INFORMACJE OGÓLNE

W XIX wieku Fiodor Dostojewski pisa? „je?li nie ma Boga, wszystko wolno”, uto?samiaj?c ateizm z anarchi?. W tym samym wieku pojawi?y si? ateistyczne systemy Feuerbacha, Nietzschego i Marksa.

Kolejny wiek ujrza? dzie?a Freuda, logicznych pozytywistów i ateistycznych egzystencjalistów. Jednocze?nie coraz silniejszy stawa? si? g?os naukowy szukaj?cy genezy religii w rzeczywisto?ci naturalnej. Ateizm – jeszcze dwa wieki temu uwa?any za anomali? – objawi? si? jako powszechne zjawisko spo?eczne, budz?ce zainteresowanie badaczy spo?ecznych. Z drugiej strony, zainteresowanie zachodniego ?wiata zwróci?o si? w stron? Wschodu i dostrzeg?o tam buddyzm – religi?, która radzi sobie bez Boga.       

Z perspektywy wspó?czesno?ci mo?emy ju? stwierdzi?, ?e ateizm – filozoficznych systemów, ?wiatopogl?dów, religii – jest zjawiskiem niezwykle bogatym, z?o?onym, konstruuj?cym w?asne systemy warto?ci. Do?wiadczenie ostatnich dwóch wieków pozwala nam wi?c na nowo rozwa?y? tez? Dostojewskiego. Nasza konferencja jest zach?t? do takiej refleksji i do dyskusji nad ró?nymi obliczami ateizmu – refleksji i dyskusji nie warto?ciuj?cej, ale otwartej na to, co ateizm rzeczywi?cie ma do powiedzenia.      

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Serdecznie zapraszamy filozofów, kulturoznawców, socjologów, psychologów oraz przedstawicieli innych kierunków humanistycznych i ?cis?ych, którym tematyka ateizmu jest bliska.       

Proponujemy nast?puj?ce bloki tematyczne:       

  • historia ateizmu      
  • ateistyczny system warto?ci      
  • "soteriologia”  ateizmu      
  • ateistyczna krytyka religii      
  • ateistyczne religie
  • socjologiczne i psychologiczne badania nad ateizmem     
  • ateizm a wspó?czesne teorie sekularyzacji

Termin i miejsce konferencji – Wydzia? Humanistyczny AGH (adres), 24-25 czerwca 2010 

Termin nadsy?ania zg?osze? – 1 marca 2010

Termin dokonywania wp?at przez uczestników, których referaty zostan? zakwalifikowane  - 29 marca  2010

Wysoko?? op?aty – 450 z? (w tym 2 obiady, uroczysty bankiet, koszt publikacji pokonferencyjnej) 

Komitet organizacyjny: dr Jowita Guja, dr Anna Olszewska, dr Magdalena Szpunar, dr Wac?aw Branicki 

Sekretarz konferencji: Jowita Guja - jowita.guja@agh.edu.pl