Informacje ogólne
Tradycje ezoteryczne stanowi? niezwykle wa?ny aspekt kultury zachodniej, pocz?wszy od staro?ytnych koncepcji gnostyckich a? po wspó?czesne oczekiwania Ery Wodnika. W tej swoistej alternatywie wobec ortodoksyjnych wierze?  wyra?aj? si? bowiem koncepcje i t?sknoty, bez uchwycenia i zrozumienia których obraz naszej cywilizacji pozostaje niepe?ny. Badania nad t? problematyk? ciesz? si? te? du?ym zainteresowaniem w wielu znacz?cych o?rodkach akademickich, w?ród których nale?y wymieni? katedr? Histoire de l’ésotérisme occidental na Sorbonie (obecnie cz??? École pratique des hautes études), londy?ski Instytut Warburga, Center for History of Hermetic Philosophy and Related Currents na Uniwersytecie w Amsterdamie, Exeter Centre for the Study of Esotericism (EXESESO) i in.
 
W tradycji zachodniego ezoteryzmu opowie?ci mityczne i legendy nieraz zast?puj? histori?, intuicja wypiera racjonalne metody poznawcze, a analiza wieloznacznej symboliki nie daje si? sprowadzi? do oczywistych wniosków. Dlatego te? ta problematyka jest wyj?tkowo wymagaj?cym przedmiotem bada? i znacznie ?atwiej j? krytykowa? albo przeszacowa? jej znaczenia ni? ustali? faktyczne oddzia?ywanie. W trakcie naszej konferencji chcieliby?my poruszy? najwa?niejsze kwestie zwi?zane z problematyk? zachodniego ezoteryzmu, pocz?wszy od przedstawienia stanu bada?, przez prezentacj? najwa?niejszych fenomenów tego nurtu, a tak?e stosowanych w tym kontek?cie metod badawczych. Koncepcje ezoteryczne spotyka?y si? zazwyczaj z niech?tnym, a nawet wrogim przyj?ciem Ko?cio?ów chrze?cija?skich i charakter tego ideowego sporu równie? jest wa?nym przedmiotem badawczym.
 
Mamy nadziej?, ?e proponowana przez nas konferencja zapocz?tkuje spotkania ?rodowiska uczonych zajmuj?cych si? t? problematyk?. Dlatego w drugim dniu naszej konferencji chcieliby?my zaprosi? wszystkich, którzy s? zainteresowani powstaj?cym w?a?nie w Krakowie Polskim Stowarzyszeniem Bada? nad Zachodnim Ezoteryzmem na spotkanie organizacyjne. Statut przewiduje, i? cz?onkami Stowarzyszenia mog? zosta? osoby podejmuj?ce naukow? refleksj? nad powy?sz? tematyk?. Zapraszamy wszystkich, którzy dysponuj? dorobkiem w tym zakresie.
 
Komitet Organizacyjny:
  • Dr hab. Izabela Trzci?ska
  • Dr hab. Zbigniew Pasek, prof. AGH
  • mgr Karolina Kotkowska
  • mgr Larysa Michalska

ORGANIZATORZY
WH AGH