Barbara Gąciarz
Dane pracownika

prof. nadzw. dr hab. Barbara Gąciarz

Konsultacje:

Semestr zimowy 2016/2017:
Wtorek 14:00 – 15:00
Czwartek 14:00 – 15:00

Dyżury w sem. letnim 2016/2017:
Wtorek 14:00 – 15:00
Czwartek 14:00 – 15:00


Pokój: 7
Email: bgoncia@poczta.onet.pl
Telefon: +48 12 617 43 81

Dr hab. prof. nadzw. Barbara Gąciarz jest socjologiem i ekonomistą, profesorem na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (do 2014 r.). Specjalizuje się w socjologii ekonomicznej i socjologii instytucji, koncentrując się na procesach instytucjonalizacji, funkcjonowaniu administracji publicznej oraz na polityce integracji osób niepełnosprawnych. Kieruje Katedrą Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego AGH. Kierowała wieloma projektami badawczymi, jest autorką i współautorką wielu książek, m.in.: Samorząd a rozwój. Instytucje-Obywatele-Podmiotowość (2012), Instytucjonalizacja samorządności terytorialnej. Aktorzy i efekty (2004), Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich (2008), Zatrudniając niepełnosprawnych. Postawy, opinie i doświadczenia pracodawców (2009), Polscy (Nie)pełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej (2014) także artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych, w tym: Lokalne instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe jako aktorzy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. (Trzeci Sektor, 2009), Metropolia jako rynek pracy w dobie intensywnych zmian społeczno-ekonomicznych (w pracy zbiorowej pod red. K. Slany i Z. Saregi, 2009), Przemyśleć niepełnosprawność na nowo. Od instytucji państwa opiekuńczego do integracji i aktywizacji społecznej, Studia Socjologiczne 2/2014, Niesprawne państwo versus przedsiębiorcze samorządy. Instytucjonalne dysfunkcje rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce jako szansa? (w pracy zbiorowej wydanej po XIV Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, 2011), Dobre rządzenie buduje więzi lokalne (Kwartalnik Więź, nr 1/2013), Socjologia niepełnosprawności : instytucje a integracja społeczna osób niepełnosprawnych w Polsce