O SEMINARIUM

Szanowni Pa?stwo,

20 listopada 2009 roku Zespó? Socjologii Ekonomicznej Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Spo?ecznej WH AGH organizuje ogólnopolskie seminarium po?wi?cone problematyce integracji spo?ecznej i aktywno?ci zawodowej studentów niepe?nosprawnych. 

Seminarium adresowane jest do naukowców zajmuj?cych si? problematyk? niepe?nosprawno?ci oraz rol? edukacji w integracji spo?ecznej i zawodowej osób niepe?nosprawnych, a tak?e do przedstawicieli ?rodowisk akademickich, w których podejmuje si? próby integracji studentów niepe?nosprawnych.

Nasz? intencj? i g?ównym celem debaty jest skupienie si? na kwestiach:

  • okre?lenia warunków sprzyjaj?cych spe?nianiu przez wykszta?cenie konstruktywnej roli w aktywno?ci ?yciowej osoby niepe?nosprawnej, zarówno poprzez samo uczestnictwo w procesie kszta?cenia si?, jak i poprzez umo?liwianie pracy zawodowej i usamodzielnienie si?;
  • rekonstrukcji warunków blokuj?cych aspiracje i szanse edukacyjne osób niepe?nosprawnych, które zwi?kszaj? prawdopodobie?stwo ich wykluczenia spo?ecznego.

Seminarium stworzy okazj? dla pracowników i studentów uczelni wy?szych do pog??bionej oceny szans i warunków zdobycia wy?szego wykszta?cenia przez osoby niepe?nosprawne w Polsce. Zapraszamy badaczy specjalizuj?cych si? w tej problematyce, cz?onków organizacji studenckich (w tym tych skupiaj?cych studentów niepe?nosprawnych), pracowników instytucji wsparcia osób niepe?nosprawnych, przedstawicieli biur ds. osób niepe?nosprawnych na uczelniach wy?szych. Seminarium b?dzie okazj? do wymiany pogl?dów i do?wiadcze? mi?dzy badaczami i praktykami, do wymiany informacji o dobrych praktykach, o istniej?cych barierach i szansach aktywno?ci zawodowej niepe?nosprawnych absolwentów uczelni wy?szych. 

Badacze z ZSE KSOiAS zaprezentuj? wyniki bada? przeprowadzonych w 2009 roku w AGH na temat warunków ?ycia i aktywno?ci spo?ecznej studentów niepe?nosprawnych. Badania te mia?y na celu odpowied? na pytanie, w jakim stopniu AGH jest uczelni? sprzyjaj?c? edukacji osób niepe?nosprawnych i co nale?y zrobi?, aby poprawi? sytuacj? w tym zakresie? Po raz pierwszy badania takie przeprowadzili?my w 2002 r. Naszym zamiarem jest prowadzenie monitoringu socjologicznego dotycz?cego warunków ?ycia i nauki niepe?nosprawnych studentów naszej uczelni. Zwi?kszy to szanse na podejmowanie dzia?a? interwencyjnych i wprowadzanie najbardziej potrzebnych zmian. Zamierzamy skonfrontowa? wyniki naszych bada? z ustaleniami Kole?anek i Kolegów z innych o?rodków. Przewidujemy opublikowanie dorobku seminarium i wyników  naszych bada? empirycznych w formie ksi??ki. Szczegó?y zwi?zane z  publikacj? zostan? przes?ane uczestnikom po zako?czeniu seminarium.

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w seminarium i oczekujemy na Pa?stwa zg?oszenia.                                                                                                                  

Zespó? Organizacyjny