O KONFERENCJI

W dniach 15 – 16 pa?dziernika 2009 Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Spo?ecznej Wydzia?u Humanistycznego AGH w Krakowie we wspó?pracy z Wy?sz? Szko?? Zarz?dzania i Nauk Spo?ecznych w Tychach zamierzaj? zorganizowa? konferencj? po?wi?con? obecno?ci mniejszo?ci w Internecie. 
Termin „mniejszo??” rozumiany jest szeroko i odnosi si? tak do mniejszo?ci etnicznych czy religijnych, jak i innych grup (mniejszo?ci seksualnych, osób niepe?nosprawnych, gender), które ze wzgl?du na cechy kulturowe s? odmienne od wi?kszo?ci spo?ecze?stwa i odmienno?? ta mo?e by? przyczyn? statusu mniejszo?ciowego w sensie jaki nadawa? mu L. Wirth. Organizatorzy konferencji s? zainteresowani debat? nad rol?, jak? odgrywa Internet w aktywno?ci tych grup – czy jest platform? do artykulacji ich interesów oraz mobilizacji grupy czy te? miejscem, gdzie bez ingerencji cenzury mo?na prezentowa? ró?norodne tre?ci (jakie?), które niekonieczne znalaz?yby miejsce w mediach tradycyjnych. Tytu? konferencji Agora czy Hyde Park odnosi si? do tych dwóch mo?liwych sposobów wykorzystania Sieci, cho? organizatorzy zdaj? sobie spraw?, ?e jest ich o wiele wi?cej. Dyskusja nad tymi sposobami jak równie? nad funkcjami Internetu w ?yciu spo?ecznym grup mniejszo?ciowych pozwoli nakre?li? szerszy obraz ich obecno?ci w Internecie.


Poni?ej podajemy niektóre z zagadnie? wartych przedyskutowania w ramach konferencji:

  • Internet jako miejsce artykulacji interesów grup mniejszo?ciowych
  • Wykorzystanie komunikacyjnych funkcji Internetu w procesach integracji mniejszo?ci
  • Internet jako miejsce promocji kultury grup mniejszo?ciowych
  • Nadawca i odbiorca w internetowej komunikacji mniejszo?ci
  • Relacje mniejszo?? – wi?kszo?? i ich odzwierciedlenie w Internecie
  • Internetowe grupy wsparcia dla mniejszo?ci
  • Wykorzystanie Internetu w procesach budowy to?samo?ci osób nale??cych do mniejszo?ci -  blogi, strony, domowe, profile w serwisach spo?eczno?ciowych
  • Internet a inne media w aktywno?ci mniejszo?ci
  • Czy Nasza-Klasa ma wymiar mniejszo?ciowy?
  • Anonimowo?? i cenzura w komunikacji sieciowej mniejszo?ci