O KONFERENCJI

„Spo?ecze?stwo obywatelskie zaczyna si? w szkole – indywidualne d??enia a troska o dobro wspólne”    

Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Spo?ecznej Wydzia?u Humanistycznego AGH w Krakowie i Spo?eczne Towarzystwo O?wiatowe serdecznie zapraszaj? psychologów, pedagogów, socjologów i filozofów na konferencj? naukow? po?wi?con? problematyce zwi?zanej z kszta?towaniem si? to?samo?ci dzieci i m?odzie?y w zakresie postaw obywatelskich.  Konferencja „Spo?ecze?stwo obywatelskie zaczyna si? w szkole – indywidualne d??enia, a troska o dobro wspólne”, cz??? obchodów Jubileuszu 90-lecia AGH, uczelni wyros?ej z obywatelskich d??e? Polaków ma by? przyczynkiem do szukania odpowiedzi na wa?ne dla edukacji przysz?o?ci pytania, które mno?? si? wobec wyzwa? codzienno?ci i powszechnej troski o zrównowa?ony rozwój.  Oto niektóre z nich: Czy spo?ecze?stwo obywatelskie ma szanse powstawa? w szkole? Czy polska szko?a przyczynia si? do budowania spo?ecze?stwa obywatelskiego? W jaki sposób to robi i czy powinna? Jak szko?a rozstrzyga dylemat indywidualne d??enia uczniów a troska o dobro wspólne? Czy szko?a jako instytucja jest postrzegana jako dobro wspólne?  Czy ?wiadomo?? uczniowskich kompetencji w zakresie dzia?a? na rzecz dobra wspólnego zmniejsza poziom agresji w szkole? Czy polska szko?a jest miejscem wspó?pracy czy rywalizacji? Czy w spo?ecze?stwie obywatelskim jest miejsce dla rywalizacji?  Czy autorskie dzia?ania spo?eczne dzieci i m?odzie?y s? czynnikiem inspiruj?cym ich rozwój i jakim stopniu?  Obszarem zainteresowania uczestników konferencji powinien by? ucze?, który w procesie edukacji staje si? obywatelem, nauczyciel, którego atrybutem winny by? kompetencje spo?eczne i szko?a jako instytucja, wspólnota, obiekt troski czy wa?ny element ?rodowiska lokalnego wspieraj?cy samorz?d w jego dzia?aniach.    

S?uchaczami cz??ci plenarnej konferencji b?dzie oko?o 300 nauczycieli szkó? publicznych i niepublicznych z ca?ego kraju, uczestników realizowanego przez Spo?eczne Towarzystwo O?wiatowe projektu „Spo?ecze?stwo obywatelskie zaczyna si? w szkole”. Wyst?pienia przedstawicieli ?wiata nauki mog? pomóc nada? znaczenie ich pracy w projekcie oraz sta? si? inspiracj? do dalszych dzia?a? na rzecz budowania spo?ecze?stwa obywatelskiego.    

Spo?eczne Towarzystwo O?wiatowe wspó?organizator konferencji to ogólnopolska organizacj? pozarz?dowa o ponad 20 letniej historii dzia?a? Pro Publico Bono http://www.sto.org.pl/, która z wykorzystaniem ?rodków grantowych programu „Demokracja i Spo?ecze?stwo Obywatelskie” z Funduszu dla Organizacji Pozarz?dowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 realizuje od ponad roku projekt, który wie?czy? b?dzie konferencja w Krakowie.