O KONFERENCJI

WYDZIA? HUMANISTYCZNY AGH w Krakowie

Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Spo?ecznej 

Pracownia Badania Problemów Starzej?cych si? Spo?ecze?stw 

zapraszaj? do wzi?cia udzia?u 

w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

pod tytu?em

Spo?eczne, kulturowe i technologiczne wymiary staro?ci

która odb?dzie si?

w dniach 6-7 listopada 2014 roku w Krakowie.

Miejsce obrad: Wydzia? Humanistyczny AGH, D-13, ul. Gramatyka 8a

 

Szanowni Pa?stwo,

serdecznie zapraszamy na trzeci? konferencj? z cyklu Wielowymiarowo?? kultury, organizowanego przez Wydzia? Humanistyczny AGH w Krakowie. W poprzednich latach obrady toczy?y si? wokó? performatywnych wymiarów kultury (maj 2011 r.) i niereligijnych wymiarów duchowo?ci (grudzie? 2012). Jest to jednocze?nie druga konferencja z cyklu Wokó? staro?ci.

Obecna konferencja Spo?eczne, kulturowe i technologiczne wymiary staro?ci jest skierowana do badaczy reprezentuj?cych nauki spo?eczne, humanistyczne i techniczne, m.in. do: socjologów, antropologów kultury, filozofów, medioznawców, psychologów, andragogów i geragogów, gerontologów i geriatrów oraz in?ynierów, informatyków oraz wszystkich tych, którzy zajmuj? si? - niekiedy z bardzo odleg?ych od siebie perspektyw – problematyk? staro?ci, 

Celem obecnej konferencji jest prezentacja problematyki staro?ci w szerokim i wielowymiarowym kontek?cie zarówno historycznym, jak i wspó?czesnym, tak w aspekcie teoretycznym, jak i praktyczno-wdro?eniowym. Przedmiotem rozwa?a? pragniemy uczyni? staro?? pojmowan? nie tylko z punktu widzenia biologicznego, ale tak?e jako efekt spo?ecznej gry dyskursywnej, twór na po?y psychiczny, na po?y kulturowy, pole w?adzy i dominacji. 

WH AGH