Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii

O nas

Zebrania Katedry będą się rozpoczynały o godz. 12.00 w sali nr 117.

 

13.11.2017

Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz

O MYŚLENIU

 

20.11.2017

Prof. dr hab. Zbigniew Pasek

KULTUROWA ROLA REFORMACJI

 

11.12.2017

Prof. nadzw. dr hab. Izabela Trzcińska

IDEE TEOZOFICZNE W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ

 

8.01.2018

Prof. dr Łukasz Trzciński

PRZEWRÓT W ANTROPOLOGII I ETNOLOGII ZWIĄZANY Z KULTURĄ MEGALITYCZNĄ

 

15.01.2018

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Dębicki

RECTA RATIO FACTIBILIUM – O ROZUMIENIU POJĘCIA „ARS” PRZEZ ŚW. TOMASZA Z AKWINU

 

12.02.2018

Dr Wacław Branicki

MILCZENIE W KOMUNIKACJI WIZUALNEJ

 

 
 

Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii powstała w roku 2007 na bazie Zakładu Filozofii, który powstał w Akademii Górniczo-Hutniczej już w roku 1956 i stanowił część Instytutu Nauk Społecznych AGH. Kierowali nim m.in. tacy znani profesorowie jak: Wiesław Sztumski, Jan Woleński, Józef Lipiec i Wit Jaworski. Od roku 2001 Zakład stał się strukturą organizacyjną nowego Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych, obecnie Wydziału Humanistycznego, a w roku 2007 przekształcił się w Katedrę Kulturoznawstwa i Filozofii, którą – podobnie jak Zakładem – kieruje dr hab. prof. nadzw. Ignacy S. Fiut. W Katedrze pracuje 13. adiunktów, jeden starszy wykładowca i 5 samodzielnych pracowników nauki: dr hab. Ignacy S. Fiut – prof. nadzw., dr hab. Zbigniew Pasek – prof. nadzw.,dr hab. Maciej Uliński – prof. em. AGH dr hab. Jacek Dębicki, prof. nadzw. Tworzą oni 3 pracownie: Filozofii i Komunikologii, Badań Współczesnych Form Duchowości oraz Aksjologii i Filozofii Społecznej.

W roku 2010 odbyły się konferencje ogólnopolskie: „Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych (22-23 kwietnia 2010 roku) i „Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu” (24-25 czerwca 2010 roku). W 2013 roku (18-19 V) konferencja "Per Fidem ad Astra" o związkach religii i astronomii.

 

Ważniejsze publikacje książkowe pracowników Katedry z lat 2012 – 2014
Jacek Dębicki Krakowska sztuka Wita Stwosza : filozoficzne źródła formy i treści ideowych — The Cracow art of Viet Stoss : philosophical sources of form and ideological / Jacek DĘBICKI. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — 223, [24]. — (Idee i Myśliciele). — Bibliogr. s. 199-209, Summ., Zsfassung. — ISBN: 978-83-60741-59-7

Ignacy. S. Fiut Człowiek w komunikacji i kulturze — Man in communication and culture / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — 218 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 15) ; (Idee i Myśliciele). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60741-57-3. — Opis częśc. wg okł.

M .Dróżdż, Ignacy. S. Fiut Człowiek w świecie mediów — [The man in the world of the media] / Michał Drożdż, Ignacy S. FIUT, [Andrzej Baczyński, Magdalena Górna, Rafał Ilnicki, Bartłomiej Knosala, Marta Kosińska, Grażyna Osika, Katarzyna Pawlak, Jan Pleszczyński]. — Kraków, Kielce : JEDNOŚĆ, 2012. — 294 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7660-758-0. — Ignacy S. Fiut – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Ignacy. S. Fiut Duchowość: człowiek i wartości — Spirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : [s. n.], 2012. — 207 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele). — ISBN: 978-83-60741-45-0

Ignacy. S. Fiut Komunikowanie – Poznanie – Kultura — Communication – Cognition – Culture / pod red. Ignacego Stanisława FIUTA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 179 s.. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej) ; (Idee i Myśliciele ; t. 13). — ISBN: 978-83-7464-458-7 Tadeusz Garbowski – prekursor filozofii ewolucyjnej — [Tadeusz Garbowski – precursor of evolutionary philosophy] / Ignacy Stanisław FIIUT. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2012. — 298, [14] s.. — Bibliogr. s. 272–291, Indeks. — ISBN: 978-83-60741-40-5

Jowita Guja Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności — [The Anglo-Saxon philosophy of religion in the face of contemporary challenges] / red. nauk. Jowita GUJA, Jakub Gomułka. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2011. — 167, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks aut.. — ISBN: 978-83-62196-24-1

Jowita Guja Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu — [Atheism in the culture of the West and the East] / pod red. Jowity GUJI. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2012. — 274 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-62196-60-9

Magdalena Machowska Bronisława Wajs-Papusza : między biografią a legendą — [Bronisława Wajs-Papusza : between biography and legend] / Magdalena MACHOWSKA. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2011. — 364 s.. — Bibliogr. s. 319–330. — ISBN: 978-83-7688-058-7

Jerzy Pałosz Śmiercią złączeni : o cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry — Bound by death : on the World War I cemeteries in the Polish Kingdom under the Austro-Hungarian administration / Jerzy PAŁOSZ. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2012. — 433, [1] s.. — Bibliogr. s. 411–419, Indeks, Summ.. — ISBN: 978-83-62196-66-1

Zbigniew Pasek Nowa duchowość : konteksty kulturowe — New spirituality : cultural contexts / Zbigniew PASEK. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — 278 s.. — Bibliogr. s. 251–269, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-60741-50-4

Zbigniew Pasek, Katarzyna Skowronek Nowa duchowość w kulturze popularnej : studia tekstologiczne — [New spirituality in popular culture : textological studies] / Katarzyna SKOWRONEK, Zbigniew PASEK. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON–Filip Lohner, cop. 2013. — 218, [1] s.. — Bibliogr. s. 205–[219]. — ISBN: 978-83-64275-29-6

Zbigniew Pasek, Katarzyna Skowronek, Radosłwa Tyrała Pozareligijne wymiary duchowości — [Extrareligious dimensions of spirituality] / pod red. Zbigniewa PASKA, Katarzyny SKOWRONEK, Radosława TYRAŁY. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2013. — 225, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64275-22-7

Magdalena Szpunar Nowe-stare medium : Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego — [New-old medium : Internet between the creation of new communication models and reproduction patterns of mass communication] / Magdalena SZPUNAR. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2012. — 235 s.. — Bibliogr. s. 200–217, Indeks. — ISBN: 987-83-7683-061-2

Magdalena Szpunar Społeczne konteksty nowych mediów — [The social contexts of new media] / Magdalena SZPUNAR. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. — 199, [1] s.. — (Oblicza Mediów). — Bibliogr. s. 192–199. — ISBN: 978-83-7611-947-2

Łukasz Trzciński Mit wolności w cyberkulturze — The myth of freedom in cyberculture / Łukasz TRZCIŃSKI. — Kraków : NOMOS, 2013. — 151, [1] s.. — Bibliogr. s. 139–146, Summ.. — ISBN: 978-83-7688-148-5

Maciej Uliński Etyka troski i jej pogranicza — Care ethics and its fringes / Maciej ULIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2012. — 260 s.. — Bibliogr. s. 245–253, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-60741-37-5

Bogusław Zmudziński Dlaczego warto wracać do Michelangela Antonioniego — [Why is it worth coming back to Michelangelo Antonioni?] / pod red. Martyny Kisiały i Bogusława ZMUDZIŃSKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 89, [1] s.. — (Seria Filmoznawcza Wydziału Humanistycznego AGH ; t. 1). — Bibliogr. s. 88–[90]. — ISBN: 978-83-7464-562-1

Ważniejsze publikacje książkowe racowników Katedry z lat 2008 – 2011


M. Drożdż, Ignacy S. Fiut (red.), Media światem człowieka (2009)
Wacław Branicki: Tożsamość a wirtualność ( 2009)
Ignacy S. Fiut: Tożsamość kulturowa poetów (2008)
Jan Galarowicz: Paradoksy egzystencji etycznej. Studia nad myślą Jana Pawła II. (2009)
Jowita Guja: Koncepcja wiary w „Römerbrief” Karla Bartha (2009)
Katarzyna Leszczyńska i Zbigniew Pasek (red.), Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych (2009)
Katarzyna Leszczyńska, Zbigniew Pasek (red.), Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies, vol. (London 2008)
Zbigniew Pasek, R. Czyż, Kościoły i wspólnoty religijne Wisły, (2008)
Zbigniew Pasek (red.), Protestancka kultura słowa (2009)
Zbigniew Pasek, Nowa duchowość. Kulturowe konteksty (2013)
Katarzyna Skowronek, Zbigniew Pasek, Nowa duchowość w popkulturze. Studia tekstologiczne (2013)

 
Pracownicy katedry organizowali następujące konferencje (kilka ostatnich lat):

„Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych (22-23 kwietnia 2010 roku)

„Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu” (24-25 czerwca 2010 roku).

W 2013 roku (18-19 V) konferencja "Per Fidem ad Astra" o związkach religii i astronomii.

„Mistrzowie podejrzeń: afirmacja, negacja, czy przezwyciężenie?” 19-20.12.2013 (wspólnie z Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

„Dyskursy gier wideo” wraz z Ośrodkiem Badawczym Facta Ficta,  5-7 VI 2015

 
Badania Katedry w roku 2015

Rozwój wzorców oraz form duchowości w komunikowaniu medialnym i międzykulturowym

Pracownicy Katedry w ramach tematu, w którym kilka zadań pracowników jest zupełnie nowych, ale stanowiących kontynuacje tematów z lat poprzednich, będą kontynuować tematy rozpoczęte w ubiegłym roku. Prowadzone w roku 2015 badania będą mieć charakter kulturoznawczy, komunikolgiczny, filozoficzny oraz socjologiczny. Wiodącym przedmiotem zainteresowania członków zespołu będą wzory kultury życia codziennego, religijnego i twórczość artystyczna oraz towarzyszące im formom duchowości, założenia filozoficzne i psychospołeczne, ale także ich zmiany ewolucyjne. Szczególna uwagę autorzy zwrócą na rolę tradycji filozoficzno-duchowej, oraz postawy performacyjne obserwowane u artystów, myślicieli, przywódców religijny, politycznych oraz duchowych, którzy inicjują i wspierają tego typu przemiany związane z komunikowaniem społecznym oraz medialnym we współczesnym, globalizującym się świecie. Będą więc podejmowane badania antropologiczne, aksjologiczne (etyczne, estetyczne), epistemologiczno-ontologiczne, ale i społeczno-psychologiczne  i typowo komunikologiczne – np. koncepcji gier komunikowania, analizujące pod kątem komunikacji wewnątrzkulturowej i międzykulturowej formułujące się oraz podlegające różnokierunkowej transgresji postawy i zachowania ludzi względem siebie, własnej tożsamości indywidualnej i zbiorowej, autentyczności istnienia, wyobcowania jednostkowego i zbiorowego podmiotu ludzkiego. Przedmiotem badań będzie również duchowy oraz intelektualny wymiar rozwoju zrównoważonego współczesnego społeczeństwa oraz związane z nim nowe formy interakcji społecznych, szczególnie w aspekcie ewolucyjnym, a nawet rewolucyjnym. Zasadniczym celem kierunków planowanych badań jest uchwycenie specyfiki powstający wzorców kultury, wzorców myślenia filozoficznego, intelektualnych postaw etyczny i estetycznych oraz zachowań komunikacyjnych zróżnicowanych grup i wspólnot społecznych – np. badania cyganologiczne i hinduistyczne, ale również zwrócenie uwagi na ich związki z tradycją kulturową Polski oraz Europy w kontekstach globalizującej się zarówno kultury wyższej, ale i tej popularnej. Członkowie zespołu planują więc w tym obszarze teoretycznym wydać dwie prace zbiorowe oraz trzy indywidualne, jako rezultaty uzyskanych osiągnięć badawczych.

 

 
Zbigniew Pasek

prof. dr hab. Zbigniew Pasek


Dyżury:
W semestrze zimowym 2017 dyżury odbywać się będą:
poniedziałki 8.00-9.00
środy 10.30-11.30

Dyżury w Pracowni Badań Współczesnych Form Duchowości
pokój 419

Pokoj: 419
Email: pasek@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617-43 -64

dr Wiesław Kurpiewski


Dyżury:
Semestr letni 2015/2016:
Poniedziałek 13:30 - 14:30
Wtorek 13:30 - 14:30

Pokoj: 105
Email: kurpiews@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 42 79
Wacław Branicki

dr hab. Wacław Branicki


Dyżury:
Dyżury w semestrze zimowym 2017/2018
Poniedziałek 9.00 - 10.00
Czwartek 18.00 - 19.00
Wyjątkowo w czwartek 9.11.2017 12.50 - 13.50
Budynek D13, pokój 115

Pokoj: 115
Email: branicki@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 42 41

prof. dr hab. Tadeusz Gadacz


Dyżury:
dyżury w semestrze zimowym 2017/2018:
wtorek 13-15
środa 10-12

Pokoj: 9
Email: tgadacz@ifispan.waw.pl
Magdalena Machowska

dr Magdalena Machowska


Dyżury:
Semestr zimowy 2017/2018:
Poniedziałek 09:15 - 10:15
Czwartek 11:50 - 12:50

Pokoj: 423
Email: magdalena.etno@tlen.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 71

dr Maria Bielawka


Dyżury:
Semestr letni 2016/2017:
Wtorek 09:30 - 10:30
Środa 12:30 - 13:30

Pokoj: 103
Email: mbielawka@op.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 42 53
Katarzyna Stark

dr Katarzyna Stark


Dyżury:
Semestr zimowy 2017/2018:
Poniedziałek 14:00 - 15:30
Wtorek 15:30 - 16:15

Pokoj: 0
Email: stark@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 65
Jerzy Pałosz

dr Jerzy Pałosz


Dyżury:
Dyżury w sem. zimowym 2017/2018:

Poniedziałek 11:00 - 12:00
Środa 12:45 - 13:45

Pokoj: 115
Email: palosz@poczta.onet.pl
Telefon: +48 12 617 42 41
Telefon stacjonarny: 505 028 065
Jowita Guja

dr Jowita Guja


Dyżury:
Semestr zimowy 2017/18:
Poniedziałek 15:20 - 16:20
Wtorek 11:00 - 12:00

Pokoj: 407
Email: jowitaguja@poczta.fm
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 51
Jacek Dębicki

prof. nadzw. dr hab. Jacek Dębicki


Dyżury:
DYŻURY:
PONIEDZIAŁEK: godz. 16.00-17.00
WTOREK: godz. 11.30-12.30

Pokoj: 405
Email: jdebicki@upcpoczta.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 75

prof. nadzw. dr hab. Izabela Trzcińska


Dyżury:
Dyżury w semestrze zimowym 2017/2018:

poniedziałek 18:40 - 19:25
środa 12:00 - 13:00

Pokoj: 103
Email: trzcinska@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: 42-53
Ignacy Fiut

prof. dr hab. Ignacy Fiut


Dyżury:
Niestety,
z związku z ciężką chorobą profesor I.Fiut jest nieobecny aż do odwołania.

Pokoj: 109
Email: isfiut@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 42 58
Bogusław Zmudziński

dr Bogusław Zmudziński


Dyżury:
Semestr letni 2016/2017:
Poniedziałek 08:30 - 10:00
Piątek 16:10 - 17:10

Pokoj: 112
Email: bz@etiudaandanima.com
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 65
Anna Olszewska

dr Anna Olszewska


Dyżury:
poniedziałki 11.00- 12.00
środy 9.00-10.00

Pokoj: 407
Email: aolsz@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 43 51
Anna Małecka

dr Anna Małecka


Dyżury:
Dyżury w semestrze zimowym 2017/2018
Poniedziałek godz. 14:00 - 15:00
Środa godz. 14:00 -15:30

Proszę sprawdzać ogłoszenia na e-tablicy

Pokoj: 5
Email: amm@agh.edu.pl
Telefon stacjonarny: +48 12 617 42 75