O KONFERENCJI

Religia jako wa?ny element analiz politologicznych, socjologicznych czy kulturoznawczych ma od dawna ugruntowane miejsce w badaniach przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Jest to w pewnym sensie realizacja testamentu Maxa Webera, przekonanego, ?e ka?dy z wielkich systemów religijnych wytworzy? w?asny stosunek do ró?nych aspektów ?ycia spo?ecznego, ze znacz?cymi konsekwencjami dla rozwoju ludzko?ci.             

Tak wi?c, mimo g?oszonych w swoim czasie prognoz odmiennych, religia pozostaje wa?nym czynnikiem determinuj?cym w wieloraki sposób wzajemne stosunki mi?dzy pa?stwami i spo?ecze?stwami we wspó?czesnym ?wiecie. Relacje mi?dzy Serbi? a Chorwacj?, Indiami a Pakistanem czy Wielk? Brytani? a Irlandi?, maj? w tle napi?cia religijne. Na naszych oczach rozgrywa si? kulturowy i religijny konflikt mi?dzy ?wiatem islamu a cywilizacj? euroatlantyck?. Z drugiej strony ireniczne postawy i mediacje przywódców religijnych wp?ywaj? ?agodz?co na konflikty interesów okre?laj?ce wspó?czesn? polityk? mi?dzynarodow?. Pokojowe wizje wspó?istnienia narodów g?oszone przez cz??? religii wesz?y w repertuar politycznej propagandy. Religijne determinanty posiada tak?e rozwój ekonomiczny, a obszar prawa mi?dzynarodowego jest zwi?zany zarówno z idea?ami O?wiecenia, jak i z rozwojem zasad religijnych.             

Jest, wreszcie, i zagadnienie dynamiki i charakteru przemian samej religii, jej form i sposobów obecno?ci w ?yciu wspó?czesnego cz?owieka i ludzkich spo?eczno?ci; prognoz dotycz?cych jej postaci i znaczenia w przysz?o?ci.             

Tematy te stanowi? obszar dyskusji, do której pragniemy zaprosi? przedstawicieli ró?nych dziedzin i o?rodków naukowych w nadziei, ?e owa ró?norodno?? – merytoryczna, aksjologiczna i metodologiczna – przyniesie ciekawe wyniki poznawcze. Zgadzaj?c si? na szerok? formu?? obrad, proponujemy uporz?dkowanie ich w ramach trzech grup tematycznych:

1.Prawo i polityka

2.Gospodarka i spo?ecze?stwo

3.Kultura

Miejsce obrad: 19 XI KAAFM (G. Herlinga-Grudzi?skiego 1), 20 XI – AGH (Gramatyka 8A, budynek D-13)