Opis konferencji
Idea konferencji
 
Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Spo?ecznej Wydzia?u Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wraz z Instytutem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Katedr? Socjologii i Pracy Socjalnej Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska we Lwowie organizuj? w dniach 3 – 4 czerwca 2014 roku konferencj? pt. Sie? pami?ci. Cyfrowe postaci pami?ci spo?ecznej. Jej celem jest dyskusja nad sposobami i kierunkami upami?tniania przesz?o?ci w Internecie. 

Konferencja ma by? miejscem spotkania badaczy z ró?nych dziedzin: min. historyków, socjologów, etnografów, muzeologów, dziennikarzy i politologów. Ka?da z tych dziedzin ujmuje ?ycie spo?eczne z innej perspektywy teoretycznej, badawczej jak i czasowej. 

Spotkanie ma s?u?y? refleksji nad tym, jak nowoczesne narz?dzie oraz utrwalona tradycja wspó?tworz? obraz przesz?o?ci, jak jest on odbierany przez internautów, co znacz? cyfrowe depozytoria dla badaczy ?ycia spo?ecznego i w jaki sposób s? one wykorzystywane w ich pracy. 

Spodziewamy si?, ?e tematyka konferencji b?dzie obejmowa?a wyliczone poni?ej obszary oraz zbli?one do nich zagadnienia: 
 
 • Pami?? spo?eczna w teorii i praktyce bada? socjologicznych 
 • Internet i cyfrowa rewitalizacja przesz?o?ci 
 • Mediatyzacja pami?ci – internetyzacja pami?ci 
 • Instytucje kultury i cyfryzacja zasobów 
 • Non omnis moriar czyli wieczne ?ycie prywatnych stron domowych 
 • Edukacyjne funkcje cyfrowych no?ników pami?ci 
 • Cyfrowa pami??, pami?? analogowa 
 • Ocali? od zapomnienia - archiwizacja zagro?onych kultur 
 • Traumy i konflikty XX wieku i ich cyfrowe reprezentacje 
 • Wizualizacja pami?ci – o obrazach w sieci i ich funkcjach 
 • Przesz?o?? bliska i odleg?a w sieci
 • Lokalno?? i przestrze? w Internecie 
 • Obok historii – minione ?ycie codzienne jako obiekt cyfrowego utrwalenia
 • „Bia?e plamy” historii a Internet 
 
J?ZYKI KONFERENCJI: POLSKI, UKRAI?SKI, ANGIELSKI 
 
Organizatorzy
 
Instytucje organizuj?ce: 
 
Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Spo?ecznej
Wydzia? Humanistyczny 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica  w Krakowie, 
 
Instytut Filozofii i Socjologii 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie
 
Katedra Socjologii i Pracy Socjalnej 
Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” 
Lwów,   Ukraina 
 
Komitet naukowy
 
Patronat honorowy 
 
Dr hab. Prof. AGH Anna Siwik 
Prorektor ds. Studenckich 
Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 
Dr hab.  prof. UP Kazimierz Karolczak
Prorektor ds. Nauki i Wspó?pracy Mi?dzynarodowej 
Uniwersytet Pedagogiczny  im. KEN w Krakowie 
 
Dr  nauk techn., prof. Jurij M. Raszkewycz
Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych i wspó?pracy mi?dzynarodowej.
 
Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Lwów,   Ukraina 
 
Rada Naukowa
 
Prof. dr hab. Marian Golka 
Instytut Socjologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Prof. dr hab. Kaja Ka?mierska 
Instytut Socjologii 
Uniwersytet ?ódzki
 
Docent dr  Larysa Klima?ska 
Instytut Nauk Humanistycznych i Spo?ecznych 
Narodowy Uniwersytet «Politechnika Lwowska» we Lwowie
Ukraina
 
Prof.  dr hab. Janusz Majcherek
Instytut Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie
 
Prof. dr hab. Janusz Mucha
Wydzia? Humanistyczny
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 
Prof. dr hab. in?. Janusz Morbitzer 
Zak?adu Technologii i Mediów Edukacyjnych 
Wydzia? Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie
 
Prof. dr hab. Hanna Palska
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Warszawa
 
Dr Bo?ena Pactwa
Instytut Socjologii
Uniwersytet ?l?ski w Katowicach
 
Dr Wiktor Savka 
Katedra Socjologii i Pracy Socjalnej 
Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska we Lwowie
Ukraina 
 
Dr hab.  prof. AGH Maria Szmeja
Wydzia? Humanistyczny
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 
Prof. dr hab. Andrzej Szpoci?ski
Instytut Studiów Politycznych PAN
Warszawa
 
Prof. dr  Jarina Turczyn 
Instytut Nauk Humanistycznych i Spo?ecznych 
Narodowy Uniwersytet «Politechnika Lwowska» we Lwowie
Ukraina
 
Dr hab. prof. AGH  Dariusz Wojakowski
Wydzia? Humanistyczny
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 
Komitet organizacyjny
 
Dr ?ucja Kapralska
Wydzia? Humanistyczny
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 
Dr Anna Fi?
Instytut Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  w Krakowie
 
Mgr Irina Bojko 
Katedra Socjologii i Pracy Socjalnej 
Narodowy Uniwersytet «Politechnika Lwowska» we Lwowie
Ukraina

ORGANIZATORZY

WH AGH