Maria Grzegorzewska
Dane pracownika

dr Maria Grzegorzewska

Konsultacje:

Dyżury w sesji letniej 2018/19:
Poniedziałek 17.00 – 18.30 pok 112 D-13
Wtorek 20.20 – 21.15 A-4 pok 401 co dwa tygodnie


Pokój: 112
Email: mkgrzegorzewska7@gmail.com
Telefon komórkowy: 502 077 644
Telefon: +48 12 617 42 56

biogram

Maria Katarzyna Grzegorzewska – psycholog, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie psychologii klinicznej , psychologii pracy i zarządzania oraz pedagogiki i animacji kulturą. Stypendystka programu TEMPUS, staż naukowy odbyła na uniwersytetach w Dublinie (Trinity College, Department of Psychology) oraz w Londynie (University College London, Institute of Education.) Autorka książek na temat stresu. Prywatnie entuzjastka podróży po bliższych i dalszych zakątkach świata, odkrywania nowych kolorów i klimatów, które próbuje uwiecznić poprzez obrazy namalowane i sfotografowane.

Autorka książek na temat stresu. Prywatnie entuzjastka podróży po bliższych i dalszych zakątkach świata, odkrywania nowych kolorów i klimatów, które próbuje uwiecznić poprzez obrazy namalowane i sfotografowane.Zainteresowania naukowe skupiają się nie tylko na Stresie oraz Syndromie Wypalenia w zawodzie nauczyciela, lecz także wokół psychologii pozytywnej i jej zastosowania w edukacji, wyzwalania aktywności twórczej u nauczycieli i uczniów, budowania klimatu dla rozwoju kreatywności, wpływu środowiska pracy na kształtowanie postawy twórczej, twórczości codziennej, wykorzystuje metody projektu i arteterapii.Prowadzi treningi twórczości, relaksacyjne, managerskie, z podstaw coachingu i inne.

Mieszka w Krakowie, kocha ludzi, psy, koty, kwiaty ….., góry….żeglowanie, pływanie, rysowanie, malowanie , fotografowanie…Bardzo lubiła jeździć konno i na nartach …

PUBLIKACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W BIBLIOGRAFII PRACOWNIKÓW AGH od 2005

2005
Komputeryzacja świata i jej wpływ na psychikę ludzką – [Computerization of the world and its influence on the human psyche] Academic Research. — 2005 vol. 15 no. 1 s. 1–18. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Abstr. (A)
O manipulacji w polityce — [Manipulation in politics] Media, władza, prawo / pod red. Marii Magoskiej. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. — ISBN 83-233-2009-8. — S. 165–176. — Bibliogr. s. 175–176
Pomiędzy tworzeniem i odtwarzaniem, postrzeganiem a odczuwaniem — [Between creation and reconstruction, perception and sensation] Proces twórczy : idea – kompozycja – obiekt. — Kraków : [s. n.], 2005. — S. 18–20.
Stereotypy i uprzedzenia jako czynniki wpływające na zachowania jednostek — [Stereotypes and prejudices as factors influencing individuals’ behaviour] Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach ; ISSN 1734-0284. — 2005 vol. 2 s. 123–130, Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach ; ISSN 1734-0284. — 2005 vol. 2 s. 123–130 (A ?)

2006
Psychologiczno-socjologiczne determinanty przywództwa politycznego — [The psychological and sociological determinants of political leadership] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach ; ISSN 1734-0284. — 2006 vol. 3 s. 73–83. (A)

Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa — [Stress on the teaching profession : specificity, conditioning and effects] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. — 195 s.. — Bibliogr. s. 171–195, Streszcz. —. — ISBN-10 83-233-2006-3 ; ISBN-13 978-83-233-2006-7
2007
Różnorodność w interpretacji problematyki stresu — [Variety in the interpretation of stress] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Studia Humanistyczne = Contributions to Humanities : rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica = annual of AGH University of Science and Technology ; ISSN 1732-2189. — 2007 t. 5 s. 123–129. — Bibliogr. s. 129 (A)

Klasyczne rozumienie dobra w kontekście wychowania — [The classical understanding of good as opposed in the context of upbringing] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Wychowanie chrześcijańskie : między tradycją a współczesnością / red. Alina Rynio. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. — ISBN 978-83-7363-598-2. — S. 346–352. — Bibliogr. s. 351–352.
2008
Bariery komunikacyjne — [Barriers of Communications] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Bariery człowieczeństwa : wybrane aspekty teoretyczno-metodologiczne / pod red. Moniki Kardaczyńskiej, Joanny Sośnickiej. — Kielce : [s. n.], 2008. — ISBN 978-83-60880-40-1. — S. 95–100. — Streszcz., Summ.

Indywidualne i organizacyjne czynniki a poziom stresu w zawodzie nauczyciela — [Individual and organizational factors against the level of stress in teacher profession] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Zdrowie – stres – choroba w wymiarze psychologicznym / pod red. nauk. Heleny Wrony-Polańskiej. — Kraków : IMPULS, 2008. — ISBN 978-83-73089-27-3. — S. 183–195. — Bibliogr. s. 194–195

Wpływ zmian wynikających z reformy oświaty na poziom stresu w grupie zawodowej nauczycieli — [Impact of changes resulting from the education reform on the stress levels among professional school teachers] Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej, Mirosława Szymańskiego. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ,,Impuls, 2008. — ISBN 978-83-7308-937-2. — S. 69–82. — Bibliogr. s. 81–82
Wpływ mass-mediów na dzieci — [The impact of mass media on children] Studia Humanistyczne = Contributions to Humanities : rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica = annual of AGH University of Science and Technology ; ISSN 1732-2189. — 2008 t. 6 s. 89–101(A)

2009
Modele wypalenia zawodowego jednostki w pracy — [Occupational burnout models of human being at work] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0291). — ISBN 978-83-7464-170-8. — S. 127–135

Kultura szkoły jako organizacji i jej wpływ na poziom stresu u nauczycieli — [School culture as an organization and its impact on teacher’s stress level] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kultura organizacyjna szkoły / pod red. Ewy Augustyniak. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0315). — ISBN 978-83-7464-201-9. — S. 119–126

2010
Instytucje kultury w czasach kryzysu — [Cultural institutions in crisis] /, Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Ewa AUGUSTYNIAK , Wacław BRANICKI // W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. — ISBN 978-83-7702-016-6. — S. 644–655. — Bibliogr. s. 654, Summ. — Pełne imiona i nazwisko Autorki: Maria Katarzyna Grzegorzewska

2011
Stres w pracy oraz Syndrom Wypalenia Zawodowego we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej — [Work stress and professional burnout syndrome in contemporary socioeconomic reality] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN 978-83-62098-05-2. — S. 259–282. — Bibliogr. s. 279–280
Stres w zawodzie nauczyciela — [School social structure and its impact on teachers’ and lecturers’ behavior] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się / pod red. Ewy Augustyniak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0391). — ISBN 978-83-7464-363-4. — S. 125–135
Miłość w perspektywie psychologicznej, filozoficznej i kulturowej — [Love in the psychological, philosophical and cultural perspective] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Troska o Innego : szkice humanistyczne / pod red. Joanny Sośnickiej, Justyny Dobrołowicz ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. — Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe ; Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2011. — ISBN: 978-83-60777-41-1. — S. 99–110.
2012
Manipulacje w reklamach napojów alkoholowych : komunikat z badań — [Manipulations in alcoholic beverages advertisements : a research report] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Agnieszka Sojka // W: Dobro w mediach : z cienia do światła / red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż. — Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej “Biblos, 2012. — (Etyka Mediów ; 3). — ISBN 978-83-7793-049-6 . — S. 263–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr. — Afiliacja M.K. Grzegorzewska: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Kobiety – psychologiczne czynniki sukcesów w zarządzaniu — [Women in management – psychological factors of success] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kobieta we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Joanna Mazur-Łuczak. — Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, 2012. — ISBN: 978-83-88991-27-1. — S. 165–190. — Bibliogr. s. 190, Streszcz.
Wizerunek kobiety w reklamie — [Image of woman in advertising] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kobieta we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Joanna Mazur-Łuczak. — Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, 2012. — ISBN: 978-83-88991-27-1. — S. 95–119. — Bibliogr. s. 118–119
Kobieta w społeczeństwie, kulturze i polityce – sytuacja kobiet we współczesnej Polsce — [Woman in society, culture and politics: situation in contemporary Poland] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Transformacja systemowa w Polsce – wybrane aspekty / pod red. Krzysztofa Łabędzia. — Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. — ISBN: 978-83-7638-255-5. — S. 183–202.
2014
Człowiek w cyberprzestrzeni: obawy, zagrożenia, nadzieje — [Man in cyberspace: fears, threats, hopes] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylematów = Modern society in virtual reality – the multitude of opportunities and dilemmas / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. — Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. — ISBN: 978-83-7850-734-5. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 104–105, Abstr.

Media jako jedna z przyczyn zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, powodujących barierę w komunikacji — [Media as one of the causes of aggressive behavior of children and youth, causing a barrier to communication] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Multimedialny wymiar edukacji / red. nauk. Danuta Morańska, Katarzyna Wójcik ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). — ISBN: 978-83-62897-53-7. — S. 77–95. — Bibliogr. s. 94–95, Streszcz.

Relacje człowiek-praca a syndrom wypalenia się — The relations between man, work and burnout syndrome / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2014 nr 10, s. 61–72. — Bibliogr. s. 68–72.
Stres, frustracja i rozczarowanie u absolwentów wyższych uczelni – pozostających bezrobotnymi — [Stress, frustration and disappointment of unemployed graduates]/ Maria K. GRZEGORZEWSKA // W: Wyzwania rozwojowe społeczności lokalnych : uczelnia – praca – pracodawca / Tarnowska Szkoła Wyższa. — Tarnów : Wydawnictwo Tarnowskiej Szkoły Wyższej, 2014. — ISBN: 978-83-940098-1-6. — S. 61–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Summ..
2015
The selected psychological aspects of politics / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Anna MAŁECKA // Slov’âns’kij Vìsnik : zbìrnik naukovih prac’ / Rìvnens’kij deržavnij gumanìtarnij unìversitet, Rìvnens’kij ìnstitut slov’ânoznavstva, Kiïvs’kogo slavìstičnogo unìversitetu. Serìâ Ìstoričnì ta polìtičnì nauki. — 2015 vip. 22, s. 51–54. — Bibliogr. s. 54

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH (zestawienie zbiorcze):

1993
Zmęczenie u nauczycieli – uwarunkowania i zapobieganie [Fatigue in teachers – conditions and prevention] [w:] Hejnał Oświatowy-Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie, vol. 3/1993, str.14-18.

1996
Nauczycielu uważaj, bo możesz się wypalić [Teacher’s burn out process] Hejnał Oświatowy, Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie, Vol. 15/1996, str. 5-8.

Czy zawodowi nauczycielskiemu grozi syndrom wypalenia? [Are teachers at risk of burnout syndrome?] Inspiracje – miesięcznik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Kielcach, nr 2-3/1996, str. 15-18.

2003
Stres w pracy nauczyciela [w:] Kurier Pedagogiczny, Wydawnictwo Edu-Press, Kraków Wydawnictwo Edu-Press – 2003, str.7-10.

2004
Źródła stresu typowe dla pracy nauczyciela. Zawód nauczyciel. Satysfakcja czy ciągły stres?, [w:] Kurier Pedagogiczny, Wydawnictwo Edu-Press, Kraków, Wydawnictwo Edu-Press –marzec 2004, str.8-11

Syndrom wypalenia jako następstwo długotrwałego stresu w zawodzie nauczyciela, Kraków, Hejnał Oświatowy – Kwartalnik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, nr 3/61, Kraków 2004,

2005
Komputeryzacja świata i jej wpływ na psychikę ludzką — [Computerization of the world and its influence on the human psyche] Academic Research. Badania Naukowe — 2005 vol. 15 no. 1 s. 1–18. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Abstr.
Stereotypy i uprzedzenia jako czynniki wpływające na zachowania jednostek — [Stereotypes and prejudices as factors influencing individuals’ behaviour] Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach ; ISSN 1734-0284. — 2005 vol. 2 s. 123–130, Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach ; ISSN 1734-0284. — 2005 vol. 2 s. 123–130 (A)

Zrozumieć agresję – przybliżenie problematyki agresji, WYCHOWANIE I EDUKACJA, nr 10.49, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków, listopad 2005, str.10-14

2006
Psychologiczno-socjologiczne determinanty przywództwa politycznego — [The psychological and sociological determinants of political leadership] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach ; ISSN 1734-0284. — 2006 vol. 3 s. 73–83. (A)
2007
Różnorodność w interpretacji problematyki stresu — [Variety in the interpretation of stress] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Studia Humanistyczne = Contributions to Humanities : rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica = annual of AGH University of Science and Technology ; ISSN 1732-2189. — 2007 t. 5 s. 123–129. — Bibliogr. s. 129 (A)

2008

Wpływ mass-mediów na dzieci — [The impact of mass media on children] Studia Humanistyczne, Contributions to Humanities : rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica = annual of AGH University of Science and Technology ; ISSN 1732-2189. — 2008 t. 6 s. 89–103(A)
Specyfika poziomu stresu w pracy nauczyciela, w: Hejnał Oświatowy – Kwartalnik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, nr 4/74, 2007, str 5-8,

2009
Rozwój radiofonii oraz innych mediów w procesie kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w Polsce, [w:] Badania Naukowe Wyd. Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce 2009

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH PEDAGOGICZNYCH:

1993
Zmęczenie u nauczycieli – uwarunkowania i zapobieganie [Fatigue in teachers – conditions and prevention] [w:] Hejnał Oświatowy-Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie, vol. 3/1993, str.14-18.

1996
Nauczycielu uważaj, bo możesz się wypalić [Teacher’s burn out process] Hejnał Oświatowy, Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie, Vol. 15/1996, str. 5-8.

Czy zawodowi nauczycielskiemu grozi syndrom wypalenia? [Are teachers at risk of burnout syndrome?] Inspiracje – miesięcznik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Kielcach, nr 2-3/1996, str. 15-18.

2003
Stres w pracy nauczyciela, [w:] Kurier Pedagogiczny, Kraków, Wydawnictwo Edu-Press – 2003, str.7-10.

2004
Zawód nauczyciel. Satysfakcja czy ciągły stres?, [w:] Kurier Pedagogiczny, Kraków, Wydawnictwo Edu-Press –marzec 2004, str.8-11

Syndrom wypalenia jako następstwo długotrwałego stresu w zawodzie nauczyciela, Kraków, Hejnał Oświatowy – Kwartalnik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, nr 3/61, Kraków 2004,

2005

Zrozumieć agresję – przybliżenie problematyki agresji, Bliżej przedszkola WYCHOWANIE I EDUKACJA, nr 10.49, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków, listopad 2005, str.10-14

2008

Specyfika poziomu stresu w pracy nauczyciela Hejnał Oświatowy – Kwartalnik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, nr 4/74, 2007, str 5-8,

2009
Rozwój radiofonii oraz innych mediów w procesie kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w Polsce, [w:] Badania Naukowe Wyd. Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce 2009

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH
1998
Zjawisko wypalenia zawodowego nauczycieli. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego w Warszawie – nr 8, pod red. Prof.dr. hab. Mieczysława Adamczyka, Kielce 1998.

1999
Pojęcie myślenia intuicyjnego w ujęciu filozoficzno-psychologicznym. [w:] Działanie, Myślenie, Cierpienie, praca zbiorowa pod red. Prof. Józefa Lipca, Kraków-1999, Katedra Psychologii Zarządzania i Ergonomii, Instytut Zarządzania UJ.

2000
Zjawisko syndromu wypalenia w zawodzie nauczyciela w Stanach Zjednoczonych. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego w Warszawie – nr 11, pod red. Prof. dr hab. Mieczysława Adamczyka, Kielce 2000.

2003
Freud psychologizm i surrealizm [Freud psychologism and surrealizm][w:] „Teoretyczne aspekty eksperymentu estetycznego”, „Proces twórczy” Wydawnictwo „REPROTEKST”, red. A.Mirski, M.K.Grzegorzewska, Kraków – 2003, s.104-114

Rzeczywistość medialna szanse i zagrożenia, [w:] „Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość?”, red. L.H. Haber, Wyd AGH, Kraków – 2003, , str. 98 – 103. AGH

Elementy sztuki w reklamie, [w:] „Proces twórczy – Obszary psychologii, pedagogiki, filozofii i sztuki, (red M.K.Grzegorzewska) Wydawnictwo „Reprotekst”, Kraków – 2003, str.71 – 79.

2005
O manipulacji w polityce — [Manipulation in politics] Media, władza, prawo / pod red. Marii Magoskiej. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. — ISBN 83-233-2009-8. — S. 165–176. — Bibliogr. s. 175–176
Stereotypy i uprzedzenia jako czynniki wpływające na zachowania jednostek — Stereotypes and prejudices as factors influencing individuals’ behaviour Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach ; red. dr hab. K. Łabędź, ISSN 1734-0284. — 2005 vol. 2 s. 123–130, Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach ; ISSN 1734-0284. — 2005 vol. 2 s. 123–131 (A ?)
Stres i jego następstwa w zawodzie nauczyciela [Stress and Its Effects on the Teaching Profession], [w:] „Edukacja w cywilizacji XXI wieku” pod redakcją prof. dr hab. Anny Buchner – Jeziorskiej, Wydawnictwo University of Arts and Sciencies -Wyższej Szkoły Umiejętności, Kielce, 2005, str.277-287

Komputeryzacja świata i jej wpływ na psychikę ludzką [Computerization of the world and its influence on the human psyche] [w:]„Academic Research – Badania Naukowe”, Współczesne metody przetwarzania i transmisji danych, Wydawnictwo University of Arts and Sciencies Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce, marzec 2005, vol 15 Number 1, str. 313-330
(B)
Zrozumieć agresję identyfikacja z wzorcami płci i ich wpływ na rozwój agresji, Bliżej przedszkola WYCHOWANIE I EDUKACJA, nr 11.50, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków, listopad 2005, str.16-21 (B)

Pomiędzy tworzeniem i odtwarzaniem, postrzeganiem a odczuwaniem [w:] Proces twórczy idea – kompozycja – obiekt, Wydawnictwo: „REPROTEKST”, Kraków, Centrum Sztuki Współczesnej „SOLVAY” Dom Kultury „Podgórze”, Red. Ernest Jarmoliński, dr Maria Katarzyna Grzegorzewska, Kraków 2005, str. 18-27. (B)

2006
Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa — [Stress on the teaching profession : specificity, conditioning and effects] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. — 195 s.. — Bibliogr. s. 171–195, Streszcz. —. — ISBN-10 83-233-2006-3 ; ISBN-13 978-83-233-2006-7
2007
Klasyczne rozumienie dobra w kontekście wychowania — [The classical understanding of good as opposed in the context of upbringing] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Wychowanie chrześcijańskie : między tradycją a współczesnością / red. Alina Rynio. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. — ISBN 978-83-7363-598-2. — S. 346–352. — Bibliogr. s. 351–352.

Psychologiczno-socjologiczne determinanty przywództwa politycznego, [w:] PROBLEMY SPOŁECZNE I EKONOMICZNE , red. prof. dr hab. Krzysztof Łabędź Kęty2007 (B)

2008
Bariery komunikacyjne — [Barriers of Communication] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Bariery człowieczeństwa : wybrane aspekty teoretyczno-metodologiczne / pod red. Moniki Kardaczyńskiej, Joanny Sośnickiej. — Kielce : [s. n.], 2008. — ISBN 978-83-60880-40-1. — S. 95–100. — Streszcz., Summ.

Indywidualne i organizacyjne czynniki a poziom stresu w zawodzie nauczyciela — [Individual and organizational factors against the level of stress in teacher profession] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Zdrowie – stres – choroba w wymiarze psychologicznym / pod red. nauk. Heleny Wrony-Polańskiej. — Kraków : IMPULS, 2008. — ISBN 978-83-73089-27-3. — S. 183–195. — Bibliogr. s. 194–195

Wpływ zmian wynikających z reformy oświaty na poziom stresu w grupie zawodowej nauczycieli — [Impact of changes resulting from the education reform on the stress levels among professional school teachers] Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej, Mirosława Szymańskiego. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”, 2008. — ISBN 978-83-7308-937-2. — S. 69–82. — Bibliogr. s. 81–82

2009
Modele wypalenia zawodowego jednostki w pracy — [Occupational burnout models of human being at work] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0291). — ISBN 978-83-7464-170-8. — S. 127–135

Kultura szkoły jako organizacji i jej wpływ na poziom stresu u nauczycieli — School culture as an organization and its impact on teacher’s stress level / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kultura organizacyjna szkoły / pod red. Ewy Augustyniak. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0315). — ISBN 978-83-7464-201-9. — S. 119–126

2010
Instytucje kultury w czasach kryzysu — Cultural institutions in crisis /, Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Ewa AUGUSTYNIAK , Wacław BRANICKI // W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. — ISBN 978-83-7702-016-6. — S. 644–655. — Bibliogr. s. 654, Summ. — Pełne imiona i nazwisko Autorki: Maria Katarzyna Grzegorzewska

2011
Stres w pracy oraz Syndrom Wypalenia Zawodowego we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej — [Work stress and professional burnout syndrome in contemporary socioeconomic reality] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN 978-83-62098-05-2. — S. 259–282. — Bibliogr. s. 279–280

Stres w zawodzie nauczyciela — School’s social structure and it’s impact on teachers and lecture’s behavior / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się / pod red. Ewy Augustyniak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0391). — ISBN 978-83-7464-363-4. — S. 125–135
Miłość w perspektywie psychologicznej, filozoficznej i kulturowej — [Love in the psychological, philosophical and cultural perspective] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Troska o Innego : szkice humanistyczne / pod red. Joanny Sośnickiej, Justyny Dobrołowicz ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. — Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe ; Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2011. — ISBN: 978-83-60777-41-1. — S. 99–110.
2012
Manipulacje w reklamach napojów alkoholowych : komunikat z badań — Manipulations in alcoholic beverages advertisements : a research report / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Agnieszka Sojka // W: Dobro w mediach : z cienia do światła / red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż. — Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej “Biblos”, 2012. — (Etyka Mediów ; 3). — ISBN 978-83-7793-049-6 . — S. 263–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr. — Afiliacja M.K. Grzegorzewska: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Kobiety – psychologiczne czynniki sukcesów w zarządzaniu — [Women in management – psychological factors of success] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kobieta we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Joanna Mazur-Łuczak. — Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, 2012. — ISBN: 978-83-88991-27-1. — S. 165–190. — Bibliogr. s. 190, Streszcz.
Wizerunek kobiety w reklamie — [Image of woman in advertising] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kobieta we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Joanna Mazur-Łuczak. — Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, 2012. — ISBN: 978-83-88991-27-1. — S. 95–119. — Bibliogr. s. 118–119
Kobieta w społeczeństwie, kulturze i polityce – sytuacja kobiet we współczesnej Polsce — [Woman in society, culture and politics: situation in contemporary Poland] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Transformacja systemowa w Polsce – wybrane aspekty / pod red. Krzysztofa Łabędzia. — Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. — ISBN: 978-83-7638-255-5. — S. 183–202.
2014
Człowiek w cyberprzestrzeni: obawy, zagrożenia, nadzieje — [Man in cyberspace: fears, threats, hopes] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylematów. Modern society in virtual reality – the multitude of opportunities and dilemmas / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. — ISBN: 978-83-7850-734-5. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 104–105, Abstr.

Media jako jedna z przyczyn zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, powodujących barierę w komunikacji — [Media as one of the causes of aggressive behavior of children and youth, causing a barrier to communication] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Multimedialny wymiar edukacji / red. nauk. Danuta Morańska, Katarzyna Wójcik ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). — ISBN: 978-83-62897-53-7. — S. 77–95. — Bibliogr. s. 94–95, Streszcz.

Relacje człowiek-praca a syndrom wypalenia się — [The relations between man, work and burnout syndrome] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2014 nr 10, s. 61–72. — Bibliogr. s. 68–72.
Stres, frustracja i rozczarowanie u absolwentów wyższych uczelni – pozostających bezrobotnymi — [Stress, frustration and disappointment of unemployed graduates] / Maria K. GRZEGORZEWSKA // W: Wyzwania rozwojowe społeczności lokalnych : uczelnia – praca – pracodawca / Tarnowska Szkoła Wyższa. — Tarnów : Wydawnictwo Tarnowskiej Szkoły Wyższej, 2014. — ISBN: 978-83-940098-1-6. — S. 61–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Summ..
2015
The selected psychological aspects of politics / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Anna MAŁECKA // Slov’âns’kij Vìsnik : zbìrnik naukovih prac’ / Rìvnens’kij deržavnij gumanìtarnij unìversitet, Rìvnens’kij ìnstitut slov’ânoznavstva, Kiïvs’kogo slavìstičnogo unìversitetu. Serìâ ”Ìstoričnì ta polìtičnì nauki”. — 2015 vip. 22, s. 51–54. — Bibliogr. s. 54
NAUKOWE PUBLIKACJE INTERNETOWE
2005
1.Relacje partnerskie nauczyciel – uczeń. Forum Nauczycieli. Moja Szkoła. Liceum Edukacja humanistyczna nr 9 (wersja internetowa), MAC EDUKACJA, grudzień 2005
2011
2.Psychological support for disabled students at higher education level publikacja po Międzynarodowym Sympozjum : “Vocational consuelling in the context of education practice in Poland” Kraków 2011
2014
3.Człowiek w świecie kłamstwa Red: dr Joanna Swędrak , prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski , Studia Sieradzana ISSN 2299 – 2928 Str 17-37 Nr 6 / 2014

ARTYKUŁY WSPÓŁAUTORSKIE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH
2000
1. Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility & Hybrid Automation, (Współautorstwo z Anną Dyląg i Robertem Gałuszczyńskim) Ergonomia 2000 , 23,1-2,str. 219-222.

2015
2. The selected psychological aspects of politics / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Anna MAŁECKA // Slov’âns’kij Vìsnik : zbìrnik naukovih prac’ / Rìvnens’kij deržavnij gumanìtarnij unìversitet, Rìvnens’kij ìnstitut slov’ânoznavstva, Kiïvs’kogo slavìstičnogo unìversitetu. Serìâ Ìstoričnì ta polìtičnì nauki. — 2015 vip. 22, s. 51–54. — Bibliogr. s. 54

REDAKCJA NAUKOWA

2005
dr Maria Katarzyna Grzegorzewska (współred. Ernest Jarmoliński), Proces twórczy idea – kompozycja – obiekt, Kraków 2005, Wydawnictwo: „REPROTEKST”, Centrum Sztuki Współczesnej-Stowarzyszenie Promocji Sztuki Współczesnej, Kraków 2005, stron 56

2004

dr Maria Katarzyna Grzegorzewska, Odkryj swoją wartość i idź (współred. Lidia Bączek), Jean Monbourquette , Myrna Ladouceur, Izabele d’Aspremont, Tytuł oryginału Stratégies pour développer l’estime de soi et l’estime du Soi, Novalis, 2003, konsultacja naukowa, Wydawnictwo: List, Kraków, 2004, stron 343.

2003

dr Maria Katarzyna Grzegorzewska (współred. Andrzej Mirski), Teoretyczne aspekty eksperymentu estetycznego – proces twórczy, redakcja naukowa, Wydawnictwo: REPROTEKST, Kraków, Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY Dom Kultury Podgórze, 2003, stron 155.

dr Maria Katarzyna Grzegorzewska (współred. Ernest Jarmoliński), Proces twórczy – obszary psychologii, pedagogiki, filozofii i sztuki, redakcja naukowa, Wyd.: REPROTEKST, Kraków , Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY, 2003, stron 87.

ZEBRANE RAZEM PUBLIKACJE (wybrane):

1998
Zjawisko wypalenia zawodowego nauczycieli.Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego w Warszawie – nr 8, pod red. Prof.dr. hab. Mieczysława Adamczyka, Kielce 1998.

1999
Pojęcie myślenia intuicyjnego w ujęciu filozoficzno-psychologicznym. [w:] Działanie, Myślenie, Cierpienie, praca zbiorowa pod red. Prof. Józefa Lipca, Kraków-1999, Katedra Psychologii Zarządzania i Ergonomii, Instytut Zarządzania UJ.

2000
Zjawisko syndromu wypalenia w zawodzie nauczyciela w Stanach Zjednoczonych. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego w Warszawie – nr 11, pod red. Prof. dr hab. Mieczysława Adamczyka, Kielce 2000.

Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility & Hybrid Automation , (współautorstwo z Anną Dyląg i Robertem Gałuszczyńskim) Ergonomia 2000 , 23,1-2,str. 219-222
2003
„Freud psychologizm i surrealizm [Freud psychologism and surrealism]” [w:] „Teoretyczne aspekty eksperymentu estetycznego”, „Proces twórczy” Wydawnictwo „REPROTEKST”, red.A.Mirski, M.K.Grzegorzewska, Kraków – 2003, s.104-114

„Rzeczywistość medialna szanse i zagrożenia”. W książce pt.: „Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość?”Wyd AGH, Kraków – 2003, , str. 98 – 103. AGH

„Elementy sztuki w reklamie”, [w:] „Proces twórczy – Obszary psychologii, pedagogiki, filozofii i sztuki,(red M.K.Grzegorzewska) Wydawnictwo „Reprotekst”, Kraków – 2003, str.71 – 79.

2004

Zawód nauczyciel. Satysfakcja czy ciągły stres?, [w:] „Kurier Pedagogiczny”, Wydawnictwo Edu-Press, Kraków, Wydawnictwo Edu-Press –marzec 2004, str.8-11

Syndrom wypalenia jako następstwo długotrwałego stresu w zawodzie nauczyciela”, Kraków, Hejnał Oświatowy – Kwartalnik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, nr 3/61, Kraków 2004,

2005
O manipulacji w polityce — [Manipulation in politics] Media, władza, prawo / pod red. Marii Magoskiej. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. — ISBN 83-233-2009-8. — S. 165–176. — Bibliogr. s. 175–176
Stereotypy i uprzedzenia jako czynniki wpływające na zachowania jednostek — [Stereotypes and prejudices as factors influencing individuals’ behaviour], Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach ; red. dr hab. K. Łabędź, ISSN 1734-0284. — 2005 vol. 2 s. 123–130, Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach ; ISSN 1734-0284. — 2005 vol. 2 s. 123–131 (A ?)
Stres i jego następstwa w zawodzie nauczyciela [Stress and Its Effects on the Teaching Profession], [w:] „Edukacja w cywilizacji XXI wieku” pod redakcją prof. dr hab. Anny Buchner – Jeziorskiej, Wydawnictwo University of Arts and Sciencies -Wyższej Szkoły Umiejętności, Kielce, 2005, str.277-287

Komputeryzacja świata i jej wpływ na psychikę ludzką [Computerization of the world and its influence on the human psyche] [w:] „Academic Research – Badania Naukowe”, Współczesne metody przetwarzania i transmisji danych, Wydawnictwo University of Arts and Sciencies Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce, marzec 2005, vol 15 Number 1, str. 313-330
(B)
Zrozumieć agresję identyfikacja z wzorcami płci i ich wpływ na rozwój agresji, WYCHOWANIE I EDUKACJA, nr 11.50, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków, listopad 2005, str.16-21 (B)

Relacje partnerskie nauczyciel – uczeń. Publikacja internetowa. Forum Nauczycieli. Moja Szkoła. Liceum Edukacja humanistyczna nr 9 (wersja internetowa), MAC EDUKACJA, grudzień 2005

Pomiędzy tworzeniem i odtwarzaniem, postrzeganiem a odczuwaniem [w:] Proces twórczy idea – kompozycja – obiekt, Wydawnictwo: „REPROTEKST”, Kraków, Centrum Sztuki Współczesnej „SOLVAY” Dom Kultury „Podgórze”, Red. Ernest Jarmoliński, dr Maria Katarzyna Grzegorzewska, Kraków 2005, str. 18-27. (B)

2006
Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa — [Stress on the teaching profession : specificity, conditioning and effects] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. — 195 s.. — Bibliogr. s. 171–195, Streszcz. —. — ISBN-10 83-233-2006-3 ; ISBN-13 978-83-233-2006-7
Psychologiczno-socjologiczne determinanty przywództwa politycznego — [The psychological and sociological determinants of political leadership] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach ; ISSN 1734-0284. — 2006 vol. 3 s. 73–83. (A)

2007
Klasyczne rozumienie dobra w kontekście wychowania — The classical understanding of good as opposed in the context of upbringing / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Wychowanie chrześcijańskie : między tradycją a współczesnością / red. Alina Rynio. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. — ISBN 978-83-7363-598-2. — S. 346–352. — Bibliogr. s. 351–352.
Różnorodność w interpretacji problematyki stresu”, Variety in the interpretation of stress, [w:] STUDIA HUMANISTYCZNE, Kraków, 2007

Psychologiczno-socjologiczne determinanty przywództwa politycznego, w: PROBLEMY SPOŁECZNE I EKONOMICZNE , red. prof. dr hab. Krzysztof Łabędź Kęty2007 (B)

2008
Bariery komunikacyjne — [Barriers of Communications] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Bariery człowieczeństwa : wybrane aspekty teoretyczno-metodologiczne / pod red. Moniki Kardaczyńskiej, Joanny Sośnickiej. — Kielce : [s. n.], 2008. — ISBN 978-83-60880-40-1. — S. 95–100. — Streszcz., Summ.

Indywidualne i organizacyjne czynniki a poziom stresu w zawodzie nauczyciela — [Individual and organizational factors against the level of stress in teacher profession] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Zdrowie – stres – choroba w wymiarze psychologicznym / pod red. nauk. Heleny Wrony-Polańskiej. — Kraków : IMPULS, 2008. — ISBN 978-83-73089-27-3. — S. 183–195. — Bibliogr. s. 194–195

Wpływ zmian wynikających z reformy oświaty na poziom stresu w grupie zawodowej nauczycieli — [Impact of changes resulting from the education reform on the stress levels among professional school teachers] Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej, Mirosława Szymańskiego. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”, 2008. — ISBN 978-83-7308-937-2. — S. 69–82. — Bibliogr. s. 81–82
Wpływ mass-mediów na dzieci — The impact of mass media on children Studia Humanistyczne = Contributions to Humanities : rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica = annual of AGH University of Science and Technology ; ISSN 1732-2189. — 2008 t. 6 s. 89–101(A)

2009
Modele wypalenia zawodowego jednostki w pracy — [Occupational burnout models of human being at work] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0291). — ISBN 978-83-7464-170-8. — S. 127–135

Kultura szkoły jako organizacji i jej wpływ na poziom stresu u nauczycieli — School culture as an organization and its impact on teacher’s stress level / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kultura organizacyjna szkoły / pod red. Ewy Augustyniak. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0315). — ISBN 978-83-7464-201-9. — S. 119–126

2010
Instytucje kultury w czasach kryzysu — [Cultural institutions in crisis], Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Ewa AUGUSTYNIAK , Wacław BRANICKI // W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. — ISBN 978-83-7702-016-6. — S. 644–655. — Bibliogr. s. 654, Summ. — Pełne imiona i nazwisko Autorki: Maria Katarzyna Grzegorzewska

2011
Stres w pracy oraz Syndrom Wypalenia Zawodowego we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej — [Work stress and professional burnout syndrome in contemporary socioeconomic reality] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN 978-83-62098-05-2. — S. 259–282. — Bibliogr. s. 279–280

Stres w zawodzie nauczyciela — School social structure and its impact on teachers and lecturer’s behavior / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // [w:] Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się / pod red. Ewy Augustyniak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0391). — ISBN 978-83-7464-363-4. — S. 125–135
Psychological support for disabled students at higher education level publikacja internetoa po Międzynarodowym Sympozjum : “Vocational consuelling in the context of education practice in Poland” Kraków 2011
Miłość w perspektywie psychologicznej, filozoficznej i kulturowej — [Love in the psychological, philosophical and cultural perspective] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Troska o Innego : szkice humanistyczne / pod red. Joanny Sośnickiej, Justyny Dobrołowicz ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. — Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe ; Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2011. — ISBN: 978-83-60777-41-1. — S. 99–110.
2012
Manipulacje w reklamach napojów alkoholowych : komunikat z badań — Manipulations in alcoholic beverages advertisements : a research report / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Agnieszka Sojka // W: Dobro w mediach : z cienia do światła / red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż. — Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej “Biblos”, 2012. — (Etyka Mediów ; 3). — ISBN 978-83-7793-049-6 . — S. 263–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr. — Afiliacja M.K. Grzegorzewska: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Kobiety – psychologiczne czynniki sukcesów w zarządzaniu — [Women in management – psychological factors of success] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kobieta we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Joanna Mazur-Łuczak. — Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, 2012. — ISBN: 978-83-88991-27-1. — S. 165–190. — Bibliogr. s. 190, Streszcz.
Wizerunek kobiety w reklamie — [Image of woman in advertising] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Kobieta we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Joanna Mazur-Łuczak. — Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, 2012. — ISBN: 978-83-88991-27-1. — S. 95–119. — Bibliogr. s. 118–119
Kobieta w społeczeństwie, kulturze i polityce – sytuacja kobiet we współczesnej Polsce — [Woman in society, culture and politics: situation in contemporary Poland] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Transformacja systemowa w Polsce – wybrane aspekty / pod red. Krzysztofa Łabędzia. — Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. — ISBN: 978-83-7638-255-5. — S. 183–202.
2014
Człowiek w cyberprzestrzeni: obawy, zagrożenia, nadzieje — Man in cyberspace: fears, threats, hopes / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylematów = Modern society in virtual reality – the multitude of opportunities and dilemmas / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. — ISBN: 978-83-7850-734-5. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 104–105, Abstr.

Media jako jedna z przyczyn zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, powodujących barierę w komunikacji — [Media as one of the causes of aggressive behavior of children and youth, causing a barrier to communication] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Multimedialny wymiar edukacji / red. nauk. Danuta Morańska, Katarzyna Wójcik ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. — Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). — ISBN: 978-83-62897-53-7. — S. 77–95. — Bibliogr. s. 94–95, Streszcz.

Relacje człowiek-praca a syndrom wypalenia się — The relations between man, work and burnout syndrome / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2014 nr 10, s. 61–72. — Bibliogr. s. 68–72.
Stres, frustracja i rozczarowanie u absolwentów wyższych uczelni – pozostających bezrobotnymi — Stress, frustration and disappointment of unemployed graduates / Maria K. GRZEGORZEWSKA // W: Wyzwania rozwojowe społeczności lokalnych : uczelnia – praca – pracodawca / Tarnowska Szkoła Wyższa. — Tarnów : Wydawnictwo Tarnowskiej Szkoły Wyższej, 2014. — ISBN: 978-83-940098-1-6. — S. 61–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Summ..
Człowiek w świecie kłamstwa. Publikacja internetowa pod red: dr Joanna Swędrak , prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski , Studia Sieradzana ISSN 2299 – 2928 Str 17-37 Nr 6 / 2014
Specyfika poziomu stresu w pracy nauczyciela, w: Hejnał Oświatowy – Kwartalnik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, nr 4/74, 2007, str 5-8,(A)

2015
The selected psychological aspects of politics / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Anna MAŁECKA // Slov’âns’kij Vìsnik : zbìrnik naukovih prac’ / Rìvnens’kij deržavnij gumanìtarnij unìversitet, Rìvnens’kij ìnstitut slov’ânoznavstva, Kiïvs’kogo slavìstičnogo unìversitetu. Serìâ ”Ìstoričnì ta polìtičnì nauki”. — 2015 vip. 22, s. 51–54. — Bibliogr. s. 54
Psychological analysis of the impact of work on the lifestyle of teachers Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA Нова педагогічна думка. -¬ 2015. ¬- №4(84)-Nowa myśl pedagogiczna 2015. -¬ No 4(84)

Monografia
Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa — [Stress on the teaching profession: specificity, conditioning and effects] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. — 195 s.. — Bibliogr. s. 171–195, Streszcz. —. — ISBN-10 83-233-2006-3 ; ISBN-13 978-83-233-2006-7, 2006