O konferencji

Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Spo?ecznej i Wydzia? Nauk Spo?ecznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zapraszaj? na konferencj? naukow? Moralne dylematy spo?ecze?stwa polskiego doby ponowoczesnej. Op?ata konferencyjna wynosi 300 z? (nale?y j? wnie?? do 30 czerwca 2008 roku). Artyku?y oparte na referatach zostan? po konferencji zrecenzowane. Planujemy opublikowanie ksi??ki pokonferencyjnej.

Termin konferencji: 26 wrze?nia 2008 roku (pi?tek).

Osoby zainteresowane wyst?pieniami na tej konferencji proszone s? o przes?anie tematów referatów oraz abstraktów (oko?o 200 s?ów) do organizatora do dnia 30 maja 2008 roku 

Dr Agata Maksymowicz, mail: amaksym@agh.edu.pl
AGH, Wydzia? Nauk Spo?ecznych Stosowanych
Ul. Gramatyka 8a
30 071 Kraków

Ogólnopolska konferencja naukowa

Moralne dylematy spo?ecze?stwa polskiego doby ponowoczesnej.

Transformacja ustrojowa i g??bokie przemiany polskiego spo?ecze?stwa odcisn??y si? równie?, a mo?e przede wszystkim, na warstwie obyczajowej i moralnej ?ycia spo?ecznego. Polska z jednej strony podlega zachodnim wp?ywom kulturowym, liberalizacji i pluralizmowi normatywnemu, indywidualizacji (prywatyzacji), sekularyzacji i innym typowym dla ponowoczesno?ci i modernizacji zjawiskom, z drugiej jednak strony nadal silne jest przywi?zanie do tradycyjnych, konserwatywnych norm spo?ecznych oraz utrzymuje si? wysoki poziom religijno?ci i silny wp?yw Ko?cio?a katolickiego na wielorakie aspekty rzeczywisto?ci.

Jaka jest kondycja moralna Polaków? Czy znajduje si? w kryzysie? Jak mo?na j? scharakteryzowa?? W jakiej mierze takie tendencje i zjawiska jak na przyk?ad karnawalizacja obyczajowo?ci, wielokulturowo??, relatywizm moralny, rozbie?no?? mi?dzy sfer? warto?ci i wzorów kulturowych a sfer? faktycznych zachowa?, anomia i permisywizm moralny – maj? miejsce i s? uchwytne w badaniach socjologicznych?

Istotne wydaje si? uszczegó?owienie problematyki moralno?ci i odniesienie si? do zagadnie? szczególnie dzisiaj obecnych w dyskursie publicznym i intelektualnym. Do takich kontrowersyjnych tematów nale?? na przyk?ad takie kwestie jak zaanga?owanie naszego kraju w dzia?ania wojenne w Iraku i Afganistanie, czy te? inny obszar: aborcja – szczególnie nag?o?niona w ostatnim czasie w zwi?zku z prób? zmiany przepisów reguluj?cych przerywanie ci??y, czy te? eutanazja – jeszcze nie?mia?o, ale jednak obecna w dyskursie publicznym, medialnym i naukowym. Te zagadnienia nie wyczerpuj? oczywi?cie z?o?ono?ci problematyki moralno?ci. Badanie i przybli?anie wspó?czesnych dylematów moralnych przyczyniaj? si? do diagnozy kondycji wspó?czesnego spo?ecze?stwa i pozwalaj? uchwyci? istotne przemiany spo?eczne, kszta?tuj?ce otaczaj?c? nas rzeczywisto??.