki sposób popularno?? jednych warto?ci ogranicza mo?liwo?? realizacji innych?  - jakie warto?ci zyskiwa? b?d?  na znaczeniu, a jakie traci? ?
  • co we wspó?czesnych kontekstach rodzinnych, lokalnych, mi?dzynarodowych i globalnych znacz? idee wolno?ci, równo?ci, godno?ci ludzkiej, prawdy, dobra wspólnego itp. ?
  • jakie s? formy obecno?ci tych warto?ci w ?yciu duchowym  i kulturalnym, w badaniach naukowych, edukacji, ?yciu politycznym i gospodarczym?
  • przed jakimi wyzwaniami aksjologicznymi stoimy dzi? jako jednostki i  zbiorowo?ci?
  • co w tym zakresie proponuj? i jakie mie? mog? konsekwencje nowe tendencje ideologiczne i polityczne ?
  • jakie cnoty winny by? kszta?towane przez wspó?czesne programy wychowawcze? 

Zapewniamy materia?y konferencyjne, obiad i uroczyst? kolacj? w pierwszym dniu oraz obiad w drugim dniu konferencji, pomoc w rezerwacji noclegu.

Planujemy wydanie recenzowanej monografii naukowej. 

Koszt udzia?u w konferencji  wynosi 450 z?.

Zg?oszenia do 20 lutego 2010.

Wp?aty nalezy dokona? do 20 marca 2010 na konto Akademia Górniczo -  Hutnicza im. St. Staszica

Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków

NIP: 675 000 19 23
Nr konta: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922, z dopiskiem: Wydzia? Humanistyczny - Konferencja Wartosci.           

Po wp?yni?ciu zg?oszenia prze?lemy pozosta?e informacje.      

Zg?oszenia i rejestracja przez stron? internetow?.