INFORMACJE OGÓLNE

Termin i miejsce

Marzec 2010
Wydzia? Humanistyczny
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
ul. Gramtyka 8a

Problematyka


G?ównym zadaniem konferencji jest integracja ?rodowiska m?odych socjologów w Polsce. Spotkanie b?dzie szans? nawi?zania wspó?pracy, a tak?e u?atwi orientacj? w szerokiej gamie bada? prowadzonych przez ró?ne o?rodki akademickie. Dyskusja na temat chlubnych tradycji krajowej socjologii uzupe?niona zostanie o perspektyw? najnowszych bada?.
Konferencja podzielona jest na dwie cz??ci. Celem pierwszej z nich jest dyskusja nad mniej znanymi aspektami polskiej my?li spo?ecznej i  politycznej w uj?ciu historycznym. Zapraszamy do zg?aszania referatów z zakresu szeroko rozumianej historii my?li spo?ecznej w Polsce.
Drugi dzie? przeznaczony jest na prezentacj? stanu aktualnych bada? w ró?nych o?rodkach akademickich Polski. Reprezentanci poszczególnych jednostek zostan? w swoich wyst?pieniach proszeni s? o przygotowanie 20-minutowych wyst?pie? na temat g?ównych pól zainteresowa? oraz najwa?niejszych badaczy reprezentowanych instytucji.


Informacje praktyczne


Zg?oszenia mo?liwe s? do dnia 15 stycznia 2010 poprzez formularz. Obj?to?? abstraktu nie powinna przekracza? 500 s?ów. Informacje o zatwierdzonych referatach zostan? podane najpó?niej 15 lutego 2010.


Czas przewidziany na referat w pierwszym dniu to 15 minut (+ czas na dyskusj?).


Drugiego dnia wyst?pienia powinny zajmowa? nie wi?cej ni? 30 minut (+ czas na dyskusj?).


Op?ata konferencyjna wynosi 25 z?. Organizatorzy zapewniaj? materia?y konferencyjne, obiady i przek?ski w ci?gu dnia i wieczoru integracyjnego oraz wydanie referatów w formie e-booka.