INFORMACJE OGËLNE

Termin i miejsce:
15-16.11.2012
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Ul. Podchor??ych 2
30-084 Kraków

Wydzia? Humanistyczny
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
ul. Gramatyka 8a
30-071 Kraków


Problematyka:

Psychologia mediów jest w Polsce stosunkowo now? subdyscyplin? psychologii, integruj?c? nie tylko inne subdyscypliny tej nauki, lecz równie? dyscypliny zgo?a odmienne (np. j?zykoznawstwo, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, kognitywistyk?, socjologi?), które zajmuj? si? badaniem zachowania jednostki zale?nej od komunikacji indywidualnej i zbiorowej zwi?zanej z mediami. Na ?wiecie badania psychologiczne nad oddzia?ywaniem mediów maj? ju? ugruntowan? pozycj? i wi??? si? z badaniami prowadzonymi przez pierwszych psychologów spo?ecznych.  Jedn? z pierwszych do?wiadczalnych prac na ten temat by?a wydana w 1916 r. ksi??ka niemieckiego psychologa, profesora Uniwersytetu Harvarda, Hugo Münsterberga, dotycz?ca wp?ywu filmu (ruchomych obrazów – jak wówczas mawiano) na widza pt. The Photoplay: A Psychological Study.
Dalszy rozwój psychologicznych bada? nad mediami nast?pi? wraz z dynamicznym rozwojem samych mediów masowych (g?ównie telewizji i radia), który mia? miejsce w latach 30. i 40. XX w. W 1935 r. powsta?a praca Hadleya Cantrila i Gordona Allporta zatytu?owana The Psychology of Radio, natomiast w 1940 r. ukaza?o si? studium analizuj?ce przyczyny paniki wywo?anej w 1938 r. przez s?uchowisko Wojna ?wiatów przygotowane przez Orsona Wellesa na podstawie powie?ci Herberta Georga Wellsa (Hadley Cantril, H. Gaudet i H. Herzog The Invasion from Mars: A Study In the Psychology of Panic). Po II wojnie ?wiatowej studia psychologiczne dotyczy?y m.in. oddzia?ywania kampanii wyborczych na odbiorców (badania Harolda D. Lasswella, Paula Lazarsfelda), czy agresji (m.in. badania Leonarda Berkowitza i wspó?pracowników).
Systematyczny i obecnie dynamiczny rozwój nowych mediów wytyczy? nowe kierunki badawcze w obszarze psychologii mediów, zwi?zane m. in. z ich wp?ywem na jednostk? i grup?, relacje spo?eczne oraz zjawiska zwi?zane z interakcj? mi?dzy nowymi mediami a cz?owiekiem.
Do udzia?u w konferencji zapraszamy psychologów (w tym zespo?y interdyscyplinarne) zajmuj?cych si? mediami jako g?ównym obszarem badawczym oraz badaczy z innych dyscyplin naukowych podejmuj?cych problematyk? z obszaru psychologii mediów lub wykorzystuj?cych koncepcje psychologiczne do badania mediów.
Zapraszamy Pa?stwa do zg?aszania propozycji wyst?pie? w nast?puj?cych obszarach tematycznych/subdyscyplinach psychologii:

1.    psychologia poznawcza i uczenia si?:

 • Poznawczo-behawioralna koncepcja uczenia si? za po?rednictwem mediów.
 • (Nowe) media a procesy poznawcze (spostrzeganie, pami??, uwaga, my?lenie) i uczenie si?.
 • Skrypty, scenariusze, schematy i b??dy poznawcze a zawarto?? mediów.
 •  Wielozadaniowo?? (multitasking) w ?rodowisku medialnym i jej wp?yw na efektywno?? uczenia si?.

2.    neuropsychologia

 • Neuropsychologiczne aspekty tworzenia i odbioru przekazów medialnych.
 • Przetwarzanie lewo- i prawopó?kulowe w kontek?cie nowych mediów. Dysleksja, dysgrafia, dyslalia.

3.    psychologia osobowo?ci

 • To?samo?? zbiorowa a media spo?eczno?ciowe. Efekt Proteusza. To?samo?? zapo?redniczona, odzwierciedlona, deindywidualizacja jednostki.
 • Obraz „ja” a cia?o, cielesno??, p?e?, cyborgizacja.
 • Sztuczna inteligencja a problem inteligencji wielorakiej.

4.    psychologia reklamy i marketingu

 • Psychologia spostrzegania a nowe strategie reklamy.
 • Neuromarketing a tworzenie przekazów perswazyjnych.
 • Zastosowanie metod i narz?dzi psychologicznych w PR i kreowaniu wizerunku.
 • Kszta?towanie postaw a reklama.
 • Psychomanipulacje w reklamie (nowe ?rodki i sposoby).
 • Reklama tradycyjna a e-reklama w kontek?cie spostrzegania i pami?ci oraz tworzenia skutecznego przekazu.

5.    psychologia spo?eczna

 • Kompetencja medialna jako zasób spo?eczny.
 • Agresja, uprzedzenia, zachowania prospo?eczne w kontek?cie nowych technologii i sposobów ich wykorzystywania.
 • Przemoc mediów i przekazów medialnych.
 • Wp?yw mediów na j?zyk komunikacji i sposób porozumiewania si? (w perspektywie psychologii rozwojowej i spo?ecznej).
 • iGeneration (iPod, iPad, iPhone, iTunes, Wii) jako fenomen spo?eczny.
 • Rozrywka medialna jako przedmiot bada? psychologicznych.
 • Nowe zjawiska psychospo?eczne a tradycyjne poj?cia i metody badawcze psychologii.

6.    psychologia polityczna

 • Psychomanipulacje w polityce.
 • Kszta?towanie postaw politycznych za po?rednictwem mediów.
 • Budowanie wizerunku polityka lub partii politycznej w mediach (sposoby, strategie, narz?dzia, skuteczno??).

7.    psychoterapia i psychoedukacja

 • (Nowe) media w diagnozie i terapii psychologicznej.
 • Uzale?nienia od mediów i sposoby ich leczenia.
 • Wykorzystywanie mediów w treningach rozwoju osobistego i coachingu.